Regulamentul din 23.09.2009 de paza a fondului forestier


 

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa lege5.ro 

CAPITOLUL I Organizarea pazei si obligatiile personalului silvic

Art. 1. -

(1) Unitatea de baza pentru asigurarea pazei este cantonul silvic.

(2) La nivelul ocolului silvic se pot constitui districte silvice având în componenta mai multe cantoane silvice.

Art. 2. -

Paza fondului forestier dintr-un canton se executa si se asigura de catre padurarul titular de canton printr-o supraveghere permanenta, luând masuri speciale în locurile în care se înregistreaza frecvent taieri ilegale de arbori, pasunat neautorizat, incendii sau alte fapte ce contravin regimului silvic.

Art. 3. -

Personalul silvic cu atributii de paza a fondului forestier are obligatia sa ia masuri de prevenire a savârsirii de fapte care, potrivit prevederilor legale, constituie contraventii sau infractiuni silvice, sa identifice persoanele care le-au savârsit si sa ia masuri în vederea sanctionarii acestora si recuperarii pagubelor, potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Predarea-primirea cantonului silvic se face pe baza de control de fond, de catre seful ocolului silvic sau împuternicitul acestuia, în urma caruia se încheie procesul- verbal de predare-primire a cantonului, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1.

(2) Odata cu primirea cantonului padurarul primeste condica de serviciu, al carei model este prevazut în anexa nr. 2, pe care o completeaza cu evidentele specifice, precum si harta cantonului.

Art. 5. -

(1) În situatii deosebite, când din motive întemeiate padurarul care preda nu poate participa la controlul de fond pentru predarea-primirea cantonului si la întocmirea procesului-verbal, la control participa, pe lânga personalul prevazut la art. 4, 2 padurari de la cantoanele învecinate, precum si un membru major al familiei padurarului titular de canton, înstiintat în scris, în timp util, despre actiunea de predare-primire a cantonului silvic.

(2) Neparticiparea sau refuzul titularului de canton/membrului major al familiei de a participa la predarea-primirea cantonului se va consemna în procesul-verbal si nu va determina împiedicarea actiunii de predare-primire a cantonului respectiv. În aceasta situatie la controlul de fond va participa si un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(3) În situatia în care la data predarii cantonului silvic nu exista un salariat disponibil pentru preluarea cantonului, seful ocolului silvic va desemna unul sau mai multi padurari din cantoanele învecinate care sa ia în primire cantonul respectiv pe o perioada de maximum 60 de zile, cu respectarea conditiilor minime de autorizare si functionare a ocolului silvic, prevazute de legislatia în vigoare.

Art. 6. -

Padurarul poarta raspunderea pentru modul în care îsi desfasoara activitatea de paza a cantonului si are în principal urmatoarele atributii:

a) apara integritatea fondului forestier împotriva ocuparii sau folosirii ilegale de terenuri, a taierilor ilegale de arbori si a sustragerii de lemn sau a altor produse ale padurii, distrugerii constructiilor, instalatiilor, bornelor, culturilor, degradarii arborilor, puietilor si lastarilor, precum si a oricaror fapte ilegale;

b) mentine în buna stare bornele de hotar si limitele amenajistice, semnaleaza în scris sefului ierarhic eventualele încalcari ale limitelor fondului forestier sau ocuparea de terenuri din acest fond fara aprobare legala;

c) identifica arborii infestati, rupti, doborâti de fenomene naturale si raporteaza în scris sefului ierarhic;

d) participa la stabilirea prejudiciului produs în raza cantonului prin taierea, scoaterea din radacini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor si lastarilor si actioneaza pentru identificarea autorilor acestor fapte;

e) identifica cioatele arborilor taiati ilegal si locurile arborilor scosi din pamânt si le înregistreaza în condica de serviciu;

f) încheie acte de constatare a contraventiilor si infractiunilor silvice si tine evidenta acestora în condica de serviciu;

g) confisca sau retine, dupa caz, materialele lemnoase provenite din savârsirea faptelor ilegale, în conditiile prevazute de lege;

