HG nr. 594_2008


 


    Am mai spus si repet sunt articole care imi sunt utile si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  aici 


Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 444 din 13.06.2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Art. 1. — Se aproba Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. — Prezenta hotarare intra in vigoare la data prevazuta la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii
nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Prin regulamentul prevazut la art. 1 sunt transpuse prevederile art. 6, 7, art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua si alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), (3), (4) si (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) si (4), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 30 lit. a) si b), art. 31 alin. (1) si (2) si ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, si ale art. 3 alin. (3) din Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire
a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste definitia „persoanelor expuse politic” si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214
din 4 august 2006.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
p. Ministrul justitiei,
Theodor Catalin Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
p. Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii,
comert, turism si profesii liberale,
Stefan Imre,
secretar de stat
p. Ministrul economiei si finantelor,
Catalin Doica,
secretar de stat
Bucuresti, 4 iunie 2008.
Nr. 594.

ANEXA

Regulament de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. — in aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 656/2002, prezentul regulament reglementeaza masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

Art. 2. — (1) in sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Raport de tranzactii suspecte — documentul ale carui continut si forma se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul, prin care persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
b) Raport de tranzactii cu numerar — documentul ale carui continut si forma se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului si prin care persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind tranzactiile cu sume in numerar, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro;
c) Raport de transferuri externe —– documentul ale carui continut si forma se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului si prin care persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind transferurile externe in si din conturi, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro;.
d) Terte parti — institutiile de credit si institutiile financiare, situate in state membre, precum si cele similare, situate in state terte, care indeplinesc urmatoarele conditii:
1. sunt supuse unei proceduri obligatorii de inregistrare profesionala pentru desfasurarea activitatii, recunoscuta de legislatia aplicabila;
2. aplica proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta, similare celor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament, si sunt
supravegheate, referitor la aplicarea acestora, de o maniera echivalenta celei reglementate prin Legea nr. 656/2002.(2)
Nu sunt considerate terte parti in sensul alin. (1) lit. d) entitatile specializate ce presteaza servicii de transmitere de bani si cele care desfasoara activitate de schimb valutar.

CAPITOLUL II

Proceduri de cunoastere a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului

Art. 3. — Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a
finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.

SECtIUNEA 1

Masuri-standard de cunoastere a clientelei

Art. 4. — (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele;
c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism,indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei, stabilite in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;
d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;
e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
(2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a
acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc,in cazul tuturor clientilor existenti.
(4) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.
(5) in aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica cat mai curand posibil masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime
existente.
(6) Utilizarea in orice fel a conturilor si carnetelor de economii anonime existente nu va fi permisa decat dupa aplicarea masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la
alin. (5).
Pagina 1 din 3:  
Art. 5. — (1) Masurile-standard de cunoastere a clientelei sunt:
a) identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
b) identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe baza de risc a identitatii acestuia, astfel incat informatiile detinute sa fie satisfacatoare pentru persoana
prevazuta la art. 8 din Legea nr. 656/2002 si sa permita, inclusiv, intelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridica;
c) obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
d) monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv,
dupa caz, despre sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute.
(2) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde cel putin:
a) in cazul persoanelor fizice — datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;
b) in cazul persoanelor juridice — datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta
legal persoana juridica.
(3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica toate masurile prevazute la alin. (1) lit. a)—d), putand sa le circumstantieze pe baza de risc, in functie de tipul de client, de relatia de afaceri, de produs sau tranzactie, caz in care trebuie sa poata demonstra autoritatilor sau structurilor prevazute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 ca masurile de cunoastere a clientelei sunt adecvate in raport de riscul de
spalare a banilor si finantare a terorismului.
(4) Atunci cand persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile alin. 1 lit. a)–c), acestea au obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului.
(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 in ceea ce priveste informatiile obtinute de la sau despre clienti, in cazurile in care evalueaza situatia juridica a acelui client, reprezinta sau asista respectivul client in cadrul ori in legatura cu o procedura judiciara sau il consiliaza in scopul initierii ori evitarii unei astfel de proceduri, chiar daca respectivele informatii au fost obtinute anterior, in cursul sau dupa procedura in cauza.
(6) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale.

