L.656-2002


 


    Am mai spus si repet sunt articole care imi sunt utile si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  aici 


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire si combatere a spălării banilor.

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) prin spălarea banilor se întelege infractiunea prevăzută la art. 23; b) prin bunuri se întelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum si actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea; c) prin tranzactie suspectă se întelege operatiunea care, prin natura ei si caracterul neobisnuit în raport cu activitătile clientului, trezeste suspiciunea de spălare a banilor.

CAPITOLUL II
Proceduri de identificare a clientilor si de prelucrare a
informatiilor referitoare la spălarea banilor

Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operatiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art. 14. alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării.

(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operatiunii pe o perioadă de 48 de ore.

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie prelungirea suspendării efectuării operatiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operatiunii.

(4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operatiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

(5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operatiunea.

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operatiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni legate între ele.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică si transferurilor externe în si din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

(8) Se exceptează de la raportarea către Oficiu următoarele categorii de operatiuni derulate prin trezoreria statului: eliberări de sume în numerar privind drepturi salariale, plătile efectuate de către institutiile publice, încasările de impozite, taxe, contributii si orice alte venituri bugetare de la persoane fizice si juridice, inclusiv sumele în numerar depuse de către institutiile publice, precum si operatiunile prevăzute la alin. (7).

(9) Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevăzute la alin. (1), (6) si (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunostintă că o operatiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operatiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzactia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzactia efectuată, precizând si motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3.

Art. 5. - (1) Oficiul poate cere persoanelor mentionate la art. 8, precum si institutiilor competente datele si informatiile necesare îndeplinirii atributiilor stabilite de lege. Informatiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 si 4 au caracter confidential.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele si informatiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

(3) Secretul profesional la care sunt tinute persoanele prevăzute la art. 8 nu este opozabil Oficiului.

(4) Oficiul poate face schimb de informatii, în baza reciprocitătii, cu institutii străine care au functii asemănătoare si care au obligatia păstrării secretului în conditii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii si combaterii spălării banilor.

Art. 6. - (1) Oficiul va proceda la analizarea si prelucrarea informatiilor, iar atunci când se constată existenta unor indicii temeinice de spălare a banilor, informatiile vor fi transmise de îndată procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

(2) Dacă în urma analizării si prelucrării informatiilor primite de Oficiu nu se constată existenta unor indicii temeinice de spălare a banilor, Oficiul păstrează informatiile în evidentă.

(3) Dacă informatiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 5 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.

(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie poate solicita motivat Oficiului completarea acestora, dacă apreciază că informatiile sunt insuficiente.

(5) Oficiul are obligatia de a pune la dispozitie Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sau, după caz, Parchetului National Anticoruptie, la solicitarea acestora, datele si informatiile pe care le-a obtinut potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(6) Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie va comunica trimestrial, la cererea Oficiului, stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise.

Art. 7. - Transmiterea cu bună-credintă de informatii, în conformitate cu prevederile art. 3-5, de către persoanele prevăzute la art. 8 sau de către persoanele desemnate potrivit art. 14 alin. (1) nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

Art. 8. - Intră sub incidenta prezentei legi:

a) băncile, sucursalele băncilor străine si institutiile de credit; b) institutiile financiare, cum ar fi: fonduri de investitii, societăti de investitii, societăti de administrare a investitiilor, societăti de depozitare, de custodie; societăti de valori mobiliare, fonduri de pensii si alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operatiuni: creditarea, incluzând, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operatiuni de plăti, emiterea si administrarea unor mijloace de plată, cărti de credit, cecuri de călătorie si altele asemenea, acordarea sau asumarea de garantii si subscrierea de angajamente, tranzactii pe cont propriu sau în contul clientilor prin intermediul instrumentelor pietei monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite etc., schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de actiuni si oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultantă acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultantă si servicii în domeniul fuziunilor si al achizitiilor de întreprinderi, intermedierea pe pietele interbancare, administrarea de portofolii si consultantă în acest domeniu, custodia si administrarea valorilor mobiliare; c) societătile de asigurări si reasigurări; d) agentii economici care desfăsoară activităti de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de artă, metale si pietre pretioase, dealeri, turism, prestări de servicii si orice alte activităti similare care implică punerea în circulatie a valorilor; e) persoanele fizice si juridice care acordă asistentă de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară, cu respectarea dispozitiilor legale privind secretul profesional; f) persoanele cu atributii în procesul de privatizare; g) oficiile postale si persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau în valută; h) agentii imobiliari; i) trezoreria statului; j) casele de schimb valutar; k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte si fapte săvârsite în afara sistemului financiar-bancar.