h) depune la sediul ocolului silvic, în termen de 5 zile de la data încheierii, actele de constatare a contraventiilor si infractiunilor silvice;

i) delimiteaza suprafetele aprobate pentru pasunat sau pentru trecerea animalelor prin paduri si urmareste respectarea conditiilor stabilite prin aprobarile emise potrivit legii;

j) pastreaza în stare de functionare pichetele de incendiu si mijloacele pentru prevenirea si stingerea incendiilor din dotarea cantonului;

k) executa patrulari în vederea prevenirii incendiilor în zonele si perioadele de risc, iar în cazul declansarii unui incendiu alarmeaza ocolul silvic si celelalte institutii abilitate pentru astfel de situatii si actioneaza imediat pentru localizarea si stingerea incendiului;

l) urmareste ca accesul si circulatia persoanelor, autovehiculelor, motocicletelor, ATV-urilor sau mopedelor în fondul forestier sa se faca în conditii legale;

m) supravegheaza amenajarile si lucrarile silvice de combatere a eroziunii solului din padure si din perimetrele de ameliorare si constructiile aflate în raza cantonului, în vederea mentinerii acestora în buna stare de functionare;

n) ia masuri de prevenire a depozitarii de gunoaie, moloz, resturi menajere si altele asemenea, pe terenurile forestiere si în albiile cursurilor de apa din raza de competenta, aplica prevederile legale în cazul constatarii unor astfel de fapte;

o) urmareste ca recoltarea, din paduri sau alte terenuri din fondul forestier, de fructe de padure, ciuperci comestibile, plante medicinale, seminte, rasina, litiera, strat fertil de sol, nisip, piatra si altele asemenea sa se faca de catre persoane legal autorizate;

p) controleaza circulatia materialului lemnos în fondul forestier în vederea stabilirii provenientei si legalitatii transportului de materiale lemnoase;

q) instaleaza tablite avertizoare si de popularizare privind paza padurilor, prevenirea si stingerea incendiilor de padure, accesul si parcarea autovehiculelor în paduri;

r) identifica si semnaleaza organelor abilitate aparitia cazurilor de poluare din raza cantonului;

s) completeaza corespunzator evidentele specifice în condica de serviciu si anexa la condica.

Art. 7. -

În situatia în care în structura organizatorica a ocolului silvic sunt organizate districte silvice, seful de district organizeaza, coordoneaza si controleaza permanent activitatea de paza desfasurata de catre padurarii din subordine, având în principal urmatoarele atributii:

a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de paza desfasurata de catre padurarii titulari de canton din raza sa de competenta, purtând raspunderea, în solidar cu padurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului forestier ca urmare a neîndeplinirii atributiilor de serviciu;

b) organizeaza patrulari si controale la punctele fixe constituite pentru asigurarea pazei padurilor si a legalitatii provenientei si circulatiei materialului lemnos;

c) participa la patrulari de paza, organizate de ocolul silvic sau de alte organe abilitate, actionând în vederea depistarii faptelor si faptuitorilor care aduc prejudicii fondului forestier;

d) efectueaza controale de fond si partiale în cantoanele din subordine sau în alte cantoane ori de câte ori se impune;

e) raporteaza imediat sefului ocolului despre producerea de evenimente deosebite - incendii, inundatii, doborâturi, rupturi de vânt sau zapada, furturi organizate, taieri ilegale, abateri ale personalului silvic, atacuri de daunatori - si ia masuri de prima interventie pentru limitarea pagubelor;

f) verifica si înainteaza în maximum 5 zile rapoartele padurarilor catre ocolul silvic;

g) solicita sprijin de specialitate în organizarea pazei padurilor, de la unitatile de politie si jandarmi;

h) realizeaza lucrari de depistare, statistica, prognoza si, dupa caz, de combatere a bolilor si daunatorilor padurii, în conformitate cu normele tehnice privind protectia padurilor împotriva bolilor si daunatorilor;

i) ia masuri pentru respectarea prevederilor planului de interventie în paduri si pentru organizarea apararii împotriva incendiilor de padure si aplica normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor de padure;

