OUG nr. 53 2008


 


    Am mai spus si repet sunt articole care imi sunt utile si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  aici 


    Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si necesitatea de a transpune in legislatia interna Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului
, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, si Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste definitia "persoanelor expuse politic" si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006, intrucat termenul-limita de implementare pentru toate statele membre a fost 15 decembrie 2007, neexistand derogari pentru noile state membre, 
 vazand si necesitatea adoptarii unor masuri privind aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul, care insotesc transferurile de fonduri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 345 din 8 decembrie 2006, se impune modificarea in regim de urgenta a cadrului legal, fiind vorba de o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. I. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 8, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
    d) prin transferuri externe in si din conturi se intelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementarilor nationale in materie, precum si operatiunile de plati si incasari efectuate intre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei;".
   2. La articolul 2, dupa litera d) se introduc sapte noi litere, literele e)-k), cu urmatorul cuprins:
    "e) prin institutie de credit se intelege orice entitate care desfasoara una dintre activitatile definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
    f) prin institutie financiara se intelege orice entitate, cu sau fara personalitate juridica, alta decat institutia de credit, care desfasoara una ori mai multe dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l) si n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, inclusiv oficiile postale si alte entitati specializate care presteaza servicii de transfer de fonduri si cele care desfasoara activitati de schimb valutar. Intra in aceasta categorie si:
    1. asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sucursalele aflate pe teritoriul Romaniei ale asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari autorizati in alte state membre;
    2. societatile de servicii de investitii financiare, consultantii de investitii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, operatorii de piata, operatorii de sistem, asa cum sunt definiti potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia;
    g) prin relatie de afaceri se intelege relatia profesionala sau comerciala legata de activitatile profesionale ale persoanelor prevazute la art. 8 si despre care, la momentul initierii, se considera a fi de o anumita durata;
    h) prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale;
    i) prin banca fictiva se intelege o institutie de credit ori o institutie care desfasoara activitate echivalenta, inregistrata intr-o jurisdictie in care aceasta nu are o prezenta fizica, respectiv conducerea si administrarea activitatii si evidentele institutiei nu sunt situate in acea jurisdictie, si care nu este afiliata la un grup financiar reglementat;
    j) prin furnizori de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice se intelege orice persoana fizica sau juridica care presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti:
    1. constituie societati comerciale sau alte persoane juridice;
    2. exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei societati in comandita ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceste functii ori calitati;
    3. furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comerciala, o societate in comandita sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara;
    4. are calitatea de fiduciar in derularea unor activitati fiduciare exprese sau a altor operatiuni juridice similare ori intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate;
    5. actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana, alta decat o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de publicitate in conformitate cu legislatia comunitara sau cu standarde fixate la nivel international;
    k) prin grup se intelege un grup de entitati, asa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007."
   3. Dupa articolul 2 se introduc doua noi articole, articolele 21 si 22, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) In sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.
    (2) Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei legi, functii publice importante sunt:
    a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
    b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
    c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
    d) ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
    e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;
    f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.
    (3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.
    (4) Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:
    a) sotul/sotia;
    b) copiii si sotii/sotiile acestora;
    c) parintii.
    (5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:
    a) impreuna cu una dintre persoanele prevazute la alin. (2) detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane;
    b) detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).
    (6) Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta in sensul alin. (2), institutiile si persoanele prevazute la art. 8 nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.
    Art. 22. - (1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune.
    (2) Notiunea de "beneficiar real" va include cel putin:
    a) in cazul societatilor comerciale:
    1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
    2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
    b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:
    1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
    2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
    3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice." 

