CONTRACT DE SERVICII SILVICE

  

CONTRACT DE SERVICII SILVICE

Nr.__________din_______________


I. PARTI CONTRACTANTE

1. D.S..OLT..cu sediul social în SLATINA,str Aleea Oltului, nr 2, jud.OLT, cod postal......., telefax.0249432002., înregistrat , a la RCR sub numarul J 40/450/1991, având codul fiscal RO 1590120.si contul.RO16RZBR0000060006223237, deschis la banca Raifaisen Bank Slatina, reprezentata prin director.ing.MATEI CATALIN si director economic MARIN EUGENIA, denumita în cuprinsul contractului PRESTATOR, si,

2. Persoana fizica..............................................cu domililiul în......................................, str......................................, bloc........, scara......, etaj....., ap......, posesor al BI/CI, seria........, nr....., emis de ........................................, la data de......................, CNP........................................, fiul lui.......................... si al........................., nascut la data de ......................, în loc......................, jud.......... .denumita în cuprinsul contractului BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Asigurea de catre prestator a serviciilor silvice în suprafata de..............ha fond forestier, amplasata pe raza Unitatii Administrativ-Teritoriale.............................., Jud.......... si în tarlaua.............., parcela............, UP........................, ua....................., proprietatea beneficiarului conform titlului de proprietate nr........................., sau contractului de vânzare - cumparare nr.....................

Art.2. Activitatile cu caracter tehnic, economic si juridic, care definesc regimul silvic si efectuate în scopul gestionarii durabile a padurii de catre prestator, cu exceptia valorificarii masei lemnoase, se desfasoara pe baza de tarife aprobate de catre Comitetele Directoare ale directiilor silvice sau pe baza valorilor rezultate din devizele de lucrari întocmite de prestator, la solicitarea beneficiarului, însusite sub semnatura de acesta si înscrise într-un act aditional la contractul de prestari servicii silvice ca parte integranta a acestuia.

Art.3. Activitatile si lucrarile pe care le poate executa prestatorul cu acordul proprietarului si înscrise în contract sau acte adi tionale la contract sunt:

- paza padurii, obligatoriu

- monitorizarea starii de sanatate a padurii prin elaborarea statisticii si prognozei bolilor si daunatorilor acesteia, obligatoriu

- punerea în valoare, elaborarea a.p.v.-urilor, emiterea autorizatiilor de exploatare, controlul regulilor de exploatare si reprimirea parchetelor, optional

- regenerarea padurilor, optional

întretinerea regenerarilor: ajutorarea regenerarilor naturale, descoplesiri, mobilizarea solului, optional

- executarea lucrarilor de îngrijire si conducere a arboretelor: degajari, curatiri, rarituri, optional

- realizarea lucrarilor de prevenire si combaterea bolilor si daunatorilor padurii, optional

- realizarea lucrarilor de prevenire si stingere a incendiilor de padure, obligatoriu

- mentinerea în stare corespunzatoare a semnelor de hotar si limitelor amenajistice, optional

- exploatarea masei lemnoase, optional

- întretinerea si repararea sediilor administrative, optional

Art.4. Asigurarea serviciilor silvice de catre prestator este supusa prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic si reglementarilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor si instructiunilor în vigoare în materie de gospod arire si gestionarea durabila a padurilor.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

  Art.5

  (1)Preluarea in paza si incheierea prezentului contract se fac pe baza procesului verbal de predare-primire.

  (2) Durata minima a contractului este de un an de zile si este valabil de la data de.............., când se semneaza de partile contractante si pâna la data de................ sau cînd se rezilieaza conform prevederilor art. 32, 33 si 34.

  (3) Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, sau de drept, cu înca un an de zile daca nici una din parti nu o înserif">stiinteaza,in scris, pe cealalta cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia, despre intentia de a nu mai fi prelungit contractul.

  IV.VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

  Art.6. Valoarea totala a contractului este de ................ lei, din care:

  6.1.- ……...ha.X tarif…..lei/an/ha =………lei pentru serviciul de paza si monitorizarea starii de sanatate a padurii ,

  6.2.- …….......lei, valoarea devizelor întocmite de prestator si acceptate de beneficiar, pentru alte servicii silvice comandate de beneficiar.

  Art.7. În cazul prelungirii de drept al termenului de valabilitate al contractului, tariful unitar prevazut în contract la pozi?ia 6.1., se actualizeaza anual cu rata inflatiei, fara înstiintarea proprietarului.

  Art.8.

  1. Beneficiarul achita prestatorului în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor contravaloarea lucrarilor si serviciilor executate de catre prestator.

  2. Contravaloarea lucrarilor si serviciilor executate de catre prestator se achita de catre beneficiar trimestrial,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mari de 5 ha, si o singura data pe an, in primul trimestru,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mici sau egale cu 5 ha.

  (3)Decontarea facturilor se poate face direct la casieria Ocolului Silvic Draganesti-Olt sau in contul Ocolului Silvic Draganesti-Olt nr.RO04RZBR0000060001345226,deschis la banca Raiffeisen Bank Draganesti-Olt.