Art. 6. — (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot utiliza, in scopul aplicarii masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)—c), informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cea folosita la nivel intern.
(2) in situatia prevazuta la alin. (1), responsabilitatea pentru indeplinirea tuturor masurilor-standard de cunoastere a clientelei apartine persoanelor care utilizeaza informatiile obtinute de la
terta parte.
(3) Terta parte din Romania care intermediaza contactul cu clientul va transmite persoanei care aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei toate informatiile obtinute in cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel incat sa fie respectate
cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)—c).
(4) Copii ale documentelor pe baza carora s-au realizat identificarea si verificarea identitatii clientului si, dupa caz, a beneficiarului real vor fi transmise imediat de terta parte din Romania, la cererea persoanei careia i-a fost recomandat
clientul.
(5) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 si ale prezentului regulament si in cazul activitatilor externalizate ori al celor desfasurate prin agenti. Agentii si entitatile prin care
sunt desfasurate activitati externalizate de catre persoanele anterior mentionate nu pot fi considerate terte parti, in intelesul art. 2 alin. (1) lit. d).
(6) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu vor utiliza pentru indeplinirea cerintelor de cunoastere a clientelei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)—c) masurile de cunoastere a clientelei aplicate de o terta parte dintr-un stat tert,
cu privire la care Comisia Europeana a adoptat o decizie in acest sens.

SECTIUNEA a 2-a

Masuri simplificate de cunoastere a clientelei

Art. 7. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica masuri simplificate de cunoastere a clientelei in cazul in care clientul este o institutie de credit sau financiara dintr-un stat membru sau, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 si le supravegheaza referitor
la aplicarea acestora.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in
urmatoarele situatii:
a) in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie marite in asa fel incat sa depaseasca limita echivalentului in lei a 1.000 euro, respectiv
echivalentului in lei a 2.500 euro, se vor aplica masurile standard de cunoastere a clientelei;
b) in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
c) in cazul monedei electronice definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in legatura cu produsele si tranzactiile care
au urmatoarele caracteristici:
1.in cazul in care dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice nu sunt reincarcabile si suma maxima ce poate fi stocata pe acestea nu depaseste echivalentul in lei a 150 euro;
2. dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice sunt reincarcabile si valoarea totala a tranzactiilor realizate pe parcursul unui an este limitata la echivalentul in lei a 2.500 euro, cu exceptia situatiei in care o suma in valoare de
cel putin echivalentul in lei a 1.000 euro a fost rascumparata in cursul aceluiasi an.

Art. 8. — Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in cazul urmatorilor clienti:
a) societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in intelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si
completarile ulterioare, in unul sau mai multe state membre si societatile listate pe o piata din state terte si care sunt supuse unor cerinte de raportare si transparenta echivalente cu
legislatia comunitara;
b) beneficiarii reali ai tranzactiilor derulate prin conturile colective administrate de notari si alte persoane care exercita profesii juridice liberale din state membre sau din state terte care impun cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute de Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament si le
supravegheaza referitor la aplicarea acestora, cu conditia ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective sa furnizeze depozitarilor conturilor informatii privind identitatea beneficiarilor reali;
c) autoritatile publice nationale;
d) clientii care prezinta un risc scazut din perspectiva spalarii banilor sau a finantarii terorismului si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
1. sunt autoritati sau organisme publice investite cu respectivele competente in baza legislatiei comunitare;
2. identitatea acestora este disponibila public, transparenta si certa;
3. activitatea si evidentele contabile ale acestora sunt
transparente;
4. respectivul client este raspunzator in fata unei institutii comunitare sau a unei autoritati a unui stat membru ori activitatea clientului este supusa controlului prin proceduri de
verificare adecvate.