   4. La articolul 3, alineatele (1), (11), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) De indata ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 8 are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, va informa persoana desemnata conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul. Persoana desemnata va analiza informatiile primite si va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizarii.
    (11) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de indata Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizarii operatiunilor prevazute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, comunicand si motivul pentru care s-a dispus solutia respectiva.
    (2) Daca Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii pe o perioada de 48 de ore. In cazul in care cele 48 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi lucratoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operatiunii ramane blocata in contul titularului pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, dupa caz, pana la dispunerea altei masuri de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii.
    (3) Daca Oficiul considera ca perioada prevazuta de alin. (2) nu este suficienta, poate solicita, motivat, inainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prelungirea suspendarii efectuarii operatiunii cu cel mult 72 de ore. In cazul in care cele 72 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi lucratoare. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate autoriza o singura data prelungirea solicitata sau, dupa caz, poate dispune incetarea suspendarii operatiunii. Decizia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se comunica de indata Oficiului."
   5. La articolul 3, alineatele (6)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Persoanele prevazute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
    (7) Prevederile alin. (6) se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.
    (8) Persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f) nu au obligatia de a raporta catre Oficiu informatiile pe care le primesc sau pe care le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul determinarii situatiei juridice a acestuia ori al apararii sau reprezentarii acestuia in cadrul unor proceduri judiciare ori in legatura cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor.
    (9) Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevazute la alin. (1), (6) si (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Raportarile prevazute la alin. (6) si (7) se transmit Oficiului o data la 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu."
   6. La articolul 3, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
    "(10) In cazul persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f), raportarile se fac catre persoanele desemnate de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligatia de a le transmite Oficiului in cel mult 3 zile de la primire. Informatiile se transmit Oficiului nealterate.
    (11) Autoritatea Nationala a Vamilor comunica lunar Oficiului toate informatiile pe care le detine, potrivit legii, in legatura cu declaratiile persoanelor fizice privind numerarul in valuta si/sau in moneda nationala, care este egal sau depaseste limita stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la iesirea din Comunitate, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Comunitate. Autoritatea Nationala a Vamilor va comunica Oficiului de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore, toate informatiile legate de suspiciunile de spalare de bani sau finantare a terorismului ce sunt identificate in cursul activitatii specifice.
    (12) Sunt exceptate de la obligatiile de raportare prevazute la alin. (6) urmatoarele operatiuni derulate in nume si pe cont propriu: intre institutii de credit, intre institutii de credit si Banca Nationala a Romaniei, intre institutii de credit si trezoreria statului, intre Banca Nationala a Romaniei si trezoreria statului. Prin hotarare a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, si alte exceptari de la cerintele de raportare prevazute la alin. (6), pe durata determinata."
   7. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Secretul profesional si bancar la care sunt tinute persoanele prevazute la art. 8 nu sunt opozabile Oficiului."
   8. La articolul 6, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Dupa primirea sesizarilor, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora.
    (5) Oficiul are obligatia de a pune la dispozitie Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele si informatiile pe care le-a obtinut potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (6) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitari potrivit alin. (4), vor comunica trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizarilor transmise, precum si cuantumul sumelor aflate in conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendarilor efectuate sau a masurilor asiguratorii dispuse."
   9. La articolul 6, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
    "(71) Oficiul furnizeaza persoanelor prevazute la art. 8 lit. a) si b), ori de cate ori este posibil, in regim de confidentialitate, printr-o modalitate de comunicare securizata, informatii cu privire la clienti, persoane fizice si/sau juridice expuse la risc de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism."
   10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Aplicarea, cu buna-credinta, a prevederilor art. 3-5 de catre persoane fizice si/sau juridice nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora."
   11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice:
    a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;
    b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;
    c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;
    d) cazinourile;
    e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;
    f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
    g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);
    h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
    i) agentii imobiliari;
    j) asociatiile si fundatiile;
    k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele."
   12. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 81 si 82, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 81. - Persoanele prevazute la art. 8 sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.
    Art. 82. - Institutiile de credit nu vor intra in relatii de corespondent cu o banca fictiva sau cu o institutie de credit despre care se stie ca permite unei banci fictive sa ii utilizeze conturile si daca au astfel de relatii le vor termina."
   13. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    Art. 9. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
    a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
    b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele;
    c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism,

" indiferent de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei stabilite in prezenta lege si de valoarea operatiunii;
    d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;
    e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
    (2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (1) lit. b). 

