Ordonanta de urgenta 113 din 12 octombrie 2009


 


    Am mai spus si repet sunt articole care imi plac foarte mult si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Consider ca este o onoare pentru mine sa le reproduc si pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  LegeStart 


Ordonanta urg 113/2009 privind serviciile de plata

Ordonanta de urgenta 113 din 12 octombrie 2009

privind serviciile de plata

   Avand in vedere ca transpunerea si implementarea in legislatia nationala a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate pana la data de 1 noiembrie 2009,adoptarea prezentei ordonante de urgenta se impune pentru a permite prestatorilor de servicii de plata organizarea activitatii proprii astfel incat sa fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene, subordonat principiului liberei circulatii a serviciilor de plata.
   Luand in considerare faptul ca, in lipsa unei reglementari imediate a serviciilor de plati, s-ar crea bariere de ordin tehnico- administrativ, care ar conduce atat la incapacitatea prestatorilor nationali de a-si indeplini obiectul de activitate, cat si la imposibilitatea desfasurarii activitatii de catre prestatorii de servicii inregistrati intr-un alt stat membru, tinand cont de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza interesul public,in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   TITLUL I
Obiect, domeniu de aplicare si definitii

   Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza conditiile de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plata si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei, supravegherea prudentiala a institutiilor de plata, precum si regimul privind transparenta pentru conditii si cerinte de informare privind serviciile de plata, drepturile si obligatiile corespunzatoare ale utilizatorilor serviciilor de plata si ale prestatorilor de servicii de plata in contextul prestarii de servicii de plata cu titlu profesional.
   Art. 2. - Prezenta ordonanta de urgenta se aplica serviciilor de plata prestate de catre urmatoarele categorii de prestatori de servicii de plata:
   a) institutii de credit in sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) institutii emitente de moneda electronica in sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) furnizori de servicii postale giro care presteaza servicii de plata potrivit cadrului legislativ national aplicabil;
   d) institutii de plata in sensul prezentei ordonante de urgenta;
   e) Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale, atunci cand acestea nu actioneaza in calitate de autoritati monetare sau in alta calitate ce implica exercitiul autoritatii publice;
   f) statele membre sau autoritatile lor regionale ori locale, atunci cand acestea nu actioneaza in calitatea lor de autoritati publice.
   Art. 3. -
(1) Cu exceptia prevederilor art. 159 si 160, titlurile III si IV din prezenta ordonanta de urgenta se aplica numai in cazul serviciilor de plata in care fie atat prestatorul de servicii de plata al platitorului, cat si cel al beneficiarului platii au sediul intr-un stat membru, fie unicul prestator de servicii de plata din cadrul operatiunii de plata are sediul intr-un stat membru.
   (2) Titlurile III si IV se aplica serviciilor de plata denominate in euro sau in alta moneda oficiala a unui stat membru.
   Art. 4. -
(1) Nu intra in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:
   a) operatiunile de plata efectuate exclusiv in numerar direct de platitor catre beneficiarul platii, fara interventia unui intermediar;
   b) operatiunile de plata efectuate de platitor catre beneficiarul platii printr-un agent comercial imputernicit sa negocieze sau sa efectueze vanzari ori cumparari de bunuri sau de servicii pe seama platitorului sau a beneficiarului platii;
   c) transportul fizic profesional de bancnote si monede, incluzand colectarea, procesarea si distribuirea acestora;
   d) operatiunile de plata care constau in colectarea si predarea de numerar, fara caracter profesional, derulate in cadrul unei activitati caritabile sau nonprofit;
   e) serviciile prin care este furnizat numerar platitorului de catre beneficiarul platii legat de o operatiune de plata, la cererea expresa a utilizatorului serviciului de plata imediat inaintea executarii unei operatiuni de plata in vederea achizitionarii de bunuri sau servicii;
   f) operatiunile de schimb valutar, de tip numerar contra numerar, in situatia in care fondurile nu sunt pastrate intr-un cont de plati;
   g) operatiunile de plata initiate prin documente, asa cum acestea sunt prezentate la alin. (2), in baza carora prestatorul de servicii de plata plaseaza fonduri la dispozitia beneficiarului platii;
   h) operatiunile de plata din cadrul unui sistem de plati sau sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare efectuate intre agenti de decontare, contraparti centrale, case de compensare si/sau banci centrale si alti participanti la sistem, pe de o parte, si prestatori de servicii de plata, pe de alta parte;
   i) operatiunile de plata legate de administrarea activelor de tipul instrumentelor financiare, inclusiv distribuirea dividendelor, a veniturilor sau a altor sume similare, rascumpararea sau vanzarea, efectuate de persoanele mentionate la lit. h), de institutii de credit sau de societati de servicii de investitii financiare, organisme de plasament colectiv, societati de administrare a investitiilor, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau in state terte sa presteze servicii de investitii financiare, in intelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si de orice alte entitati carora le este permis sa aiba in custodie instrumente financiare;
   j) serviciile oferite de furnizorii de servicii de infrastructura, care asigura suportul tehnic pentru prestarea de servicii de plata, fara ca acestia sa intre in vreun moment in posesia fondurilor ce urmeaza a fi transferate, incluzand procesarea si stocarea informatiilor, servicii de custodie si de protectie a datelor, autentificarea datelor si a entitatilor, furnizarea de retele de comunicatii si tehnologia informatiei (IT), furnizarea si intretinerea terminalelor si dispozitivelor folosite pentru serviciile de plata;
   k) serviciile initiate prin instrumente care pot fi folosite pentru a achizitiona bunuri sau servicii doar in locatiile folosite de emitent sau care, in baza unui acord comercial cu emitentul, pot fi folosite fie in cadrul unei retele limitate de furnizori de servicii, fie pentru o gama limitata de bunuri sau servicii;
   l) operatiunile de plata executate prin intermediul oricaror dispozitive de telecomunicatii, digitale, informatice, in cazul in care bunurile sau serviciile achizitionate sunt livrate si urmeaza sa fie folosite prin intermediul dispozitivelor de telecomunicatii, digitale ori informatice, cu conditia ca operatorul de servicii de telecomunicatii, digitale sau informatice sa nu actioneze doar ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si furnizorul bunurilor si serviciilor;
   m) operatiunile de plata efectuate intre prestatori de servicii de plata, agentii sau sucursalele acestora in cont propriu;
   n) operatiunile de plata efectuate intre o societate-mama si filialele sale sau intre filialele aceleiasi societati-mama, fara interventia in calitate de intermediar a unui prestator de servicii de plata, altul decat o societate care apartine aceluiasi grup;
   o) serviciile de retragere de numerar prin intermediul unui ghiseu automat de banca - ATM, oferite de furnizorii ce actioneaza in numele unuia sau al mai multor emitenti de carduri si care nu sunt parte la contractul-cadru cu clientul in baza caruia se retrag banii dintr-un cont de plati, cu conditia ca acesti furnizori sa nu asigure servicii de plata dintre cele enumerate la art. 8.
   (2) Documentele la care se refera alin. (1) lit. g) sunt urmatoarele:
   a) cecuri pe suport hartie, definite in conformitate cu Conventia de la Geneva din 19 martie 1931 de stabilire a unei legi uniforme privind cecurile;
   b) cecuri pe suport hartie similare cu cele mentionate la lit. a) si reglementate de legislatia statelor membre care nu au ratificat Conventia de la Geneva din 19 martie 1931 de stabilire a unei legi uniforme privind cecurile, inclusiv cecurile reglementate de Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) titluri de credit pe suport hartie, definite in conformitate cu Conventia de la Geneva din 7 iunie 1930 care stabileste o legislatie uniforma privind cambiile si biletele la ordin;
   d) titluri de credit pe suport hartie similare cu cele mentionate la lit. c) si reglementate de legislatia statelor membre care nu au ratificat Conventia de la Geneva din 7 iunie 1930 care stabileste o legislatie uniforma privind cambiile si biletele la ordin, inclusiv cambiile si biletele la ordin reglementate de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) vouchere pe suport hartie;
   f) cecuri de calatorie pe suport hartie;
   g) mandate postale pe suport hartie, in conformitate cu definitia Uniunii Postale Universale.