j) semnaleaza în scris sefului de ocol eventualele încalcari ale limitelor fondului forestier sau ocuparea de terenuri din acest fond fara aprobare legala;

k) identifica arborii infestati, uscati, rupti, doborâti de fenomene naturale si raporteaza despre aceasta în scris în maximum 48 de ore sefului de ocol, participa la evaluarea acestor arbori si asigura preluarea acestora în gestiunea padurarului titular de canton;

l) stabileste prejudiciul produs prin taierea ilegala, scoaterea din radacini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor si lastarilor si identifica autorii acestor fapte, inventariaza cioatele sau locurile arborilor scosi din radacina si le înregistreaza în condica de serviciu a padurarului titular de canton;

m) asigura depunerea la sediul ocolului, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestora, a actelor de constatare a contraventiilor si infractiunilor silvice, încheiate de acesta sau de padurarii din subordine;

n) încheie acte de constatare a contraventiilor si infractiunilor silvice si dispune confiscarea sau retinerea materialelor lemnoase provenite din savârsirea acestor fapte, potrivit prevederilor legale;

o) are competenta sa identifice si sa inventarieze materialele lemnoase provenite din savârsirea unor fapte ce pot fi calificate ca infractiuni sau contraventii silvice;

p) asigura delimitarea suprafetelor aprobate pentru pasunat sau pentru trecerea animalelor domestice prin paduri si urmareste respectarea prevederilor stabilite prin aprobarile emise potrivit legii;

q) ia masuri pentru prevenirea depozitarii de gunoaie, moloz, resturi menajere si altele asemenea pe terenurile forestiere si în albiile cursurilor de apa din raza de competenta, aplica prevederile legale în cazul constatarii unor astfel de fapte;

r) identifica si semnaleaza organelor abilitate aparitia cazurilor de poluare din raza cantonului;

s) urmareste completarea corespunzatoare a condicii de serviciu si a anexei la condica de catre padurarii din subordine.

Art. 8. -

Seful ocolului silvic raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de paza a fondului forestier pe care îl are în administrare sau pentru care ocolul silvic presteaza servicii silvice, având urmatoarele atributii:

a) ia masuri pentru asigurarea integritatii fondului forestier administrat de ocolul silvic si a celui pentru care acesta asigura servicii silvice;

b) ia masuri pentru asigurarea cu continuitate a pazei fondului forestier administrat de ocolul silvic si a celui pentru care acesta asigura servicii silvice;

c) organizeaza arondarea cantoanelor si stabileste pentru titularii acestora, prin fisele posturilor, atributiile specifice activitatii de paza;

d) ia masuri pentru întocmirea planului actiunilor de paza si al controalelor de fond si partiale si urmareste îndeplinirea acestora, potrivit prevederilor prezentului regulament;

e) coordoneaza si controleaza activitatea personalului cu atributii de paza din subordine;

f) organizeaza, în colaborare cu organele de politie, instruirea personalului silvic dotat, potrivit legii, cu arma de serviciu si ia masuri de pastrare a armamentului si munitiei în conditiile legale;

g) actioneaza în colaborare cu structurile locale de politie, jandarmerie si Garda de Mediu, în baza planurilor comune, pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea infractiunilor si contraventiilor silvice;

h) solicita sprijinul structurilor teritoriale de politie, jandarmerie si pompieri, în situatii deosebite, pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si stingere a incendiilor în fondul forestier;

i) raspunde de completarea evidentelor din Registrul contraventiilor si infractiunilor, al carui model este prevazut în anexa nr. 3;

j) analizeaza lunar activitatea de paza, precum si modul de solutionare a actelor încheiate în cazul constatarii savârsirii de contraventii si infractiuni silvice, stabilind masurile care se impun;

k) executa controale de fond si partiale;

l) raspunde de finalizarea controalelor de fond sau partiale, inclusiv a actiunilor de predare-primire a cantoanelor silvice;

m) aproba actele de control de fond sau partiale, rezultatele actiunilor de control al circulatiei materialului lemnos, precum si alte note de control si stabileste sarcinile de serviciu pentru realizarea masurilor specificate în aceste acte;

n) asigura transmiterea directa sau prin structurile ierarhic superioare, dupa caz, a situatiilor statistice privind activitatea de paza solicitate de catre structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 9. -