Art. 9. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a
clientelei in cazul produselor si al operatiunilor aferente acestora, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) produsul este oferit pe baza unui contract scris;
b) operatiunea aferenta produsului este desfasurata prin intermediul unui cont al clientului deschis la o institutie de credit din state membre sau din state terte care impun cerinte similare cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul
regulament;
c) produsul sau operatiunea aferenta este nominativa si prin natura ei permite aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c);
d) valoarea produsului nu depaseste limita prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, in cazul politelor de asigurare si al produselor de economisire similare, sau limita de 15.000 euro ori echivalent, in cazul celorlalte produse;
e) beneficiarul produselor sau al operatiunilor aferente acestora nu poate fi o terta persoana, cu exceptia cazurilor de deces, invaliditate, varsta predeterminata sau a altor situatii similare;
f) in cazul in care produsele sau operatiunile aferente acestora permit investitii in active financiare sau creante, inclusiv asigurari de orice tip ori alte creante contingente, daca se
indeplinesc urmatoarele criterii cumulative:
1. beneficiile produsului sau ale operatiunilor aferente acestuia se materializeaza doar pe termen lung;
2. produsul sau operatiunea aferenta acestuia nu poate fi utilizata drept garantie;
3. pe parcursul relatiei contractuale nu pot fi facute plati anticipate, nu exista clauze de reziliere anticipata si nu se pot stinge anticipat obligatii contractuale.
Pagina 2 din 3:  
Art. 10. — (1) in situatiile prevazute la art. 7 si 8, persoanele
prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 trebuie sa obtina informatii suficiente despre clienti si sa monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili ca acestia se incadreaza in categoria pentru care este prevazuta respectiva derogare.
(2) Oficiul informeaza autoritatile cu competente similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor in care apreciaza ca un stat tert indeplineste cerintele prevazute la art. 7 si 8 sau in situatiile prevazute de art. 9.

Art. 11. — Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile art. 7—9 in cazul clientilor institutii de credit, institutii financiare sau societati ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
din statele terte, cu privire la care Comisia Europeana a adoptat o decizie in acest sens.

SECTIUNEA a 3-a

Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei

Art. 12. — (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica, in plus fata de masurile-standard de cunoastere a clientelei, pe baza de risc, masuri suplimentare de
cunoastere a clientelei in toate situatiile care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a terorismului. Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:
a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor;
b) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state terte;
c) referitor la tranzactiile ocazionale sau relatiile de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat strain.
(2) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:
a) solicita documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului;
b) intreprind masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;
c) solicita ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a
spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament. (3) in cazul prevazut la alin. (1) lit. b), institutiile de credit vor aplica urmatoarele masuri:
a) obtin suficiente informatii despre institutia de credit din statul tert pentru a intelege pe deplin natura activitatii acesteia si pentru a determina, pe baza informatiilor disponibile in mod public, reputatia acesteia si calitatea supravegherii la care este supusa;
b) evalueaza mecanismele de control implementate de
institutia de credit din statul tert in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
c) obtin aprobarea conducerii executive inainte de stabilirea fiecarei noi relatii de corespondent;
d) stabilesc pe baza de documente raspunderea fiecareia dintre cele doua institutii de credit;
e) in cazul conturilor de corespondent accesibile direct clientilor institutiei de credit din statul tert, se asigura ca aceasta a aplicat masuri-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor care au acces la aceste conturi si ca este in masura sa ofere, la cerere, informatii despre clienti, obtinute prin aplicarea respectivelor masuri.
(4) in cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate sa aplice urmatoarele masuri:
a) sa dispuna de proceduri pe baza de risc care sa le permita identificarea clientilor care se incadreaza in aceasta categorie;
b) sa obtina aprobarea conducerii executive inainte de stabilirea unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie;
c) sa adopte masuri corespunzatoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate in relatia de afaceri sau in tranzactia ocazionala;
d) sa realizeze o supraveghere sporita, permanenta, a relatiei de afaceri.
(5) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atentie sporita tranzactiilor si produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea legatura cu spalarea banilor ori cu finantarea terorismului.
CAPITOLUL III
Alte dispozitii procedurale si sanctiuni

