347 CONTRACT ARENDA 3


 

Înregistrat la Consiliul Local al com. REDEA
Judetul OLT
Sub nr………. din……………………

CONTRACT DE ARENDARE

Capitolul I
Părtile contractului

Art.1.- Contractul de arendare se încheie si se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr.16/1994, cu modificările si completările ulterioare. La redactarea contractului a fost folosit ca model anexa prevazuta in Legea nr. 20/2008 publicata in MO nr. 170 din 05.03.2008. care modifica anexa corespunzatoare din Legea arendarii nr. 16/1994


Art .2. - 1. Între domnul Dan POPESCU COLIBASI domiciliat în BRASOV, posesor al C.I. seria BV nr xxxxxx, eliberat de SPCLEP BRASOV la data de xx.xx.xxxx, titular al dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate emis de COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPIETATE a judetului OLT nr. xxxxx din 29.10.2004 denumit în continuare ARENDATOR si
2. REDIAS REDEA SA cu sediul în localitatea REDEA judetul OLT, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J 28/244/1991, cod unic de înregistrare RO 1542018 .si atribut fiscal R:…………….., reprezentată prin domnul Ec. Rebegea Eremita, director general domiciliat în …………………,posesor al B.I./C.I. Seria……………….. Nr…………. Eliberat de…………………..la data de……………. denumit în continuare ARENDAS a intervenit prezentul contract.


Capitolul II Obiectul contractului

Art.3.- (1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafată de 28 ha , situat în extravilanul localitătii REDEA, judetul OLT astfel:
1) In tarlaua 95, parcela340, suprafata 21,84 ha având următoarele vecinătăti:
Nord CALINESCU NICOLETA , Sud DE 313 , Est CN339 , Vest CN341
2) In tarlaua 96, parcela 342, suprafata 6,16 ha având următoarele vecinătăti:
Nord CALINESCU NICOLETA , Sud DE 313 , Est CN341 , Vest ADS

(2) Categoria de folosintă a terenului în suprafată de 28 ha , ce face obiectul contractului de arendare este aceea de arabil.

(3) La data încheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste că a primit suprafata de 28 ha teren arabil.


(4).In cazul in care, pe baza unor masuratori topografice cadastrale facute pe cheltuiala arendasului la care participa si arendatorul sau un reprezentant al acestuia, se constata diferente ale suprafetei supuse arendarii, partile vor aduce corecturile necesare prin act aditional la prezentul contract. Predarea unei suprafete diferita de cea mentionata in contract ii obliga pe arendas sa actualizeze proportional arenda.
Art.4. - Terenul arendat va fi folosit de către arendas doar în scopul exploatării agricole.Capitolul IV

Durata contractului

Art.5.- (1) (1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de cinci ani, începând cu data inregistrarii la Primaria Redea si inceteaza la sfirsitul anului agricol ………../………..
(2) În temeiul art.12 din Legea arendării nr.16/1994, cu modificările si completările ulterioare, contractul de arendare poate fi reînnoit prin acordul scris al părtilor.

Capitolul V

Nivelul arendei, modalităti si termene de plată

Art .6. - (1) Nivelul arendei este de………………………..(cantitate produse, produse si bani sau numai bani).

(2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 zile. Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.

(3) Plata arendei în bani se face la un pret stabilit prin întelegerea părtilor. Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata în bani se va face direct de arendas prin virare in contul Arendatorul deschis la ING RO85INGB0000999901089467
Obligatoriu arendasul anunta anterior in scris prin recomandata cu confirmare de primire si prin mail de executarea recoltarii produselor agricole pentru ca arendatorul sa decida in baza Art.6 (1) pentru care mod de plata opteaza.
(4) Contractul de arendare încheiat în scris si înregistrat la consiliul local constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele si în modalitătile stabilite în contract.
(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităti). Arendasul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc.
(6) Părtile sunt obligate să notifice primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei.