  Art.9. Beneficiarul suporta majorari de întârziere de 0,1% pe zi pentru sumele neachitate în termenul stipulat la art.8.

  Art.10. Prestatorul achita proprietarului conform legislatiei în vigoare contravaloarea pagubelor provenite din taieri ilegale de arbori si a prejudiciilor produse acestuia prin executarea necorespunzatoare a lucrarilor si serviciilor silvice înscrise în contract în termen de 30 de zile de la constatarea acestora.

  Art.11. Prestatorul suporta penalitati de 0,1% pe zi de întârziere pentru sumele neachitate beneficiarului în termenul stipulat la art. 10.

  V.OBLIGATIILE PARTILOR

  V1.OBLIGATIILE PRESTATORULUI

  Art.12. Sa preia suprafata de fond forestier careia îi asigura serviciile silvice pe baza de control de fond si proces verbal de predare- primire, conform prevederilor Regulamentului de Paza a Fondului Forestier.

  Art.13. Prestatorul este obligat :

  a) sa asigure paza si integritatea fondului forestier,

  b) sa monitorizeze starea de sanatate a padurii,

  c) sa asigure respectatea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor,

  d) sa comunice structurilor teritoriale de specialitate ( I.T.R.S.V-uri ) situatia contractelor încheiate în termen de 30 de zile de la semnarea acestora,

  e) sa execute conform prevederilor amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor si oricaror reglementari în vigoare, pe baza de deviz, lucrarile prevazute de regimul silvic si comandate de beneficiar.

  Art.14. Sa întocmeasca devizele de executie pentru lucrarile optionale comandate de proprietar si sa le supuna însusirii prin semnatura acestuia.

  Art.15. Sa receptioneze lunar împreuna cu beneficiarul, în intervalul 01-10 al lunii urmatoare, lucrarile optionale, comandate de proprietar si executate în luna precedenta,

  Art.16. Sa urmareasca înfiintarea, alimentarea si utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008,

  Art.17. Sa restituie beneficiarului sumele ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor prevazute la art. 33, alin. (3), lit. a-d din Legea nr.46/2008 si retinerea impozitului, sau sa le utilizeze pentru achitarea contravalorii serviciilor silvice executate.

  Art.18. Sa emita în primele 10 zile ale ultimei luni din trimestru,facturile pentru lucrarile si serviciile silvice/paza executate in trimestrul respectiv,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mari de 5 ha ,sau servicii silvice/paza care se vor executa in anul respectiv,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mici sau egale cu 5 ha , si sa le transmita proprietarului..

  V2. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

  Art .19. Sa înfiinteze fondul de conservare si regenerare a p adurilor purtator de dobânda aflat la dispozitia si în contul prestatorului, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.46/2008,

  Art.20. Sa-si însuseasca si sa semneze devizele de executie întocmite de prestator, pentru lucrarile comandate,

  Art.21. Sa nu întreprinda actiuni de natura a tulbura activitatea prestatorului în executarea lucrarilor si serviciilor înscrise în contract sau comandate,

  Art.22. S a nu execute activitati sau lucrari, personal sau prin împuternicit, care sa conduca la nerespectarea regimului silvic, distrugerea sau deteriorarea constructiilor si amenajerilor edificate pe proprietatea sa sau sa blocheze accesul pe drumurile forestiere ce traverseaza proprietatea.

  Art.23. Sa suporte eventualele prejudicii financiare stabilite de catre prestator, cauzate de proprietar, ca urmare a actiunilor proprietarului de tulburare si dereglare a activitatilor tehnico- economice pe care trebuie sa le execute prestatorul conform contractului,

  Art.24. Sa nu încheie întelegeri cu alte ocoale silvice autorizate pentru administrarea, sau asigurarea serviciilor silvice pâna nu se rezilieaza prezentul contract si nu achita prestatorului toate sumele datorate acestuia.

  Art.25. Sa asigure întocmirea si respectarea amenajamentelor silvice.

  Art.26. Sa achite impozitele si taxele prevazute de lege.

  VI. DERULAREA SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

  Art.27 Prezentul înscris serveste interesului comun al partilor semnatare.

  Art.28. Orice modificare a clauzelor contractuale pe perioada de derulare a prezentului contract, se poate face numai cu acordul partilor, consemnat într-un act aditional.

  Art.29. La încetarea valabilitatii contractului, indiferent de cauza, prestatorul va preda proprietarului pe baza de control de fond si proces-verbal de predare-primire suprafetele de fond forestier pentru care a asigurat serviciile silvice , conform prevederilor din Regulamentul de paza a

  fondului forestier, moment în care proprietarul achita toate sumele datorate prestatorului si este obligat sa asigure în continuare administrarea sau serviciile silvice printr-un alt ocol silvic autorizat.