   Art. 5. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   1. agent - persoana fizica sau juridica care furnizeaza servicii de plata in numele si pe seama unei institutii de plata;
   2. autentificare - procedura care permite prestatorului de servicii de plata sa verifice modul de utilizare a unui anumit instrument de plata, inclusiv elementele de securitate personalizate ale acestuia;
   3. autorizare operatiune de plata - exprimare a consimtamantului platitorului, in conditiile art. 120-122, pentru executarea operatiunii de plata;
   4. beneficiar al platii - destinatar preconizat al fondurilor care au facut obiectul unei operatiuni de plata;
   5. cod unic de identificare - combinatie de litere, cifre sau simboluri comunicata utilizatorului serviciilor de plata de catre prestatorul de servicii de plata si care urmeaza sa fie furnizata de utilizatorul serviciilor de plata in scopul identificarii cu precizie a celuilalt utilizator al serviciilor de plata si/sau a contului de plati al acestuia pentru o operatiune de plata;
   6. consumator - asa cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   7. cont de plati - cont tinut in numele unuia sau al mai multor utilizatori de servicii de plata si utilizat pentru executarea operatiunilor de plata;
   8. contract-cadru - contract de servicii de plata care reglementeaza executarea, in viitor, a unor operatiuni de plata individuale si succesive si care poate contine obligatia de a constitui un cont de plati, precum si conditiile privind constituirea acestuia;
   9. control - relatie dintre o societate-mama si o filiala a acesteia, asa cum este prevazuta la pct. 30 sau o relatie similara dintre o persoana fizica sau juridica si o entitate;
   10. curs de schimb de referinta - curs de schimb folosit ca baza de calcul pentru schimbul valutar si care este furnizat de prestatorul de servicii de plata sau provine dintr-o sursa publica;
   11. data valutei - data de referinta folosita de un prestator de servicii de plata pentru a calcula dobanda aferenta fondurilor debitate din sau creditate in contul de plati;
   12. debitare directa - serviciu de plata prin care debitarea contului de plati al platitorului este initiata de beneficiarul platii pe baza consimtamantului dat de catre platitor beneficiarului platii, prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii sau prestatorului de servicii de plata al platitorului;
   13. filiala - entitate aflata in relatia cu o societate-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 30;
   14. fonduri - bancnote si monede, bani scripturali si moneda electronica, astfel cum aceasta este definita la art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
   15. grup - grup de entitati incluzand societatea-mama, filialele sale si entitatile in care societatea-mama sau filialele sale detin o participatie, precum si entitatile intre care nu exista legaturi in intelesul pct. 30, dar intre care exista o relatie de tipul urmator:
   a) entitatile sunt conduse impreuna in temeiul unui contract incheiat cu una dintre entitati sau in temeiul unei clauze din actele constitutive ori din statutul fiecarei entitati; sau
   b) organele de conducere, administrare sau de supraveghere ale entitatilor in cauza sunt formate in cea mai mare parte din aceleasi persoane, care sunt in functie in cursul exercitiului financiar si pana la data la care sunt intocmite situatiile financiare consolidate;
   16. institutie de plata - persoana juridica autorizata in conformitate cu titlul II sa presteze servicii de plata pe teritoriul Uniunii Europene si al Spatiului Economic European;
   17. instrument de plata - orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite intre utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul de servicii de plata si folosit de utilizatorul serviciilor de plata pentru a initia un ordin de plata;
   18. legaturi stranse - situatie in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele in oricare dintre urmatoarele modalitati:
   a) printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;
   b) prin control;
   c) prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate in mod durabil de una si aceeasi terta persoana prin control;
   19. microintreprindere - entitate care, la momentul incheierii contractului de servicii de plata, este o microintreprindere in intelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   20. mijloace de comunicare la distanta - orice mijloace care, fara prezenta fizica simultana a prestatorului serviciilor de plata si a utilizatorului serviciilor de plata, pot fi folosite pentru incheierea unui contract de servicii de plata;
   21. operatiune de plata - actiune initiata de platitor sau de beneficiarul platii cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente intre platitor si beneficiarul platii;
   22. operatiuni de plata singulara - operatiuni de plata cu caracter ocazional care nu intra sub incidenta unui contract- cadru, dar care sunt considerate ca facand parte dintr-un contract;
   23. ordin de plata - orice instructiune data de platitor sau de beneficiarul platii catre prestatorul sau de servicii de plata prin care se solicita executarea unei operatiuni de plata;
   24. participatie calificata - participatie directa ori indirecta intr-o entitate, care reprezinta 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entitatii sau care face posibila exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii entitatii respective;
   25. platitor - titular al unui cont de plati si care este de acord cu realizarea unei plati din acel cont de plati sau, in cazul in care nu exista un cont de plati, persoana care da un ordin de plata;
   26. rata dobanzii de referinta - rata dobanzii folosita ca baza de calcul pentru determinarea dobanzilor ce urmeaza sa fie aplicate si care provine dintr-o sursa publica ce poate fi verificata de ambele parti ale unui contract de servicii de plata;
   27. remitere de bani - serviciu de plata prin care fondurile sunt primite de la platitor, fara crearea unui cont de plati pe numele platitorului sau al beneficiarului platii, cu scopul unic de a transfera o suma echivalenta beneficiarului platii sau unui alt prestator de servicii de plata care actioneaza in numele beneficiarului platii, si/sau prin care fondurile sunt primite in numele beneficiarului platii si sunt puse la dispozitia acestuia;
   28. sediu real - locatie in care se situeaza centrul de conducere si gestiune a activitatii statutare;
   29. sistem de plati - sistem de transfer de fonduri, avand aranjamente formale si standardizate si reguli comune pentru procesarea, compensarea si/sau decontarea operatiunilor de plata;
   30. societatea-mama - o entitate care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
   a) are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate (o filiala);
   b) are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale altei entitati (o filiala) si este in acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entitati;
   c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei entitati (o filiala) al carei actionar/asociat sau membru este, in virtutea unui contract incheiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entitatii, in cazul in care legislatia aplicabila filialei ii permite acesteia sa fie supusa unor astfel de contracte sau prevederi;
   d) este actionar/asociat sau membru al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati in functie in exercitiul financiar in curs, in exercitiul financiar anterior si pana la data la care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care o alta entitate are fata de filiala drepturile prevazute la lit. a), b) sau c);
   e) este actionar/asociat sau membru al unei entitati si controleaza singura, in baza unui acord incheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entitati (o filiala), majoritatea drepturilor de vot in acea filiala;
   f) are dreptul de a exercita sau exercita in fapt o influenta dominanta sau un control asupra altei entitati (o filiala);
   g) societatea-mama impreuna cu o alta entitate (o filiala) sunt conduse pe o baza unica de catre societatea-mama;
   31. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum si orice stat apartinand Spatiului Economic European;
   32. stat membru de origine - stat membru in care se afla sediul social al prestatorului de servicii de plata sau, in cazul in care, in conformitate cu legislatia nationala, prestatorul de servicii de plata nu are sediu social, statul membru in care se afla sediul real al acestuia;
   33. stat membru gazda - stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un prestator de servicii de plata are un agent sau o sucursala sau presteaza servicii de plata;
   34. stat tert - orice stat care nu este stat membru;
   35. sucursala - unitate operationala fara personalitate juridica, alta decat sediul real, care constituie o parte a institutiei de plata si care realizeaza direct toate sau unele dintre activitatile institutiei de plata;