Capitolul VI
Drepturile si obligatiile părtilor
Art.7.- Drepturile si obligatiile arendatorului sunt următoarele:
a) Să predea terenul agricol arendasului la termen si în conditiile stabilite de prezentul contract;
b) să garanteze pe arendas de evictiune totală sau partială, precum si de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează;
c) să nu ia nici un fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-l tulbure pe arendas;
d) să controleze oricând modul în care arendasul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi însotit de arendas sau de un împuternicit al acestuia;
e) În caz de tulburări ale tertilor în exploatarea normală a terenului, să actioneze împreună cu arendasul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;
f) să plătească taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate;
g) să îl încunostinteze în scris pe arendas de intentia sa de a reînnoi contractul cu cel putin un an înainte de a expira prezentul contract;
h) să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia. Art.8.- Drepturile si obligatiile arendasului sunt următoarele:
a) să primească terenul arendat la termen si în conditiile stabilite de prezentul contract;
b) să întrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, în conditiile stabilite prin contract;
c) să mentină potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat; d) să nu schimbe categoria de folosintă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;
e) să plătească arenda la termenul si în conditiile prevăzute la cap.V;
f) să ceară acordul arendatorului inainte de efectuarea eventualelor investitii pe teren;
g) să suporte taxele de redactare si înregistrare a contractului la consiliul local. Urmareste ca arendatorul sa fie informat de inregistrarea contractului direct de consiliul local
H) în vederea recuperării daunelor produse de calamităti naturale, să încheie contracte de asigurare a culturilor, pe care le înfiintează pe terenul arendat;
I) să comunice arendatorului si să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terti în exploatarea terenului arendat;
J) să încunostinteze în scris pe arendator de intentia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel putin un an înainte de a expira prezentul contract;
K) la încetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator;
l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m) are dreptul de preemptiune, în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract.

Capitolul VII

Răspunderea

Art.9.- (1) În caz de neexecutare a obligatiilor de către una din părti, contractul se consideră reziliat de drept fără interventia instantei iar partea vinovata va suporta daune interese egale cu dublul valorii echivalente in lei a arendei pentru perioada ramasa pana la incetarea contractului prin ajungerea la termen,calculate prin raportarea la cel mai mare pret obtinut de arendas la produsele cultivate in perioadele trecute pe acel teren

(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul va plăti penalităti de întârziere în procent de………..% pe zi din suma datorată.

Capitolul VIII Încetarea contractului

Art.10.- (1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.

(2) În cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul va continua dacă mostenitorii majori vor comunica în scris intentiile lor în acest sens si vor avea acordul scris al celeilalte părti, în termen de 30 de zile de la data decesului, conform art.25 din Legea arendării nr.16/1994, cu modificările. si completarile ulterioare.

(3) La data încetării contractului, acesta poate fi reînnoit prin acordul părtilor, cu respectarea prevederilor Legii nr.16/1994,cu modificările si completarile ulterioare.Capitolul IX
Alte clauze
Art.11.- (1) Cheltuielile cu taxele de timbru si cele privind autentificarea acestui contract se suportă de către arendas. Redactarea se face prin negociere intre arendator si arendas. Dupa ce se ajunge la o forma reciproc acceptata , arendasul trimite trei exemplare iin varianta finala stampilate si iscalite arendatorului care le iscaleste si trimite un exemplar arendasului si unul pentru inregistrare la primaria Redea.
(2) Comunicările judiciare si extrajudiciare în legătură cu contractul se vor face la domiciliul părtilor si prin E-mail pcdan@rdslink.ro respectiv scredias.redea@yahoo.com Arendasul si arendatorul isi asigura conditile tehnice ca sa poata fi contactati prin E-mail si telefon in caz de necesitate si anunta obligatoriu schimbarea datelor de contact.
Telefon de contact arendator: 0368.402.xxx dupa ora 18.00
Telefoane de contact arendas:0249/544129; 0372752396; 0744569704
(3) Eventualele neîntelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar fiind supuse solutionării instantelor de judecată.
(4) Arendasul este exonerat de la plata arendei în cazuri de fortă majoră (ex.: radiatii, război, cutremure devastatoare, care afectează terenul arendat).
(5) Arendasul se obliga sa notifice in scris asupra datei cind urmeaza sa faca recoltarea incit arendatorul sa poata trimite un delegat care sa asiste la recoltare.
(6) In ultimul an prevazut in contract arendasul dupa terminarea recoltarii face demersurile necesare pentru reinoirea contractului inainte de a incepe un nou ciclu de productie. Nerespectarea acestei clauze nu creaza responsabilitate pentru arendator .
(7) Anual arendasul comunica pretul obtinut la produsele cultivate
(8) prezentul contract se anuleaza implicit daca apar modificari chiar certificate.De cite ori apare necesitatea unei modificari se reface tot contractul si se reinregistreaza la consiliul local conform Art.8(g) din prezentul contract.

Încheiat astăzi…….. , în 3 exemplare din care unul la arendator, unul la arendas si unul la Consiliul local REDEA unde a fost înregistrat contractul.


ARENDATOR, ARENDAS,

……………………………… ……………………………..
Dan POPESCU COLIBASI

accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului
free counters

 


    E-mail            © 2009-2085 ASCII-Lob       Home    Popescu-Colibasi  

click spre "negustori"