    (3) Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor acestei legi si in cazul activitatilor externalizate ori al celor desfasurate prin agenti.
    (4) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa aplice proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta cel putin echivalente cu cele prevazute in prezenta lege in toate sucursalele si filialele acestora situate in state terte."
   14. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 91 si 92, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 91. - Persoanele prevazute la art. 8 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul clientilor existenti.
    Art. 92. - (1) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 91, persoanele prevazute la art. 8 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor anonime existente cat mai curand posibil si oricum inainte ca acestea sa fie utilizate in vreun fel."
   15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - Persoanele prevazute la art. 8 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
    a) in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie marite in asa fel incat sa depaseasca limita echivalentului in lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului in lei a 2.500 euro, se vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei;
    b) in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
    c) in cazul monedei electronice definite potrivit legii, in situatiile si in conditiile prevazute de regulamentul la prezenta lege;
    d) in cazul in care clientul este o institutie de credit sau financiara, in intelesul art. 8, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte similare cu cele prevazute de prezenta lege si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora;
    e) in alte cazuri si conditii, referitoare la clienti, operatiuni sau produse, care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."
   16. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 121. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 aplica, in plus fata de masurile-standard de cunoastere a clientelei, masurile suplimentare de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism:
    a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor;
    b) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu apartin Spatiului Economic European;
    c) in cazul tranzactiilor sau relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert.
    (2) Persoanele prevazute la art. 8 aplica masurile suplimentare de cunoastere a clientelei si in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1), care, prin natura lor, prezinta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism."
   17. La articolul 14, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(11) Persoanele prevazute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 8 lit. e) si f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, si vor stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi."
   18. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Dispozitiile alin. (1), (11) si (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8 lit. k).
    (4) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor stabilite potrivit alin. (11)."
   19. La articolul 16, alineatul (1) se abroga.
   20. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   "(2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism. Oficiul si autoritatile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevazute la art. 8."
   21. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica si se controleaza, in cadrul atributiilor de serviciu, de urmatoarele autoritati sau structuri:
    a) autoritatile de supraveghere prudentiala, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii;
    b) Garda Financiara, precum si orice alte autoritati cu atributii de control financiar-fiscal, conform legii;
    c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f);
    d) Oficiul, pentru toate persoanele prevazute la art. 8, cu exceptia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica si se controleaza de autoritatile si structurile prevazute la lit. a).
    (2) Cand din datele obtinute rezulta suspiciuni de spalare a banilor, de finantare a actelor de terorism sau alte incalcari ale dispozitiilor prezentei legi, autoritatile si structurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de indata Oficiul.
    (3) Oficiul poate efectua verificari si controale comune cu autoritatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c)."
   22. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins: 
    "(4) Savarsirea urmatoarelor fapte in exercitarea atributiilor de serviciu nu constituie o incalcare a interdictiei prevazute la alin. (2):
    a) furnizarea de informatii autoritatilor competente prevazute la art. 17 si furnizarea de informatii in cazurile prevazute in mod expres de lege;
    b) transmiterea de informatii intre institutiile de credit si institutiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori din state terte care apartin aceluiasi grup si aplica proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in prezenta lege si sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o maniera echivalenta celei reglementate prin prezenta lege;
    c) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori state terte care impun conditii echivalente cu cele prevazute in prezenta lege, care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul aceleiasi entitati juridice ori al aceleiasi structuri in care actionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;
    d) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 8 lit. a), b), e) si f), situate in state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori state terte care impun cerinte echivalente cu cele din prezenta lege, in cazurile legate de acelasi client si de aceeasi tranzactie derulata prin doua sau mai multe dintre persoanele anterior mentionate, cu conditia ca acestea sa provina din aceeasi categorie profesionala si sa li se aplice cerinte echivalente in privinta secretului profesional si al protectiei datelor cu caracter personal.
    (5) Atunci cand Comisia Europeana adopta o decizie prin care constata ca un stat tert nu indeplineste cerintele prevazute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevazute la art. 8 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite catre acest stat sau catre institutii ori persoane din statul in cauza informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.
    (6) Nu se considera o incalcare a obligatiilor prevazute la alin. (2) fapta persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f) care, in conformitate cu prevederile statutare, incearca sa descurajeze un client sa desfasoare activitati ilicite."
   23. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
    "(21) Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte:
    a) la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art. 8;
    b) din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta."
   24. La articolul 19, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
    "(51) Activitatea deliberativa si de decizie prevazuta la alin. (5) se refera la lucrarile de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natura economico-administrativa plenul Oficiului se pronunta doar la solicitarea presedintelui."
   25. La articolul 19, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(16) Oficiul poate participa la activitatile organismelor internationale de specialitate si poate fi membru al acestora."
   26. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13-15 si la 17."
   27. La articolul 22, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Contraventiile se constata si sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica de reprezentantii imputerniciti, dupa caz, de Oficiu sau de alta autoritate competenta, potrivit legii, sa efectueze controlul. In cazul in care controlul este efectuat de autoritatile de supraveghere, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti anume desemnati de respectivele autoritati." 