   36. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorului serviciilor de plata sa stocheze informatii adresate personal acestuia, intr-un mod accesibil pentru consultari ulterioare, pentru o perioada de timp adecvata scopurilor informatiilor respective, si care permite reproducerea identica a informatiilor stocate;
   37. utilizator al serviciilor de plata - persoana care foloseste un serviciu de plata in calitate de platitor, de beneficiar al platii sau in ambele calitati;
   38. zi lucratoare - zi in care prestatorul de servicii de plata al platitorului sau al beneficiarului platii implicat in executarea unei operatiuni de plata desfasoara activitate ce ii permite executarea operatiunilor de plata.
   Art. 6. -
(1) In vederea determinarii situatiilor in care o entitate este societate-mama potrivit prevederilor art. 5 pct. 30 lit. a), b) si d), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare din functie detinute de orice filiala a societatii-mama, precum si de persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe contul societatii-mama sau al unei filiale a acesteia, se adauga drepturilor detinute de societatea-mama.
   (2) Din drepturile prevazute la alin. (1) se exclud urmatoarele drepturi de vot:
   a) drepturile detinute in numele unei persoane, alta decat societatea-mama sau o filiala a acesteia;
   b) drepturile aferente titlurilor de capital detinute in garantie, cu conditia ca drepturile respective sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau ca detinerea titlurilor sa reprezinte pentru persoana care le detine o operatiune curenta in cadrul activitatii sale de creditare, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care furnizeaza garantia.
   (3) In vederea determinarii situatiilor in care o entitate este societate-mama potrivit prevederilor art. 5 pct. 30 lit. a) si d), din totalul drepturilor de vot aferente titlurilor de capital detinute de actionarii/asociatii sau membrii intr-o filiala se exclud drepturile de vot detinute de filiala insasi, de o filiala a acesteia sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pe contul acestor filiale.
   (4) Orice filiala a unei filiale a unei societati-mama este considerata filiala a societatii-mama.
   Art. 7. - Toate unitatile operationale constituite in acelasi stat membru de o institutie de plata al carei sediu real este in alt stat membru sunt considerate ca fiind o singura sucursala.
   Art. 8. - In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin servicii de plata se intelege oricare dintre urmatoarele activitati:
   a) servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;
   b) servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;
   c) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;
   d) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata;
   e) emiterea si/sau acceptarea la plata a instrumentelor de plata;
   f) remiterea de bani;
   g) efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuata catre operatorul sistemului sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actioneaza exclusiv ca intermediar intre utilizatorul serviciilor de plata si furnizorul bunurilor si serviciilor.
   Art. 9. - Este interzis oricarei persoane care nu este prestator de servicii de plata in intelesul art. 2 sa presteze cu titlu profesional serviciile de plata prevazute la art. 8.
   TITLUL II
Autorizarea si supravegherea institutiilor
de plata