Art. 13. — (1) Institutiile financiare si institutiile de credit aplica, dupa caz, in sucursale si in filialele majoritare situate in state terte masuri de cunoastere a clientelei si de tinere a
evidentelor cel putin echivalente celor prevazute de Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament.
(2) in cazul in care legislatia statului tert nu permite aplicarea unor astfel de masuri echivalente, institutiile de credit si institutiile financiare vor informa autoritatile romane competente potrivit art. 17 din Legea nr. 656/2002.
(3) in cazul in care legislatia statului tert nu permite aplicarea masurilor obligatorii de cunoastere a clientelei, institutiile de credit si institutiile financiare vor aplica masurile necesare de cunoastere a clientelei pentru a face fata in mod eficace riscului de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.

Art. 14. — (1) in cazurile in care aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei este obligatorie, persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor pastra o copie de pe
documentul utilizat ca dovada de identitate sau referinta deidentitate o perioada de minimum 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
(2) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor pastra, intr-o forma corespunzatoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie, evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare ce
decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale o perioada de minimum 5 ani de la incheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale.

Art. 15. — (1) Persoanele prevazute la art. 8 lit. a)—d), g)—j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 vor
desemna printr-un act intern, intocmit potrivit anexei care face parte din prezentul regulament, una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament, ale caror nume vor fi communicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor postale, cu confirmare de primire.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare si de pastrare a evidentelor secundare sau operative,
de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau
finantarea actelor de terorism, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament.
(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea Legii nr. 656/2002.
(4) Dispozitiile alin. (1)—(3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8 lit. k) din Legea nr. 656/2002.
(5) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor stabilite potrivit alin. (2).

Art. 16. — Institutiile de credit si institutiile financiare sunt obligate sa aiba proceduri interne si sa dispuna de sisteme care sa le permita transmiterea prompta, la solicitarea Oficiului ori a organelor de urmarire penala, a informatiilor privind identitatea
si natura relatiei pentru clientii specificati in solicitare, cu care sunt in relatie de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri in ultimii 5 ani.

Art. 17. — (1) Raportarile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit Oficiului de indata, iar cele prevazute la art. 3 alin. (6) si (7) din Legea nr. 656/2002, in cel mult 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate in acest sens de Oficiu.
(2) Oficiul stabileste printr-o metodologie de lucru interna un sistem de efectuare a analizelor financiare, care va fi adaptat periodic in functie de indicatorii de risc identificati.

Art. 18. — (1) Oficiul va informa autoritatile cu atributiisimilare din alte state membre si Comisia Europeana asupracazurilor de state terte despre care apreciaza ca indeplinesc
cerintele prevazute la art. 18 alin. (4) lit. b)—d) din Legea
nr. 656/2002.
(2) Oficiul va informa Comisia Europeana asupra cazurilor incare un stat tert se afla in situatia prevazuta la art. 13 alin. (3).
(3) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din altestate membre si Comisia Europeana asupra cazurilor in careapreciaza ca un stat tert impune aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheata de o maniera echivalenta celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 si prin prezentul regulament.

Art. 19. — (1) Incalcarea de catre persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 a dispozitiilor art. 6 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) si (3) si ale art. 16 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la
30.000 lei.
(2) Dispozitiile art. 22 alin. (3)–(5) din Legea nr. 656/2002 se aplica in mod corespunzator.

_________________

Nota avocatnet.ro :

-Anexa regulamentului o vom publica la o data ulterioara.
Pagina 3 din 3:  

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"