743_Obs April 14 2013


 

  

Doresc sa negociem citeva clauze din “modelul de contract”

Art.3. Activitatile si lucrarile pe care le poate executa prestatorul cu acordul proprietarului si înscrise în contract sau acte aditionale la contract sunt:
- paza padurii, obligatoriu
-monitorizarea starii de sanatate a padurii prin elaborarea statisticii si prognozei bolilor si daunatorilor acesteia,obligatoriu
-punerea în valoare, elaborarea a.p.v.-urilor, emiterea autorizatiilor de exploatare, controlul regulilor de exploatare si reprimirea parchetelor, optional
-regenerarea padurilor, optional
- întretinerea regenerarilor: ajutorarea regenerarilor naturale, descopletiri, mobilizarea solului, optional
-executarea lucrarilor de îngrijiresi conducere a arboretelor: degajari, curatiri, rarituri, optional
-realizarea lucrarilor de prevenire si combaterea bolilor si daunatorilor padurii, optional
-realizarea lucrarilor de prevenire si stingere a incendiilor de padure, obligatoriu
-mentinerea în stare corespunzatoare semnelor de hotar si limitelor amenajistice, optional
-exploatarea masei lemnoase, optional
-întretinerea si repararea sediilor administrative, optional

sa apara sub forma

Art.3. Activitatile si lucrarile pe care le poate executa prestatorul cu acordul proprietarului si înscrise în contract sau acte aditionale la contract sunt:
a) sa asigure intocmirea si respectarea amenajamentelor silvice;
b) sa asigure paza si integritatea fondului forestier;
c) sa realizeze lucrarile de regenerare a padurii;
d) sa realizeze lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor;
e) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor;
f) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
g) sa exploateze masa lemnoasa numai dupa punerea in valoare, autorizarea parchetelor si eliberarea documentelor specifice de catre personalul abilitat;
h) sa asigure intretinerea si repararea drumurilor forestiere pe care le au in administrare sau in proprietate;
i) sa delimiteze proprietatea forestiera in conformitate cu actele de proprietate si sa mentina in stare corespunzatoare semnele de hotar;
j) sa notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietatii asupra terenurilor forestiere.

Baza legala;Codul silvic art Art. 17 al 2 si 3
(3) In cazul administrarii padurilor prin ocoale silvice autorizate, obligatiile prevazute la alin.(2) apartin acestora.

––––––––––––––––––

Art.5 (1)Preluarea in paza si incheierea prezentului contract se fac pe baza procesului verbal de predare-primire.

sa apara sub forma

Art.5(1) Preia suprafata de fond forestier careia îi asigura serviciile silvice pe baza de control de fond si proces verbal de predare- primire, conform prevederilor Regulamentului de Paza a Fondului Forestier.

––––––––––––––––––

Art.5(3) Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, sau de drept, cu înca un an de zile daca nici una din parti nu o înstinteaza,in scris, pe cealalta cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia, despre intentia de a nu mai fi prelungit contractul.

sa apara sub forma

Art.5(3) Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, sau de drept, cu înca un an de zile daca nici una din parti nu o înstiinteaza,in scris, pe cealalt cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia, despre intentia de a nu mai fi prelungit contractul.La acest articol se poate apela o singura data fata de data initiala a contractului

–––––––––––––––––

Art.7. În cazul prelungirii de drept al termenului de valabilitate al contractului, tariful unitar prevazut în contract la pozitia 6.1., se actualizeaze anual cu rata inflatiei, fara înstiintarea proprietarului.

sa apara sub forma

Art.7. În cazul prelungirii de drept al termenului de valabilitate al contractului, tariful unitar prevazut în contract la pozitia 6.1., se actualizeaza anual cu rata inflatiei, dupa înstiintarea proprietarului. si obtinerea acordului acestuia. Daca nu se ajunge la consens se reziliaza contractul

––––––––––––––––––

Art.12. Sa preia suprafata de fond forestier careia îi asigura serviciile silvice pe baza de control de fond si proces verbal de predare- primire, conform prevederilor Regulamentului de Paza a Fondului Forestier.

sa apara sub forma

Art.12. Sa preia suprafata de fond forestier pe baza de control de fond si proces-verbal de predare-primire suprafetele de fond forestier pentru care urmeaza sa se asigure servicii silvice , conform prevederilor Regulamentului de Paza a Fondului Forestier.