   SECTIUNEA 1
Cerinte minime de acces la activitate

   Art. 10. -
(1) Orice entitate care intentioneaza sa presteze servicii de plata pe teritoriul Romaniei trebuie sa dispuna de o autorizatie potrivit prezentului titlu inainte de inceperea acestei activitati.
   (2) Banca Nationala a Romaniei poate acorda autorizatie doar unei persoane juridice romane constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 11. -
(1) Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie unei entitati doar daca informatiile si documentele care insotesc cererea respecta toate cerintele prevazute de prezentul titlu si de reglementarile date in aplicarea acestuia si evaluarea proiectului prezentat este favorabila.
   (2) In vederea luarii unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Nationala a Romaniei poate consulta Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si alte autoritati cu competente relevante.
   Art. 12. - Sediul real al institutiei de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se situeze pe teritoriul Romaniei.
   Art. 13. - Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatia numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de plata, institutia de plata dispune de un cadru formal de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, de proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa si de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase. Cadrul de administrare, procedurile si mecanismele trebuie sa fie cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea serviciilor de plata prestate de institutia de plata.
   Art. 14. - In cazul in care institutia de plata este implicata si in alte activitati comerciale decat prestarea oricaruia dintre serviciile de plata prevazute la art. 8, Banca Nationala a Romaniei poate dispune constituirea unei entitati distincte pentru activitatea de prestare a serviciilor de plata in cazul in care apreciaza, in procedura de autorizare sau in procesul de supraveghere, ca celelalte activitati comerciale prejudiciaza sau ar putea prejudicia fie soliditatea situatiei financiare a institutiei de plata, fie capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia de plata a tuturor obligatiilor impuse de prezentul titlu si de reglementarile date in aplicarea acestuia.
   Art. 15. -
(1) Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de plata, persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate.
   (2) In scopul alin. (1), persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata sunt, in functie de forma de organizare juridica si de tipul activitatilor desfasurate:
   a) administratorii, asociatii comanditati, directorii ori, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului, ai institutiilor de plata care au ca activitate principala prestarea de servicii de plata; sau
   b) in cazul institutiilor de plata care nu au ca activitate principala prestarea de servicii de plata, persoanele responsabile pentru coordonarea structurii organizatorice care asigura desfasurarea activitatii de prestare de servicii de plata.
   (3) Fiecare dintre persoanele prevazute la alin. (2) trebuie sa fie aprobata de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.
   Art. 16. - Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de plata, calitatea actionarilor sau asociatilor care detin participatii calificate este adecvata.
   Art. 17. - Daca intre institutia de plata, persoana juridica romana, si alte persoane fizice sau juridice exista legaturi stranse, Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca aceste legaturi ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia de plata are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea dispozitiilor ori masurilor respective nu impiedica exercitarea eficienta a functiilor sale de supraveghere.
   Art. 18. - Autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei permite institutiei de plata persoana juridica romana sa presteze serviciile de plata prevazute de autorizatie in orice stat membru, in conditiile prevazute in sectiunea a 7-a.
   Art. 19. - Fara a se aduce atingere dispozitiilor prezentului titlu, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari documentatia care trebuie sa insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei, precum si criteriile pe baza carora se verifica indeplinirea cerintelor prevazute la art. 15 alin. (1) si la art. 16.
   Art. 20. -
(1) Institutiile de plata trebuie sa dispuna la momentul autorizarii de un nivel al capitalului initial ce nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a:
   a) 20.000 euro, daca presteaza doar serviciile de plata prevazute la art. 8 lit. f);
   b) 50.000 euro, daca presteaza doar serviciile de plata prevazute la art. 8 lit. g);
   c) 125.000 euro, daca presteaza oricare dintre serviciile de plata prevazute la art. 8 lit. a)-e).
   (2) Institutiile de plata care presteaza servicii de plata pentru care se aplica niveluri ale capitalului initial diferite, potrivit alin. (1), trebuie sa dispuna de un nivel al capitalului initial care se situeaza la nivelul cel mai mare dintre cele aplicabile.
   Art. 21. -
(1) Institutiile de plata pot deschide si mentine conturi de plati pentru clientii lor, destinate exclusiv executarii operatiunilor de plata.
   (2) Institutiilor de plata le este interzisa atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public.
   (3) Primirea de la utilizatorii serviciilor de plata de fonduri destinate prestarii de servicii de plata nu este considerata atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile si nici emitere de moneda electronica in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 22. -
(1) Institutiile de plata pot acorda credite legate de serviciile de plata precizate la art. 8 lit. d), e) si g) doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
   a) creditul are caracter accesoriu si este acordat exclusiv in legatura cu executarea unei operatiuni de plata;
   b) creditul acordat in legatura cu un serviciu de plata prestat in conditiile prevazute in sectiunile a 6-a si a 7-a este rambursat intr-o perioada ce nu poate depasi 12 luni;
   c) creditul nu este acordat din fondurile primite sau detinute in scopul executarii unor operatiuni de plata;
   d) nivelul fondurilor proprii ale institutiei de plata este adecvat in orice moment din perspectiva Bancii Nationale a Romaniei in raport cu valoarea totala a creditelor acordate.
   (2) Cu exceptia institutiilor de plata persoane juridice din alte state membre care acorda credite potrivit alin. (1), desfasurarea activitatii de creditare pe teritoriul Romaniei de catre institutiile de plata se poate realiza numai cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.
   Art. 23. -
(1) Pe langa prestarea serviciilor de plata enumerate la art. 8, institutiile de plata pot desfasura urmatoarele activitati:
   a) prestarea unor servicii operationale si conexe legate de serviciile de plata, cum ar fi: asigurarea executarii operatiunilor de plata, servicii de schimb valutar, activitati de pastrare in custodie sau stocarea si procesarea datelor;
   b) administrarea sistemelor de plati;
   c) activitati comerciale, altele decat prestarea de servicii de plata, cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.
   (2) Activitatile mentionate la alin. (1) pot fi realizate de institutiile de plata pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei nationale in materie.