Art. 9. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligatia să stabilească identitatea clientilor la initierea unor relatii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii.

(2) Obligatia de identificare a clientilor este necesară si în cazul altor operatiuni decât cele la care se referă alin. (1), a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se desfăsoară prin una sau mai multe operatiuni legate între ele.

(3) De îndată ce există o informatie că prin operatiune se urmăreste spălarea banilor, se va proceda la identificarea clientilor, chiar dacă valoarea operatiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin. (2).

(4) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzactiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clientilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzactiei si când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (2).

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si operatiunilor desfăsurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.

Art. 10. - (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă mentionate în documentele de identitate prevăzute de lege; b) în cazul persoanelor juridice - datele mentionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum si dovada că persoana fizică care conduce tranzactia reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzactie, precum si o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.

Art. 11. - În cazul în care există informatii referitoare la clientii prevăzuti la art. 9 si 10, în sensul că tranzactia nu se desfăsoară în nume propriu, persoanele juridice mentionate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obtine date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia actionează acesti clienti, inclusiv de la Oficiu.

Art. 12. - (1) Cerintele de identificare nu vor fi impuse societătilor de asigurări si reasigurări mentionate la art. 8, în legătură cu politele de asigurare de viată, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este, în echivalent lei, până la 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în asa fel încât să depăsească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clientilor.

(2) Cerintele de identificare a clientilor nu sunt obligatorii în cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obtinute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiei asiguratului, cu conditia ca polita să nu poată fi răscumpărată înainte de scadentă si să nu poată fi folosită ca garantie sau colateral pentru obtinerea unui împrumut.

(3) Cerintele de identificare a clientilor nu se impun dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o bancă sau la o institutie pentru economii.

Art. 13. - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligatia identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relatia cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidentele secundare sau operative si înregistrările tuturor operatiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operatiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justitie.

Art. 14. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităti în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura si cu limitele responsabilitătilor mentionate.

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.

Art. 15. - Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) si persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzactie suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

Art. 16. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor stabili proceduri si metode adecvate de control intern pentru a preveni si a împiedica spălarea banilor si vor asigura instruirea angajatilor pentru recunoasterea operatiunilor care pot fi legate de spălarea banilor si luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situatii.

(2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevăzute la art. 8.

Art. 17. - (1) Autoritătile cu atributii de control financiar, conform legii, si cele de supraveghere prudentială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica si vor controla, în cadrul atributiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obtinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau alte încălcări ale dispozitiilor prezentei legi vor informa de îndată Oficiul.

(2) Oficiul poate efectua verificări si controale comune cu autoritătile prevăzute la alin. (1) la persoanele mentionate la art. 8.

Art. 18. - (1) Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite în timpul activitătii decât în conditiile legii. Obligatia se mentine si după încetarea functiei, pe o durată de 5 ani.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite, în afara conditiilor prevăzute de lege, informatiile detinute în legătură cu spălarea banilor si de a nu avertiza clientii cu privire la sesizarea Oficiului.

(3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariatii Oficiului si ai persoanelor prevăzute la art. 8 a informatiilor primite, atât în timpul activitătii, cât si după încetarea acesteia.

CAPITOLUL III
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

Art. 19. - (1) Oficiul functionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spălării banilor, scop în care primeste, analizează, prelucrează informatii si sesizează, în conditiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

(3) În vederea exercitării atributiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organigramă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Oficiul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) Plenul Oficiului este structura deliberativă si de decizie, fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Băncii Nationale a României, Curtii de Conturi si Asociatiei Române a Băncilor, numit în functie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.

(6) În exercitarea atributiilor sale plenul Oficiului adoptă decizii cu votul majoritătii membrilor acestuia.

(7) Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele conditii:

a) să fie licentiati si să aibă cel putin 10 ani vechime într-o functie economică sau juridică; b) să aibă domiciliul în România; c) să aibă numai cetătenia română; d) să aibă exercitiul drepturilor civile si politice; e) să se bucure de o înaltă competentă profesională si morală nestirbită.

