Sursa  brasovcity 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.________/____________

CONTRACT DE CONCESIUNE AL LOCULUI DE ÎNHUMARE

NR._______/______________

I.Prezentul contract se încheie în baza HCL nr…………2021 republicată si HCL nr.97/2002 între:

MUNICIPIUL BRAŞOV, ......., reprezentat prin Primar – Allen COLIBAN, în calitate de CONCEDENT,


Dl./Dna.____________________________ în calitate de CONCESIONARI


şi în calitate de PRESTATOR ÎMPUTERNICIT al concedentului, conform contract nr._____________.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune este terenul cu suprafaţa de 3.00 mp (1.20m x 2.50m) situat în Braşov, str.

______________________________- Cimitirul ___________________, imobil aflat în domeniul public al Municipiului

Braşov, sector ______________, parcela nr._____, rând nr.___, loc de înhumare nr.____.

III. Termenul

Art. 2. (1)Durata concesiunii este de _____(_____________________) ani, începând de la data de __________.

(2)Contractul de concesiune poate fi prelungit în condiţiile H.C.L. nr.97/2002.

IV. Redevenţa

Art. 3.1. Redevenţa este de _______(__________________) lei, achitată cu chitanţa nr. ________/_______ calculată pentru

întreaga perioada de valabilitate a contractului. În cazul modificării pe perioada contractului, a Codului Fiscal sau a altor reglementări legale fiscale aplicabile, concesionarul va achita toate obligatiile fiscale ce sunt aferente redevenţei. Eventualele diferenţe la creanţele bugetare si accesoriile acestora, daca e cazul, constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege sau de control financiar intern ale concedentului, vor fi suportate de către concesionari.

Art.3.2. Prestatorul împuternicit încasează în numele concedentului redevenţa prevăzută la art.3.1.

V. Plata redevenţei

Art.4. Plata redevenţei se face anticipat, până la data încheierii contractului, pentru întreaga perioadă de valabilitate în cuantumul stabilit de art.3.1. din contract.

VI. Drepturile părţilor

Art. 5.Drepturile concesionarilor

(1)Concesionarii au dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe raspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2)Concesionarii au dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Art. 6. Drepturile concedentului

(1)Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2)Concedentul are dreptul de a rezilia de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată contractul (dar nu mai devreme de încheierea a 7 ani de valabilitate) daca în urma verificărilor constată că nu sunt îndeplinite obligaţiile asumate de concesionar conform prevederilor art.7 din contract.

(3)Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

VII. Obligaţiile părţilor

Art. 7. Obligatiile concesionarilor

(1)Concesionarii sunt obligaţi să păstreze osemintele decedatului ce a fost înhumat anterior, în cazul în care locul concesionat a mai fost folosit, conform prevederilor HCL nr.97/2002.

(2)Concesionarii sunt obligaţi să întreţină şi să păstreze starea de curaţenie a terenului concesionat şi să nu producă prejudicii altor locuri de înhumare sau asupra altor proprietăţi aparţinând Cimitirului Municipal Braşov prin acţiunile întreprinse asupra terenului său sau prin activităţi desfăşurate în cadrul cimitirului. În cazul producerii unor astfel de prejudicii va răspunde în mod exclusiv pentru despăgubirile solicitate de partea păgubită.

(3)Concesionarilor le este interzis să depoziteze, debaraseze deşeurile menajere/floricole sau de altă natură, pe aleile, zonele verzi sau alte locuri din perimetrul cimitirului, în afara celor special amenajate în acest scop.

(4)Concesionarilor le este interzis să distrugă, deterioreze materialul dendrofloricol existent în perimetrul cimitirului(5)

Concesionarii nu pot subconcesiona prezentul contract, în caz contrar concedentul are dreptul de a rezilia contractul de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată.

(6)Concesionarii sunt obligaţi să achite toate taxele de curaţenie/întreţinere precum şi alte taxe prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirelor, aprobat prin HCL nr.97/2002, sau alte hotărâri ale Consiliului Local Braşov, valoarea lor putând fiind stabilită anual.

(7)Concesionarii sunt obligaţi să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publica (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.).

(8)Concesionarii sunt obligaţi să continue exploatarea bunului în noile conditii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(9)Concesionarii se obligă să achite taxele fiscale legale pe perioada de valabilitate a contractului de concesiune.

Art. 8. Obligaţiile concedentului

(1)Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricaror împrejurari de natura să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9. Prezentul contract de concesiune înceteaza în urmatoare situatii: a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) prin renunţarea concesionarilor, caz în care redevenţa achitată nu se restituie;

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionari, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarilor;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionari, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

f) la disparitia, dintr-o cauza de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitaţii obiective a concesionarilor de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

g) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi conditiilor reglementate de lege.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 10. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

X. Litigii

Art. 11. Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit prevederilor legislaţiei din România.

Art. 12. Prezentul contract de concesiune se completeaza cu prevederile HCL nr.97/2002

XI. Definitii

Art. 13. Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

Art. 14. Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovăţia părţilor contractante, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

XII. Alte clauze

Art. 15. Nerespectarea obligaţiei prevăzută la art.7 alin 3, reprezintă contravenţie conform HCL nr.627/2007 republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciitor publice de salubrizare al Municipiului Braşov” şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de acesta.

Art. 16. Nerespectarea obligaţiei prevăzută la art.7 alin 4, reprezintă contravenţie conform HCL nr.153/2010 republicată, referitoare la aprobarea „Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov ” şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de acesta.

Art.17.Toate drepturile şi obligaţiile concedentului prevăzute în prezentul contract se deleagă către prestatorul împuternicit, care va efectua toate demersurile legale şi necesare în numele şi pentru concedent, în vederea respectării clauzelor contractuale şi derulării în bune condiţii a prezentului contract.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ....... exemplare, căte unul pentru ficare parte

Concedent,

Concesionari,

Prestator împuternicit ,