   SECTIUNEA a 2-a
Autorizarea institutiilor de plata

   Art. 24. - In vederea obtinerii autorizatiei pentru prestarea de servicii de plata, solicitantul trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de documentatia si informatiile prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului titlu.
   Art. 25. -
(1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza si comunica solicitantului hotararea sa cu privire la acordarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare in termen de 3 luni de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 24.
   (2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii cererii, Banca Nationala a Romaniei confirma indeplinirea cerintei prevazute la art. 24 sau, in situatia in care nu este indeplinita conditia prevazuta la art. 24, comunica solicitantului documentele si informatiile necesare pentru indeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) incepand sa curga de la data primirii documentelor si informatiilor solicitate.
   (3) Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 24, alte informatii relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie sa transmita informatiile solicitate in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii, perioada in care termenul de evaluare prevazut la alin. (1) se suspenda.
   (4) Solicitantul poate furniza din proprie initiativa orice alte informatii si/sau documente considerate relevante, insa acestea trebuie sa fie prezentate cel tarziu cu 30 de zile anterior datei expirarii termenului in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte asupra cererii de autorizare.
   Art. 26. -
(1) Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de autorizare daca din evaluarea realizata in conditiile prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare rezulta una dintre urmatoarele situatii:
   a) capitalul initial se situeaza sub nivelul minim stabilit de dispozitiile legale in vigoare;
   b) din evaluarea planului de activitate si a planului de afaceri prezentate rezulta ca institutia de plata nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditiile respectarii cerintelor cuprinse in prezentul titlu si in reglementarile aplicabile;
   c) cadrul de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata, procedurile de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia de plata si mecanismele de control intern nu sunt cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea serviciilor de plata prestate de institutia de plata;
   d) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata nu au o buna reputatie ori nu dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate;
   e) calitatea actionarilor sau asociatilor care detin participatii calificate nu este adecvata;
   f) legaturile stranse dintre institutia de plata si alte persoane fizice sau juridice sunt de natura sa impiedice exercitarea eficienta de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;
   g) dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia de plata are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea acestor dispozitii ori masuri sunt de natura sa impiedice exercitarea eficienta de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;
   h) nu sunt respectate alte conditii prevazute in prezentul titlu sau in reglementarile emise in aplicare.
   (2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei respinge cererea de autorizare, hotararea cuprinde si motivele care au stat la baza acesteia.
   Art. 27. -
(1) Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei institutii de plata in urmatoarele situatii:
   a) institutia de plata nu si-a inceput activitatea pentru care a fost autorizata in termen de 12 luni de la data acordarii autorizatiei sau a incetat sa mai desfasoare activitate de mai mult de 6 luni;
   b) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
   c) institutia de plata nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei ori alte conditii prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare;
   d) continuarea activitatii institutiei de plata de prestare de servicii de plata pericliteaza stabilitatea sistemului de plati;
   e) ca sanctiune, potrivit art. 68 alin. (1) lit. e);
   f) in oricare alte situatii prevazute de legislatia nationala.
   (2) Institutiile de plata pot hotari renuntarea la autorizatie, notificand in acest sens Banca Nationala a Romaniei. Incetarea valabilitatii autorizatiei se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.
   (3) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei se comunica in scris institutiei de plata, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.
   (4) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau de la o data ulterioara, specificata in hotararea respectiva.

   SECTIUNEA a 3-a
Cerinte operationale

   Art. 28. -
(1) Institutiile de plata trebuie sa dispuna permanent de fonduri proprii care sa se situeze la un nivel ce nu poate fi mai mic decat maximul dintre nivelul minim al capitalului initial prevazut pentru autorizare si nivelul rezultat din calcul, potrivit metodei pentru determinarea necesarului de fonduri proprii, selectata dintre metodele prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
   (2) Institutiile de plata trebuie sa fundamenteze alegerea uneia dintre metodele de determinare a necesarului de fonduri proprii, astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie incredintata asupra adecvarii metodei la situatia concreta a institutiei de plata. In caz contrar, Banca Nationala a Romaniei poate impune in procesul de autorizare sau de supraveghere metoda de determinare a necesarului de fonduri proprii.
   (3) Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari emise in aplicarea prezentului titlu elementele care intra in calculul fondurilor proprii si alte cerinte legate de modul de determinare a acestora.
   Art. 29. - Fara a prejudicia dispozitiile art. 28 alin. (1), pe baza evaluarii procedurilor de gestionare a riscului, a mecanismelor de control intern ale institutiei de plata si a bazei de date privind riscul de pierdere, Banca Nationala a Romaniei poate solicita unei institutii de plata sa dispuna de un nivel al fondurilor proprii cu pana la 20% mai mare decat cel care ar rezulta din aplicarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii folosite in conformitate cu art. 28 sau sa permita institutiei de plata sa dispuna de un nivel al fondurilor proprii cu pana la 20% mai mic decat cel care ar rezulta din aplicarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii folosite in conformitate cu art. 28.
   Art. 30. -
(1) Este interzisa utilizarea multipla a elementelor eligibile pentru calcularea fondurilor proprii ale unei institutii de plata in cazul in care aceasta apartine unui grup din care mai face parte o alta institutie de plata, o institutie de credit, o societate de servicii de investitii financiare, o societate de administrare a portofoliului ori o societate de asigurari.
   (2) Este interzisa utilizarea elementelor de fonduri proprii luate in calcul la determinarea necesarului de fonduri proprii aferent activitatii de prestare de servicii de plata pentru determinarea necesarului de fonduri proprii aferent altor activitati comerciale decat prestarea serviciilor de plata prevazute la art. 8.
   Art. 31. -
(1) Institutiile de plata trebuie sa protejeze fondurile primite pentru executarea operatiunilor de plata de la utilizatorii serviciilor de plata, direct sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plata, prin una dintre urmatoarele metode:
   a) fondurile sunt evidentiate si pastrate separat de fondurile destinate activitatilor desfasurate de institutia de plata, altele decat prestarea de servicii de plata si, in cazul in care acestea sunt inca detinute de institutia de plata, respectiv nu au fost remise beneficiarului platii si nici transferate unui alt prestator de servicii de plata inainte de terminarea zilei lucratoare ulterioare zilei in care au fost primite, fondurile se depun intr-un cont separat la o institutie de credit sau se investesc in active lichide si de foarte buna calitate, astfel cum sunt definite in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei;
   b) fondurile sunt asigurate in mod corespunzator printr-o polita de asigurare sau de o alta garantie comparabila furnizata de o societate de asigurari ori de o institutie de credit, care nu apartine grupului din care face parte institutia de plata respectiva, pentru o suma echivalenta cu cea care ar fi trebuit sa fie evidentiata si pastrata separat in absenta politei de asigurare sau a altei garantii comparabile, platibila in cazul in care institutia de plata nu poate sa isi indeplineasca obligatiile financiare.
   (2) Prin derogare de la prevederile legislatiei in materie, utilizatorii serviciilor de plata au prioritate fata de alti creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), in cazul in care institutia de plata nu isi mai poate indeplini obligatiile fata de utilizatorii serviciilor de plata, in particular in caz de insolventa a institutiei de plata.
   Art. 32. -
(1) In cazul in care o parte din fondurile primite de o institutie de plata de la utilizatorii serviciilor de plata urmeaza sa fie folosite pentru operatiuni de plata viitoare, iar restul pentru alte servicii decat cele de plata, pentru partea de fonduri ce urmeaza sa fie folosita pentru operatiuni de plata viitoare institutia de plata aplica cerintele prevazute la art. 31.
   (2) In cazul in care ponderea fondurilor primite destinate executarii operatiunilor de plata viitoare este variabila sau nu este cunoscuta in avans, institutiile de plata pot aplica prevederile art. 31 doar unei parti reprezentative din totalul fondurilor primite, parte care se estimeaza ca va fi destinata executarii unor operatiuni de plata, cu conditia ca estimarea sa fie realizata rezonabil, pe baza datelor istorice, de o maniera satisfacatoare pentru Banca Nationala a Romaniei.
   Art. 33. - Institutiile de plata pot sa nu aplice dispozitiile art. 31 in cazul acelor utilizatori ai serviciilor de plata ale caror fonduri nu depasesc per utilizator echivalentul in lei a 100 euro.
   Art. 34. -
(1) Institutiile de plata vor organiza si vor conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
   (2) Situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate ale institutiilor de plata sunt supuse auditarii de catre auditorii statutari sau firme de audit, cu exceptia cazurilor in care institutia de plata beneficiaza de derogare de la aceasta obligatie potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile.
   Art. 35. -
(1) Pentru scopuri legate de supraveghere, institutiile de plata transmit Bancii Nationale a Romaniei informatii contabile referitoare la serviciile de plata enumerate la art. 8 si la serviciile operationale si conexe prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si distinct informatii contabile referitoare la restul activitatilor desfasurate.
   (2) Informatiile contabile prevazute la alin. (1) trebuie insotite de un raport de audit elaborat potrivit reglementarilor aplicabile, iar in cazul institutiilor de plata care au obligatia legala de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie intocmit de catre auditorul statutar sau de firma de audit a institutiei de plata.
   Art. 36. - Institutiile de plata sunt obligate sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei informatiile contabile prevazute la art. 35 alin. (1), precum si alte date si informatii solicitate, la termenele si in forma stabilite prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
   Art. 37. -
(1) Auditorul statutar sau firma de audit al/a unei institutii de plata trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei de indata ce, in exercitarea atributiilor sale la institutia de plata ori in situatia in care exercita sarcini specifice intr-o entitate care are legaturi stranse decurgand dintr-o relatie de control cu institutia de plata, a luat cunostinta despre orice fapt sau decizie in legatura cu institutia de plata care:
   a) reprezinta o incalcare semnificativa a legii si/sau a reglementarilor ori a altor acte emise in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare sau cerinte privind desfasurarea activitatii de servicii de plata;
   b) este de natura sa afecteze capacitatea institutiei de plata de a functiona in continuare;
   c) poate conduce la un refuz din partea auditorului statutar sau firmei de audit de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare sau la exprimarea de catre acestia a unei opinii cu rezerve.
   (2) La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei de plata are obligatia sa furnizeze orice detalii, clarificari, explicatii legate de activitatea de audit a activitatii de servicii de plata desfasurate.
   (3) Indeplinirea cu buna-credinta de catre auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei de plata a obligatiei de a informa Banca Nationala a Romaniei conform alin. (1) si (2) nu constituie incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage raspunderea de orice natura a acestuia.