  Art.30. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz atoare a clauzelor din prezentul contract, de catre una din parti, cealalta parte are dreptul sa beneficieze de prevederile articolelor 8, 9, 10, si 11.

  Art.31. Pentru urmarirea respectarii clauzelor prezentului contract se numesc ca responsabili:

  a) din partea prestatorului, ing...............………… seful ocolui silvic , ec……………….contabilul sef al ocolului silvic........................

  serif">b) din partea proprietarului………………………..

  VII. REZILIEREA CONTRACTULUI


  Art.32. Prezentul contract se poate rezilia prin acordul partilor, cu notificare prealabila de 30 de zile, în urmatoarele conditii:

  a) prestatorul nu mai poate presta serviciile silvice din cauze organizatorice,

  b)beneficiarul îsi constituie structura proprie de administrare a fondului forestier, sau doreste sa încheie contract de administrare sau servicii silvice cu un alt ocol silvic autorizat, sau vinde proprietatea.

  Art.33. Prestatorul este îndreptatit a rezilia unilateral prezentul contract, fara notificare prealabila, fara ca proprietarul sa solicite daune interese si fara a mai fi necesara hotarârea unei instante de judecta în urmserif">atoarele situatii:

  a) beneficiarul prin actiunile întreprinse tulbura în orice fel activitatea de asigurare a serviciilor silvice si executarea lucrarilor înscrise în contract,

  b) beneficiarul nu achita contravaloarea lucrarilor si serviciilor executate, asa cum au fost definite la articolele 8 si 9.

  Art.34. Beneficiarul este în drept a rezilia unilateral prezentul contract, fara notificare prealabila, fara ca prestatorul sa solicite daune interese si fara a mai fi necesara hotarârea unei instante de judecata, daca prestatorul nu achita beneficiarului sumele asa cum sunt definite de articolele 10 si 11, cu obligatia beneficiarului sa indice prestatorului structura silvica autorizata care urmeaza sa asigure în continuare administrarea sau serviciile silvice conform prevederilor Legii nr.46/2008.

  Art.35. Odata cu rezilierea contractului, prestatorul va preda proprietarului pe baza de control de fond suprafata fondului forestier, moment în care prestatorul nu mai are obligatii privind executarea serviciilor silvice si asigurarii integritatii suprafetei forestiere. Data executarii controlului de fond si predarii catre beneficiar a suprafetei forestiere care face obiectul contractului se comunica în scris proprietarului si ITRSV-ului, cu 30 de zile înaintea rezilierii contractului.

  VIII. LITIGII

  Art.36. Eventualele litigii legate de nerespectarea clauzelor contractuale de catre una din partile semnatare, care nu se rezolva pe cale amiabila, se solutioneaza de catre instantele de judecata competente din localitatea în care prestatorul îsi are sediul.

  XI. FORTA MAJORA

  Art.37. Forta majora, asa cum este definita de legislatia româna, exonereaza partea care o invoca de obligatii pe toata perioada în care aceasta se manifesta si produce efecte.

  Art.38. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealalta parte în termen de 5 zile de la declansarea fenomenului si de a lua masuri pentru limitarea consecintelor produse de efectele fortei majore.

  Art.39. Forta majora trebuie dovedita si sustinuta cu înscrisuri elaborate si însuserif">site de organele abilitate de lege.


  X. ALTE CLAUZE

  Art. 40. Proprietarul are dreptul sa solicite explicatii verbale sau scrise de la prestator legate de modul de executare al contractului.

  Art. 41. Activitatea de asigurare a serviciilor silvice si aplicare a regimului silvic în padure este supusa controlului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si unitatilor sale teritoriale,

  Art.42. Orice modificare pe timpul derularii contractului, a legislatiei, normelor si instructiunilor care definesc regimul silvic, obliga partile sa adapteze clauzele contractuale în conformitate cu aceste modificari.

  Art.43. Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile codului civil, penal, comercial.

  Art.44. Contractul va fi interpretat în caz de nevoi dupa legislatia româna.

  Art.45. Termenul ,,zi” din contract are semnificatia de zi calendaristica.

  Art.46. Anexele cu harta amenajistica, fisa tehnica a padurii, procesul-verbal de predare-primire si devizele de lucrari fac parte integranta din contract, daca se întocmesc si se mentioneaza în textul contractului.

  Art.47. Prezentul contract s-a încheiat astazi.......................în patru exemplare, din care un exemplar la directia silvica, unul la ocolul silvic , unul la ITRSV si unul la proprietar.

  Art.48. Prezentul contract reprezinta titlu executoriu pentru ambele parti semnatare.


  Prestator Beneficiar


  1.Director ing. Matei Catalin ............................ .........................................


  2.Director economic ec.Marin Eugenia .....................


  3. Consilier juridic Negurici Stefan ..........................


  4.Sef ocol silvic ing.Rinja Viorel ...............................


  5.Contabil sef ec.Matei Nicolae ....................................

  Inapoi la insemnarea sursa   743 Draganesti OLT
  Home
 •                                 © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

  click spre "negustori"