–––––––––––––-

Art.13. Prestatorul este obligat : a) sa asigure paza si integritatea fondului forestier, b) sa monitorizeze starea de sanatate a padurii, c) sa asigure respectatea masurilor de prevenire ai stingere a incendiilor, d) sa comunice structurilor teritoriale de specialitate ( I.T.R.S.V-uri ) situatia contractelor încheiate în termen de 30 de zile de la semnarea acestora, e) sa execute conform prevederilor amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor si oricaror reglementari în vigoare, pe baza de deviz, lucrarile prevazute de regimul silvic si comandate de beneficiar.

sa apara sub forma

Art.13. Prestatorul este obligat : a) sa asigure intocmirea si respectarea amenajamentelor silvice; b) sa asigure paza si integritatea fondului forestier; c) sa realizeze lucrarile de regenerare a padurii; d) sa realizeze lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor; e) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor; f) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; g) sa exploateze masa lemnoasa numai dupa punerea in valoare, autorizarea parchetelor si eliberarea documentelor specifice de catre personalul abilitat; h) sa asigure intretinerea si repararea drumurilor forestiere pe care le au in administrare sau in proprietate; i) sa delimiteze proprietatea forestiera in conformitate cu actele de proprietate si sa mentina in stare corespunzatoare semnele de hotar; j) sa notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietatii asupra terenurilor forestiere. Baza legala;Codul silvic art Art. 17 al 2 si 3

–––––––––––––––––

Art.15. Sa receptioneze lunar împreuna cu beneficiarul, în intervalul 01-10 al lunii urmatoare, lucrarile optionale, comandate de proprietar si executate în luna precedenta,

sa apara sub forma

Art.15. Sa receptioneze lunar împreuna cu beneficiarul sau delegatul acestuia, în luna urmatoare la o data stabilita de comun acord,lucrarile pentru care se asigure servicii silvice conform contractului si executate în luna precedenta.Lipsa receptiei exoanereaza propietarul sa achite servicile pentru luna respectiva.

–––––––––––––––––––-

Art.16. Sa urmareasca înfiintarea, alimentarea si utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008,

sa apara sub forma

Art.16. Sa urmareasca înfiintarea, alimentarea si utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, la care contribuie si propietarul prin cumparatorii/titularii autorizatiilor de exploatare conform art 33 alin f

––––––––––––––––––––––––-

Art.18. Sa emita în primele 10 zile ale ultimei luni din trimestru,facturile pentru lucrarile si serviciile silvice/paza executate in trimestrul respectiv,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mari de 5 ha ,sau servicii silvice/paza care se vor executa in anul respectiv,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mici sau egale cu 5 ha , si sa le transmita proprietarului..

sa apara sub forma

Art.18. Sa emita în primele 10 zile ale ultimei luni din trimestru,facturile pentru lucrarile si serviciile silvice/paza executate in trimestrul respectiv,pentru proprietarii care detin suprafete de padure mai mari de 5 ha , si sa le transmita proprietarului cu confirmare de primire.Obligatoriu sa existe acte justificative pentru aceste facturi care sa dovedeasca necesitatea si realitatea.executarii acestor servicii/paza. Implicit se compenseaza din sumele datorate de propietar cu sumele rezultate din lemnul rezultat din lucrarile de regenerare a padurii+lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor. Nerespectarea acestui termen exonereaza propietarul sa achite servicile pentru trimestrul respectiv.In termen de 10 zile de la primire propietarul are dreptul sa conteste actele primite(data postei).