(8) Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau să desfăsoare activităti publice cu caracter politic.

(9) Functia de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.

(10) Membrii plenului Oficiului au obligatia să comunice de îndată, în scris, presedintelui Oficiului aparitia oricărei situatii de incompatibilitate.

(11) În perioada ocupării functiei membrii plenului Oficiului vor fi detasati, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului să revină la functia detinută anterior.

(12) În caz de vacantă a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducătorul autoritătii competente va propune Guvernului o nouă persoană, în termen de 30 de zile de la data vacantării postului.

(13) Mandatul de membru al plenului Oficiului încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; e) la survenirea unei incompatibilităti; f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.

(14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini vreo functie în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în acelasi timp cu activitatea de salariat al Oficiului.

(15) Pentru functionarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri si clădiri - din domeniul public si privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

(16) Oficiul poate participa la activitătile organismelor internationale de specialitate si poate fi membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activităti.

Art. 20. - (1) Membrii plenului Oficiului beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru persoanele care îndeplinesc functii de demnitate publică. Indemnizatia membrilor plenului Oficiului se stabileste conform prevederilor art. 19 si ale pct. 6 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului de specialitate si a personalului auxiliar de specialitate se realizează potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Nomenclatorul de functii, conditiile de studii si de vechime pentru încadrarea, promovarea si salarizarea personalului Oficiului, precum si reglementarea legală în functie de care se stabileste salarizarea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) Avansarea în grade si trepte profesionale a personalului prevăzut la alin. (2) se va realiza prin testare profesională, în conditiile de vechime stabilite conform anexei.

(5) Indemnizatia de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform cap. I din anexă, este unica formă de remunerare lunară a activitătii corespunzătoare functiei fără acordarea nici unuia dintre sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si a obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(6) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit anexei la prezenta lege, si de sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 334/2001, pentru functiile cu care se asimilează.

(7) Personalul din cadrul Oficiului, care ocupă functii specifice sectorului bugetar, va fi salarizat conform legislatiei referitoare la salarizarea personalului din ministere si alte organe centrale de specialitate.

(8) Personalul salarizat în baza prezentei legi are dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu indemnizatia de încadrare brută sau, după caz, la salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.

CAPITOLUL IV
Răspunderi si sanctiuni

Art. 21. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contraventională sau penală.

Art. 22. - (1) Constituie contraventie următoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) si (6), art. 4 si 9; b) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 11, art. 13-15, art. 16 alin. (1) si la art. 17.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică si persoanelor juridice.

(4) Contraventiile se constată si amenda se aplică de personalul desemnat din cadrul Oficiului si al autoritătilor prevăzute la art. 17.

(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 23. - (1) Constituie infractiunea de spălare a banilor si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârsit infractiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenientei, a situării, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietătii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârsirea de infractiuni; c) dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârsirea de infractiuni.

(2) Asocierea sau initierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârsirii infractiunii de spălare a banilor se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 24. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 18 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 25. - (1) În cazul infractiunilor prevăzute la art. 23 si 24 se aplică dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2) Dacă bunurile care fac obiectul infractiunii prevăzute la art. 23 nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.

Art. 26. - În cazul infractiunilor prevăzute la art. 23 si 24, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală, după începerea de către procuror a urmăririi penale, si nici instantelor de judecată. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instantei, în cursul judecătii.

Art. 27. - (1) Când există indicii temeinice că o persoană care pregăteste comiterea infractiunii de spălare a banilor foloseste sisteme de telecomunicatii sau informatice, procurorul poate să dispună, pe o perioadă determinată, accesul la aceste sisteme.

(2) Procurorul poate, de asemenea, să dispună, când există indicii temeinice cu privire la săvârsirea infractiunii de spălare a banilor, punerea sub supraveghere pe o durată determinată a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora.

(3) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 28. - Identificarea clientilor, potrivit art. 9, se va face de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. - Limita minimă a operatiunii prevăzute la art. 9 alin. (2) si limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.

Art. 30. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare si functionare.

Art. 31. - Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 7 decembrie 2002.
Nr. 656.

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"