100 raspuns cerere2


 

In mod normal aceasta insemnare trebuia sa aiba un caracter "festiv" avind numarul de ordine 100 insa conform bunei traditii dinainte de '89 are un caracter de lucru.Mai jos este monstra de "deschidere,disponibilitate si buna comunicare" .Inainte de reformatare ca sa incapa in blog era formata din 4 rinduri de "preambul" si in continuare "citate" din lege iar in final apare "producatorea" si sefii ei.

Actele anexate sunt cele descrise de mine in  Intimpinare 2 

"Citatele" din lege confirma cu punct si virgula "citatele" din lege invocate de mine in prima cerere spre primarie si se pot vedea la sfirsitul insemnarii :  cerere 1 

Astfel "organul" "competent" imi confirma ca am dreptate insa nu face urmatorul pas respectiv sa compare ce "stie " din doua surse cu minunile atasate pe post de documente respectiv baza legala a functionarii Asociatie de Propietari 162. Normal exista o "explicatiune" vorba militianului Garcea conform celor scrise de mine in insemnarea cu titlul:  "Dilema mustei" 

begin cut

ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

D.J.A.P.L. SERVICIUL RELATII CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Ca urmare a sesizarilor dvs. inregistrate la Primaria Municipiului Brasov cu nr.34885/ 07.05.2007 si 36581/11.05.2007, alaturat va transmitem in copie Acordul de asociere, Statutul Asociatiei de Proprietari Nr.162,Procesul Verbal al adunarii generale a proprietarilor,intocmit cu ocazia constituirii asociatiei, precum si incheierea de Autentificare cu nr. 5932/ 02.11.1998.

Referitor la modul de constituire al asociaciilor de proprietari, H.G.400/2003, modificat si completat prin H.G.1386/2003 prevede la : ART. 8

(1) in cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari pe una sau mai multe scari, daca proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibil repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari.

(2)Asociatiile de proprietari se pot constitui potrivit alin.(1) prin hotarirea adunarii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiv a partilor de proprietate comuna care se preiau n administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua sa ramina in sarcina tuturor coproprietarilor.

(3) Pentru a se stabili daca este posibila defalcarea tehnica a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari, precum si modalitatea acestei defalcari/repartizari, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicati - electricitate, gaze naturale, apa sau altele asemenea - cu privire la posibilitatile tehnice de furnizare a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari.

(4) Prin acordul de asociere pe scari sau tronson se reglementeaza si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite in cladire.

ART. 9

(1) Anterior adunarii de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a hotari cu privire la infiincarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata vor hotari si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire. Hotarirea proprietarilor se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toti cei prezenti.

(2) Cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii se convoaca prin afisare intr-un loc vizibil.

(3) Adunarea de constituire a asociatiei de proprietari este legal intrunita in cvorumul prevazut la art. 7.

(4) Hotarirea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de jumtate plus unu din numarul proprietarilor locuintelor si ai spatiilor cu alta destinatie decit cea de locuinta din cadrul caldirii, scarii sau tronsonului respectiv, dupa caz.

(5) Daca nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc dup cel putin 5 zile de la data primei intruniri, in conditiile prevzute la alin. (1). in cazul in care nici la a doua convocare nu se poate lua hotarirea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, dupa cel putin 5 zile de la data celei de-a doua; in acest caz, hotarirea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numrul proprietarilor.

(6) in adunarea de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire la:
a) denumirea,forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c) mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; venituri si cheltuieli;
d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul
asociatiei de proprietari;
f)repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii
contractuale, penalizari, daca adunarea generala a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizari, in conditiile legii.

ART. 10 (1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamintul. Procesul-verbal constituie anexa la acordul de asociere.
(2)Proprietarii isi dau consimtamintul, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti consimtamintul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului-verbal prevzut la alin. (1), in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 9 alin. (3) sau (4), dup caz.
(3) in cazul in care vreun proprietar nu poate semna se va consemna ca acesta si-a dat consimtamintul si se face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.

ART. 11 Acordul de asociere se redacteaza pe baza procesului-verbal al adunarii de constituire si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii potrivit actului de proprietate, dupa caz, respectiv contractului de vnzare-cumprare, contractului de construire si procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb sau contractului de donatie, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cota-parte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinate decit cea de locuinta.

ART. 12 Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea de constituire si care nu si-au dat consimtamintul in conditiile prevzute la art. 10 se face la cererea acestora, prin inscrierea datelor prevazute la art. 11 intr-un act aditional la acordul de asociere,incheiat cu proprietarul interesat, fara alte formalitati.

1. APROBAT Secretarul Municipiului Brasov NICOLAE PARASCHIV

2. Vizat Director Executiv D.J.A.P.L LIDIA STANCULESCU

3. Verificat Sef Serviciu CLAUDIA DRAGOMIR

4. Intocmit Ene Alina

end cut

Nu am renuntat asa ca "Serviciul" cu multa bucurie a intrat in posesia a urmatoarei cereri cu nr3 care continua "masajul" la creier.

Normal urmarea in numarul viitor ca am ajuns la finalul primului "ghem",o sa fac si un index cu toate istoria ca sa fie mai usor de urmarita odiseea ca nu vreau sa ma supun lozincii: "Noi muncim nu gindim!" si cit m-a costat asta pana acuma

P.S. Ca sa scap de reactile cititorilor cu nivel de gindire DEX: "...va asigur ca greselile ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea inadecvata a unitatilor lexico-semantice imi apartin si mi le asum,..."

I=100 V=15.683 lived days 22558

 


        pot fi contactat prin E-mail                      Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"