––––––––––––––

Art.19. Sa înfiinteze fondul de conservare si regenerare a padurilor purtator de dobânda aflat la dispozitia si în contul prestatorului, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.46/2008,

sa apara sub forma

Art.19. Contribuie prin cumparatorii/titularii autorizatiilor de exploatare coform art 33 alin f la alimentarea fondului de conservare si regenerare a padurilor purtator de dobânda aflat la dispozitia si în contul prestatorului, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.46/2008,

––––––––––––––-

Art.20. Sa-si însuseasca si sa semneze devizele de executie întocmite de prestator, pentru lucrarile comandate,

sa apara sub forma

Art.20. Verifica si daca nu are obiectii i-si însuseste si sa semneza devizele de executie întocmite de prestator, pentru lucrarile comandate,

–––––––––––––-

Art. 40. Proprietarul are dreptul sa solicite explicatii verbale sau scrise de la prestator legate de modul de executare al contractului.

sa apara sub forma

Art. 40. Proprietarul are dreptul sa solicite explicatii verbale sau scrise de la prestator legate de modul de executare al contractului iar prestatorul este obligat sa raspunda concret la cele solicitate.Pana nu se rezolva litigiul propietarul este exonerat de obligatiile contractuale.

–––––––––––––

Art.42. Orice modificare pe timpul derularii contractului, a legislatiei, normelor si instructiunilor care definesc regimul silvic, obliga partile sa adapteze clauzele contractuale în conformitate cu aceste modificari.

sa apara sub forma

Art.42. Orice modificare pe timpul derularii contractului, a legislatiei, normelor si instructiunilor care definesc regimul silvic, obliga partea care a aflat de modificare sa informeze cealanta parte si de comun acord sa adapteze clauzele contractuale în conformitate cu aceste modificari.

–––––––––––––

Art.46. Anexele cu harta amenajistica, fisa tehnica a padurii, procesul-verbal de predare-primire si devizele de lucrari fac parte integranta din contract, daca se întocmesc si se mentioneaza în textul contractului.

sa apara sub forma

Art.46. Anexele cu harta amenajistica, fisa tehnica a padurii, procesul-verbal de predare-primire si devizele de lucrari fac parte integranta din contract, se întocmesc si se mentioneaza în textul contractului in mod obligatoriu.

–––––––––––––––

Intrebari diverse:

-In ce grupa functionale de padure se incadreaza propietatea mea

-cum se numeste lucratorul silvic si cit de mare este “parohia” lui.Din “Regulamentul de paza a fondului forestier” imi dau seama ca acestuia ii este imposibil sa execute tot ce are trecut in fisa postului cu atit mai mult sa execute serviciu de paza daca nu apeleaza la :” Art. 7.g) solicita sprijin de specialitate în organizarea pazei padurilor, de la unitatile de politie si jandarmi;”

-rog date concrete la Art.6. 6.1.-
……...ha.X tarif…..lei/an/ha =………lei pentru serviciul de paza si monitorizarea
……-baza de calcul care justifica aceasta suma asta presupunind ca nu mai exista o "dictatura" a salariatilor Romsilva

-lucrarile de regenerare a padurii+lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor; lemnul rezultat sa fie folosit pentru achitarea pazei padurii.

-Codul silvic Art. 135 (2) Profitul rezultat se acorda in bani sau in natura, la cererea proprietarilor, pentru perioada dintre validare si punerea in posesie. Concret in cazul meu cind a fost “validarea” ca nu am fost deranjat cu “profitul”? Moral ar fi ca “validarea” sa inceapa sa curga din 1947 cind un “regim ilegitim si criminal” (Basescu citire) a jefuit parintii mei. ROMSILVA nu are nici un act de propietate asupra acestui teren in schimb a profitat de acest jaf.

-pe raza ocolului citi propietari sunt in situatia mea? Nu sunt interseat de pozitia de lider din cauza ca :   zimbesc

Inapoi la insemnarea sursa   743 Draganesti OLT
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"