Conducatorul directiei silvice sau al structurii silvice de rang superior are, în principal, urmatoarele atributii:

a) organizeaza activitatea de paza a fondului forestier din raza de activitate a directiei/structurii de rang superior;

b) dispune masuri de asigurare a integritatii fondului forestier în cazul ocuparii fara aprobare legala de terenuri din acesta ori în cazul neredarii în termen a terenurilor ocupate temporar;

c) asigura instruirea personalului silvic cu atributii de paza din subordine;

d) coordoneaza si controleaza activitatea ocoalelor silvice în domeniul pazei fondului forestier;

e) aproba actele de control de fond întocmite de sefii de ocoale silvice si de personalul din subordine directa;

f) ia masuri pentru recuperarea pagubelor produse fondului forestier si finalizarea actiunilor întreprinse în acest sens;

g) reprezinta structura silvica pe care o conduce în cadrul planurilor de actiune intersectoriale, încheie protocoale de colaborare cu alte institutii sau organizatii implicate în activitatea de paza a padurilor si urmareste realizarea obiectivelor propuse în cadrul acestora;

h) asigura asistenta juridica gratuita pentru personalul silvic din subordine, în cauzele care au legatura cu activitatea de paza.

CAPITOLUL II Asigurarea pazei padurilor în cadrul contractelor
de administrare/servicii silvice

Art. 10. -

Preluarea unei suprafete de fond forestier pentru care nu este încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, pentru care contractul a încetat ori ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice i s-a retras autorizatia de functionare se face prin control de fond.

Art. 11. -

Contractul de administrare sau de servicii silvice se semneaza odata cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond.

Art. 12. -

Controlul de fond se face, în cel mult 30 de zile de la data solicitarii, de catre un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice care raspunde de silvicultura, în prezenta proprietarului sau a unui împuternicit al acestuia, a unui delegat al ocolului silvic care urmeaza sa asigure administrarea sau serviciile silvice, împuternicit de catre seful de ocol, a padurarului care preia si, dupa caz, a padurarului care preda suprafata de fond forestier.

Art. 13. -

Controlul de fond prevazut la art. 10 are ca obiect:

a) limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încalcari de hotar;

b) starea bornelor de hotar si a limitelor amenajistice;

c) identificarea arborilor, puietilor sau lastarilor, taiati, rupti sau scosi din radacini, fara drept, prin parcurgerea întregii suprafete, evaluarea prejudiciilor si calculul pagubelor;

d) modul de delimitare pe teren a zonelor si traseelor autorizate pentru pasunat, adapat si adapostire, dupa caz.

CAPITOLUL III Controlul de fond si controlul partial

Art. 14. -

Inginerii si tehnicienii silvici de la ocoale silvice, directii silvice, structuri de rang superior, precum si personalul silvic de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale teritoriale care raspunde de silvicultura executa sistematic, integral sau partial, controale în cantoane privind aplicarea masurilor de paza, conservare si protejare a fondului forestier.

Art. 15. -

Controlul de fond are ca obiect:

a) verificarea limitelor fondului forestier pentru a stabili eventualele încalcari de hotar;

b) verificarea starii bornelor de hotar si a limitelor amenajistice;

c) identificarea arborilor, puietilor sau lastarilor, taiati, rupti sau scosi din radacini, fara drept, prin parcurgerea întregii suprafete, evaluarea prejudiciilor si calculul pagubelor;

d) verificarea modului în care s-a realizat delimitarea pe teren a zonelor si traseelor autorizate pentru pasunat, adapat si adapostire, dupa caz;

e) verificarea modului de gestionare a patrimoniului încredintat;

f) verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor privind prevenirea si stingerea incendiilor de padure;

g) verificarea modului în care s-a completat condica de serviciu cu evidentele specifice: autorizatii de pasunat sau trecere, autorizatii de exploatare a partizilor, acte de contraventie si infractiune, suprafetele regenerate pe cale naturala, mixta sau artificiala.