   (4) Banca Nationala a Romaniei are acces la orice documente intocmite de auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei de plata pe parcursul actiunii de audit.
   Art. 38. - Fara a aduce atingere prevederilor legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului sau altor dispozitii relevante ale legislatiei nationale, institutiile de plata pastreaza toate evidentele aferente serviciilor de plata prestate timp de cel putin 5 ani de la terminarea operatiunii.
   Art. 39. -
(1) Institutiile de plata au obligatia de a se asigura de respectarea cerintelor impuse de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare in cazul in care deleaga unor terti realizarea unor functii operationale.
   (2) Institutiile de plata sunt responsabile pentru toate actele angajatilor lor si pentru activitatea desfasurata de sucursalele, agentii si entitatile catre care externalizeaza activitati.
   Art. 40. - Institutiile de plata se asigura ca agentii si sucursalele care actioneaza pe seama lor informeaza utilizatorii serviciilor de plata despre acest fapt.

   SECTIUNEA a 4-a
Desfasurarea activitatii de catre institutii de plata persoane
juridice romane pe teritoriul Romaniei prin intermediul agentilor

   Art. 41. -
(1) Institutiile de plata care intentioneaza sa presteze servicii de plata prin intermediul unui agent transmit Bancii Nationale a Romaniei o cerere, insotita de informatiile si documentatia prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
   (2) Banca Nationala a Romaniei poate verifica informatiile transmise de institutia de plata care a solicitat desfasurarea activitatii prin intermediul agentului, pentru a se asigura de corectitudinea acestora.
   Art. 42. -
(1) Institutiile de plata pot utiliza un agent pentru prestarea de servicii de plata numai ulterior inscrierii acestuia in registrul prevazut la art. 61.
   (2) In situatia in care agentul este o entitate reglementata prin lege speciala a carei activitate este supusa unei autorizari, aprobari sau unor avize specifice, prestarea de servicii de plata poate fi realizata numai dupa obtinerea acestora.
   Art. 43. -
(1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza si comunica solicitantului decizia cu privire la o cerere de inregistrare a unui agent, in termen de 45 de zile de la data primirii solicitarii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 41 alin. (1).
   (2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii cererii, Banca Nationala a Romaniei confirma indeplinirea cerintei prevazute la art. 41 alin. (1) sau, in situatia in care nu este indeplinita conditia prevazuta la art. 41 alin. (1), comunica solicitantului documentele si informatiile necesare pentru indeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) incepand sa curga de la data primirii documentelor si informatiilor solicitate.
   (3) Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 41 alin. (1), alte informatii relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie sa transmita informatiile solicitate in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii, perioada in care termenul de evaluare prevazut la alin. (1) se suspenda.
   (4) Solicitantul poate furniza din proprie initiativa orice alte informatii si/sau documente considerate relevante, insa acestea trebuie sa fie prezentate cel tarziu cu 20 de zile anterior datei expirarii termenului in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte asupra cererii de inregistrare a agentului.
   Art. 44. -
(1) Banca Nationala a Romaniei inscrie agentul in registrul prevazut la art. 61 numai daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare. Daca exista dubii cu privire la acuratetea informatiilor primite despre agent, Banca Nationala a Romaniei poate proceda la verificarea acestora.
   (2) Banca Nationala a Romaniei inregistreaza un agent numai in cazul in care din evaluarea informatiilor si a documentelor care insotesc cererea este incredintata ca persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata desfasurate de catre agent au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate, potrivit criteriilor stabilite in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) Dispozitiile art. 15 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
   Art. 45. - Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de inregistrare a unui agent daca, din evaluarea realizata in conditiile prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare, rezulta una dintre urmatoarele situatii:
   a) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata nu au o buna reputatie ori nu dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate;
   b) informatiile primite despre agent nu sunt corecte;
   c) nu sunt respectate alte conditii prevazute in prezentul titlu sau in reglementarile emise in aplicare.
   Art. 46. - Banca Nationala a Romaniei radiaza agentul inregistrat in registrul prevazut la art. 61 in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare.