   28. La articolul 22, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
    "(41) Pentru faptele prevazute la alin. (1), pe langa sanctiunile contraventionale se pot aplica de catre autoritatile de supraveghere si masuri sanctionatorii specifice, potrivit competentei acestora."
   29. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii se aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 531 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
    (5) Cunoasterea, intentia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevazute la alin. (1), pot fi deduse din circumstantele faptice obiective."
   30. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 231. - Persoana care a comis infractiunea prevazuta la art. 23, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor participanti la savarsirea infractiunii beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege."
   31. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - In cazul infractiunilor prevazute la art. 23 si 24, precum si in cazul infractiunii de finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. Datele si informatiile se transmit la solicitarea scrisa a procurorului sau a organelor de cercetare penala, daca cererea acestora a fost autorizata de procuror, ori a instantelor de judecata."
   32. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) livrarea supravegheata a sumelor de bani;".
   33. La articolul 27, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Masura prevazuta la alin. (1) lit. d) poate fi dispusa de procuror si este autorizata prin ordonanta motivata care trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 203 din Codul de procedura penala, urmatoarele:
    a) indiciile temeinice care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;
    b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii;
    c) timpul si locul efectuarii livrarii sau, dupa caz, itinerarul ce urmeaza a fi parcurs in vederea efectuarii livrarii, daca acestea sunt cunoscute;
    d) datele de identificare a persoanelor autorizate sa supravegheze livrarea."
   34. Dupa articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 272, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 272. - (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie trimite trimestrial Oficiului copii ale hotararilor judecatoresti definitive privind infractiunea prevazuta la art. 23.
    (2) Oficiul tine evidenta statistica a persoanelor condamnate pentru infractiunea prevazuta la art. 23."
   35. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - Limitele minime ale operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) si e) si limitele maxime ale sumelor prevazute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Oficiului."
   36. Dupa articolul 31 se introduce urmatoarea mentiune:
    "Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 si 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) si (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(3) si (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2)-(7), art. 29, art. 31 alin. (1) si (3), art. 32, art. 33 alin. (1) si (2), art. 34, art. 35 alin. (1) si (3), art. 37 alin. (1)-(3) si (5), precum si ale art. 39 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, si ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2005/60/CE in ceea ce priveste definitia Ētpersoanelor expuse politicCO si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006."
   Art. II. - (1) Prevederile punctelor 13-17 ale articolului I intra in vigoare la 45 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pana la intrarea in vigoare a acestor prevederi raman aplicabile dispozitiile legale in vigoare anterior acestei date.
   (2) Guvernul adopta, prin hotarare, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea autoritatilor de supraveghere prudentiala, a celor de control financiar-fiscal, a structurilor de conducere ale profesiilor liberale si a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, un regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, in care vor fi detaliate masurile standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, precum si continutul si conditiile de aplicare a Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adopta metodologia de lucru prevazuta la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   (4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va prezenta Guvernului spre aprobare un nou regulament de organizare si functionare.
   (5) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile de supraveghere prudentiala, autoritatile de control financiar-fiscal al persoanelor prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale emit, potrivit competentei lor, norme de cunoastere a clientelei.
   (6) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, structurile de conducere ale profesiilor liberale vor incheia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor protocoale de colaborare, iar protocoalele existente se vor actualiza in functie de prevederile prezentei ordonante de urgenta.
   Art. III. - (1) In aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul, care insotesc transferurile de fonduri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 345 din 8 decembrie 2006, se desemneaza in calitate de autoritati responsabile cu supravegherea respectarii dispozitiilor privind informatiile despre platitor, care insotesc transferurile de fonduri:
   a) Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit;
   b) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru orice alta persoana juridica ce presteaza servicii de transfer de fonduri.
   (2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 transferurile de fonduri prevazute la art. 3 alin. 6 din regulament.
   (3) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
   a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9 alin. (2) ultima teza din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006;
   b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, art. 5 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) si alin. (2) prima teza, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (3), (4) si (5) si art. 14 prima teza din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006.
   (4) Contraventiile prevazute la alin. (3) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (3) lit. b), cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei.
   (5) Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de catre reprezentantii imputerniciti anume desemnati de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit competentelor.
   (6) Prevederile art. 22 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
   Art. IV. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Catalin Marian Predoiu
p. Ministrul internelor si reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
p. Ministrul economiei si finantelor,
Catalin Doica,
secretar de stat 

    Bucuresti, 21 aprilie 2008.
    Nr. 53.

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"