Art. 16. -

(1) Fiecare canton se parcurge anual cu cel putin doua controale de fond, în situatia în care conditiile atmosferice permit identificarea eventualelor prejudicii.

(2) Controale de fond se efectueaza si în situatia în care cantonul trebuie predat unei alte persoane din diverse motive - plecarea sau întoarcerea din concediu, internarea în spital, suspendarea din functie, preluarea suprafetelor de fond forestier în baza contractelor de administrare/prestari servicii silvice, rearondari.

Art. 17. -

Controlul partial vizeaza aceleasi obiective ca si controlul de fond, dar se desfasoara pe o parte determinata din canton în baza unei sesizari, în cazul semnalarii unor taieri ilegale sau cu ocazia verificarii unor lucrari în curs de executare.

Art. 18. -

Controalele de fond sau controalele partiale se executa în prezenta padurarului titular al cantonului, precum si a unui asistent, personal silvic delegat de seful de ocol.

Art. 19. -

(1) În timpul controlului se identifica cioatele care provin de la arborii taiati ilegal.

(2) Cioatele prevazute la alin. (1) se numeroteaza, se marcheaza cu dispozitivul de marcat specific si se inventariaza pe specii si diametre.

(3) Numerotarea se face în continuare pentru toate cioatele gasite într-un an în canton.

(4) Determinarea diametrelor cioatelor provenite de la arborii taiati ilegal se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. -

Padurarul titular de canton raspunde patrimonial, potrivit prevederilor legale, pentru arborii, puietii si lastarii taiati ilegal, scosi din pamânt, distrusi sau degradati, sustrasi ori aflati pe teren, nejustificati prin procese-verbale de constatare a contraventiilor si infractiunilor încheiate anterior declansarii controlului sau justificati prin acte care ulterior controlului s-au dovedit, prin decizii definitive ale instantelor judecatoresti, a fi neîntemeiate, precum si pentru orice alte pagube produse patrimoniului aflat în gestiune, stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 21. -

(1) La începerea si terminarea controlului înregistrarile din condica de serviciu se vor închide/deschide cu urmatoarea formulare:

"

Început (terminat) controlul de fond (partial) azi, data ..........., ora ....., în prezenta ........................................., semnatura ......................................"

(2) Pe durata controlului, la sfârsitul fiecarei zile, evidenta cioatelor arborilor taiati ilegal din condica de serviciu se bareaza si se semneaza de persoana care controleaza, persoana controlata si asistenti.

(3) Persoana juridica angajatoare poate aproba, potrivit prevederilor legale, limitarea raspunderii patrimoniale a personalului silvic cu atributii de paza.

Art. 22. -

(1) Constatarile în urma controlului de fond sau controlului partial se înscriu într-un act de control, încheiat pentru fiecare detinator în parte, al carui model este prevazut în anexa nr. 4.

(2) Fiecare pagina a actului de control se semneaza de persoana care efectueaza controlul, de persoana controlata si de asistenti.

(3) Actul de control de fond se depune la registratura ocolului silvic în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii controlului.

(4) Evidenta controalelor de fond si a controalelor partiale executate se pastreaza la ocolul silvic în Registrul de evidenta a controalelor, al carui model este prevazut în anexa nr. 5.

Art. 23. -

Actele controlului de fond sau ale controlului partial se aproba în termen de 5 zile de la data depunerii, dupa cum urmeaza:

a) de catre conducatorul structurii de control din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau de catre conducatorul structurilor teritoriale de specialitate subordonate;

b) de conducerea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, a directiei silvice si a structurilor silvice de rang superior, dupa caz, pentru actele de control întocmite de personalul din subordine; dupa aprobare, un exemplar se transmite sefului ocolului silvic în raza caruia a fost executat controlul pentru evidenta si aplicarea masurilor ce se impun, precum si termenele si responsabilitatile pentru realizarea acestora;

c) de catre seful ocolului silvic pentru actele de control întocmite de personalul din subordine; acesta dispune si aplicarea masurilor ce se impun, precum si termenele si responsabilitatile pentru realizarea acestora.