   SECTIUNEA a 5-a
Externalizarea

   Art. 47. -
(1) Institutiile de plata informeaza Banca Nationala a Romaniei in cazul in care intentioneaza sa externalizeze functii operationale aferente serviciilor de plata.
   (2) La externalizarea functiilor operationale importante institutia de plata trebuie sa se asigure ca aceasta se realizeaza fara afectarea semnificativa a calitatii mecanismelor de control intern ale institutiei de plata si nu impiedica exercitarea eficienta de catre autoritatea de supraveghere a verificarilor referitoare la respectarea obligatiilor institutiilor de plata stabilite in prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicare.
   Art. 48. -
(1) Pentru scopul art. 47, o functie operationala este considerata importanta daca nerealizarea acesteia sau realizarea sa in mod defectuos prejudiciaza in mod semnificativ capacitatea institutiei de plata de a se conforma permanent conditiilor de autorizare impuse in conformitate cu prezentul titlu si cu reglementarile emise in aplicarea acestuia sau altor obligatii care ii revin in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta ori afecteaza semnificativ performantele financiare, stabilitatea institutiei de plata sau continuitatea prestarii serviciilor de plata.
   (2) Externalizarea functiilor operationale importante se poate realiza numai cu respectarea de catre institutia de plata a urmatoarelor conditii:
   a) externalizarea nu conduce la delegarea responsabilitatii organelor de conducere;
   b) relatia si obligatiile institutiei de plata in raport cu utilizatorii serviciilor sale de plata in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta nu sunt afectate;
   c) nu se prejudiciaza respectarea conditiilor impuse institutiei de plata in vederea obtinerii si mentinerii autorizatiei in conformitate cu prezentul titlu si cu reglementarile emise in aplicarea acestuia;
   d) niciuna dintre conditiile impuse in vederea autorizarii institutiei de plata nu sunt inlaturate sau modificate.

   SECTIUNEA a 6-a
Procedura de notificare pentru desfasurarea activitatii
pe teritoriul Romaniei de catre institutiile de plata
din alte state membre

   Art. 49. - O institutie de plata autorizata intr-un alt stat membru poate presta pe teritoriul Romaniei serviciile de plata prevazute de autorizatie in baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de autoritatea competenta din statul membru de origine.
   Art. 50. -
(1) Notificarea prevazuta la art. 49 trebuie sa cuprinda informatii privind denumirea si sediul institutiei de plata, tipul serviciilor de plata pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei si, dupa caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei si structura sa organizatorica.
   (2) In cazul prestarii de servicii de plata printr-un agent, notificarea trebuie sa cuprinda informatii privind denumirea si sediul institutiei de plata, denumirea si sediul agentului, respectiv numele si adresa acestuia, tipul serviciilor de plata pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei si, dupa caz, structura organizatorica, mecanismele de control intern care urmeaza sa fie folosite de agent pentru a se conforma obligatiilor in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea agentului.
   Art. 51. -
(1) Ulterior notificarii realizate de autoritatea competenta din statul membru de origine, Banca Nationala a Romaniei transmite acesteia opinia sa asupra intentiei institutiei de plata din respectivul stat membru de a desfasura activitate pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui agent.
   (2) In cazul in care, in urma analizarii informatiilor privind agentul transmise de autoritatea competenta din statul membru de origine, Banca Nationala a Romaniei nu este incredintata de corectitudinea acestora, informeaza in consecinta autoritatea competenta din statul membru de origine.
   Art. 52. -
(1) Ulterior notificarii realizate de autoritatea competenta din statul membru de origine in legatura cu intentia unei institutii de plata de a desfasura activitate pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, Banca Nationala a Romaniei consulta Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si alte autoritati relevante, dupa caz.
   (2) In situatia in care din consultarea realizata potrivit alin. (1) rezulta motive intemeiate pentru a suspecta ca prin angajarea agentului sau prin deschiderea sucursalei ar putea creste riscul de spalare a banilor sau de finantare a terorismului ori in legatura cu proiectul de angajare a agentului sau de deschidere a sucursalei se efectueaza, s-a efectuat ori s-a incercat efectuarea unor operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, Banca Nationala a Romaniei informeaza in consecinta autoritatea competenta din statul membru de origine.
   Art. 53. - In situatia in care agentul este o entitate reglementata prin lege speciala a carei activitate este supusa unei autorizari, aprobari sau unor avize specifice, prestarea de servicii de plata poate fi realizata numai dupa obtinerea acestora.

   SECTIUNEA a 7-a
Procedura de notificare pentru desfasurarea activitatii
in afara teritoriului Romaniei de catre institutii de plata
persoane juridice romane