CAPITOLUL IV Dispozitii finale

Art. 24. -

(1) Ocoalele silvice vor organiza lunar actiuni de instruire privind folosirea si întretinerea armamentului din dotare si de analiza a activitatii pe linie de paza a padurilor, precum si de prezentare a reglementarilor privind paza padurii.

(2) Actiunile prevazute la alin. (1) se fac sub conducerea sefului ocolului silvic, cu participarea întregului personal cu atributii privind paza padurii.

(3) Pe durata actiunilor prevazute la alin. (1), seful ocolului silvic asigura continuitatea pazei fondului forestier cu personalul silvic disponibil si cu sprijinul personalului de politie si jandarmerie.

(4) Instruirea personalului de teren privind folosirea, pastrarea si întretinerea armamentului si munitiei din dotare se face de organele de politie abilitate, sub coordonarea directa a sefului ocolului silvic.

Art. 25. -

Evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si infractiunilor se înscrie în "Registrul contraventiilor si infractiunilor", al carui model este prevazut în anexa nr. 3.

Art. 26. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

PROCES-VERBAL
de predare-primire

- integrala/partiala a cantonului .........................

- a suprafetei preluate pe baza de contract

Data .......................

Subsemnatii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de paza a fondului forestier, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.076/2009, am procedat la predarea-primirea totala/partiala a cantonului silvic..................de la padurarul............................... catre padurarul............................../a suprafetei preluate pe baza de contract de la............................ dupa cum urmeaza:

1. Suprafata fondului forestier pe categorii de folosinta

1.1. Suprafata care face obiectul predarii-primirii de ............. ha în urmatoarea structura:

Suprafata totala - ha - din care pe categorii de folosinta:
Terenuri acoperite cu padure P.D. Terenuri afectate împaduririi P.I. Terenuri neproductive P.N. Ocupatii si litigii P.T. Alte categorii de folosinta Alte terenuri

1.2. Pepiniera în suprafata de............ ari, cu urmatoarele culturi:

Specia
Vârsta
Suprafata - ari
Reusita - % -

1.3. Suprafata de culturi specializate de ............. ha, din care pe specii:

Specia
Suprafata - ha

1.4. Suprafata de .......... ha rezervatie de seminte, din care pe specii:

Specia
Suprafata - ha

1.5. Pastravaria ......................... cu .................. m2 luciu de apa

1.6. Regenerari naturale, artificiale si mixte în suprafata totala de .............. ha, dupa cum urmeaza:

Suprafata regenerari TOTALA - ha - din care:
naturale artificiale mixte

Locul amplasarii obiectivelor de la pct.: 1.2-1.6 se va detalia în anexa la condica de serviciu.

2. Alte bunuri aflate în gestiune

2.1. Materiale lemnoase aflate în gestiunea padurarului:

Sortiment U.M. Cantitati

2.2. Un numar de ............. borne parcelare specificate în anexa la condica de serviciu.

2.3. Unelte si materiale, dupa cum urmeaza:

2.3.1. Unelte si materiale P.S.I.

Uneltele si materiale U.M. Cantitati

2.3.2. Mecanisme, utilaje, unelte, materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe:

Denumire U.M. Cantitati Nr. de inventar

2.4. Constructii

2.4.1. Sediul de canton format din ............ camere si care au un grad de uzura ....................................

2.4.2. Dependinte formate din:

- .................................... grad de uzura .........................................;

- .................................... grad de uzura .........................................;

- .................................... grad de uzura .........................................;

- .................................... grad de uzura ......................................... .

2.4.3. Împrejmuiri din ..................... pe .............................. m, cu gradul de uzura ............................

2.5. Alte categorii de bunuri mobile si imobile

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Inapoi la insemnarea sursa   743_Draganesti_OLT
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"