   Art. 54. -
(1) Orice institutie de plata autorizata, persoana juridica romana, care intentioneaza sa presteze servicii de plata pentru prima data intr-un alt stat membru prin stabilirea unei sucursale ori in mod direct, transmite Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de informatiile prevazute la alin. (2).
   (2) In termen de 10 zile de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatii competente din statul membru gazda informatii privind denumirea si sediul institutiei de plata, tipul serviciilor de plata pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul statului membru gazda si, dupa caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei si structura organizatorica a acesteia si solicita opinia in legatura cu intentia institutiei de plata de a presta servicii prin intermediul unei sucursale.
   (3) In termen de cel mult doua luni de la primirea cererii de inregistrare a sucursalei, Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la aceasta, cu luarea in considerare a opiniei exprimate de autoritatea competenta din statul membru gazda potrivit alin. (2).
   (4) Banca Nationala a Romanie poate radia sucursala din registrul prevazut la art. 61 in cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda comunica avizul sau negativ ulterior incheierii termenului prevazut la alin. (3).
   Art. 55. -
(1) Institutiile de plata pot presta servicii de plata prin intermediul unei sucursale numai ulterior inscrierii acesteia in registrul prevazut la art. 61.
   (2) Institutiile de plata pot presta servicii de plata in mod direct de la data la care Banca Nationala a Romaniei realizeaza notificarea potrivit art. 54 alin. (2) si informeaza solicitantul asupra acestui fapt.
   Art. 56. -
(1) Institutiilor de plata autorizate, persoane juridice romane, care intentioneaza sa presteze servicii de plata pe teritoriul unui alt stat membru prin utilizarea agentilor le sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile sectiunii a 4-a.
   (2) In termen de 10 zile de la primirea cererii institutiei de plata, Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatilor competente din statul membru gazda informatii privind denumirea si sediul institutiei de plata, denumirea si sediul agentului, respectiv numele si adresa acestuia, tipul serviciilor de plata pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul statului membru gazda si, dupa caz, structura organizatorica, mecanismele de control intern care urmeaza sa fie folosite de agent pentru a se conforma obligatiilor in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea agentului si solicita opinia acestor autoritati in legatura cu intentia institutiei de plata.
   Art. 57. -
(1) In termen de cel mult doua luni de la primirea cererii de inregistrare a agentului, Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la aceasta, cu luarea in considerare a opiniei exprimate de autoritatea competenta din statul membru gazda potrivit art. 56 alin. (2).
   (2) Institutiile de plata pot presta servicii de plata prin intermediul unui agent numai ulterior inscrierii acestuia in registrul prevazut la art. 61.
   (3) Banca Nationala a Romanie poate radia agentul din registrul prevazut la art. 61 in cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda comunica avizul sau negativ ulterior incheierii termenului prevazut la alin. (1).
   Art. 58. -
(1) Institutiile de plata pot desfasura activitatile prevazute in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei in state terte prin infiintarea unei sucursale sau prin intermediul unui agent, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.
   (2) Dispozitiile art. 7 si ale sectiunii a 4-a din prezentul titlu se aplica in mod corespunzator.
   Art. 59. - Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari conditiile in care poate inscrie in registrul prevazut la art. 61 sucursala ori agentul stabilita/stabilit in state terte si documentatia care trebuie sa insoteasca cererea in vederea inscrierii.
   Art. 60. - Banca Nationala a Romaniei poate respinge cererea de inregistrare formulata in baza dispozitiilor art. 58 alin. (1) si daca, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de institutia de plata, considera ca:
   a) institutia de plata nu dispune de o situatie financiara corespunzatoare in raport cu activitatea propusa;
   b) cadrul de administrare, procedurile si mecanismele prevazute la art. 13 nu sunt adecvate;
   c) cadrul legislativ existent in statul tert si/sau modul de aplicare a acestuia impiedica exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;
   d) institutia de plata nu indeplineste alte cerinte prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicarea acestuia.

   SECTIUNEA a 8-a
Registrul institutiilor de plata

   Art. 61. -
(1) Banca Nationala a Romaniei organizeaza si administreaza registrul institutiilor de plata in care sunt evidentiate institutiile de plata persoane juridice romane, sucursalele acestora din alte state membre si state terte, precum si agentii institutiilor de plata persoane juridice romane.
   (2) Registrul prevazut la alin. 1 este public, accesibil on-line, este actualizat permanent si furnizeaza informatii privind serviciile de plata pentru care a fost autorizata fiecare institutie de plata.

   SECTIUNEA a 9-a
Autoritatea competenta si supravegherea

   Art. 62. -
(1) Banca Nationala a Romaniei este autoritatea responsabila cu supravegherea respectarii dispozitiilor prezentului titlu si ale reglementarilor emise in aplicare.
   (2) Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea prudentiala a institutiilor de plata autorizate, persoane juridice romane, inclusiv pentru activitatea de plati desfasurata prin sucursalele si agentii acestora.
   (3) Alineatele precedente nu implica faptul ca Banca Nationala a Romaniei are competente de supraveghere a activitatilor comerciale ale institutiei de plata, altele decat prestarea de servicii de plata prevazute la art. 8 si activitatile enumerate la art. 23 alin. (1) lit. a).
   Art. 63. -
(1) Activitatea de supraveghere a institutiilor de plata de catre Banca Nationala a Romaniei, in vederea verificarii respectarii cerintelor impuse in prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicarea acestuia, trebuie sa fie proportionala, adecvata si adaptata riscurilor la care sunt expuse institutiile de plata.
   (2) Verificarile la sediul entitatilor supravegheate se efectueaza de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei imputernicit in acest sens sau de catre terte persoane imputernicite de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) Pentru exercitarea functiei de supraveghere Banca Nationala a Romaniei este abilitata:
   a) sa solicite institutiei de plata sa furnizeze orice informatie necesara pentru verificarea respectarii cerintelor impuse prin prezentul titlu si reglementarile emise in aplicarea acestuia;
   b) sa efectueze verificari la sediul institutiei de plata, persoana juridica romana, sucursalelor acesteia si al oricarui agent al sau sau al oricarei entitati catre care aceasta a externalizat activitati;
   c) sa emita recomandari, instructiuni si sa dispuna masuri;
   d) sa suspende sau sa retraga autorizatia.
   (4) Institutiile de plata vor permite personalului imputernicit al Bancii Nationale a Romaniei si tertelor persoane imputernicite de Banca Nationala a Romaniei sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile, furnizand in acest scop toate documentele si informatiile cu privire la administrarea, controlul intern si operatiunile institutiilor de plata, astfel cum vor fi solicitate de catre acesta.
   (5) Institutiile de plata sunt obligate sa transmita Bancii Nationale a Romaniei orice informatii solicitate de aceasta pentru scopul realizarii supravegherii.
   Art. 64. -
(1) Modificarile in situatia institutiilor de plata autorizate se comunica Bancii Nationale a Romaniei potrivit reglementarilor emise de aceasta.
   (2) In cazul achizitionarii de participatii calificate la institutia de plata, inclusiv prin majorarea participatiilor existente, Banca Nationala a Romaniei aproba sau se poate opune achizitiei daca, in urma evaluarii realizate, constata ca actionarul care detine participatii calificate nu indeplineste cerintele prevazute de prezentul titlu si reglementarile emise in aplicare. Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra achizitionarii de participatii calificate la institutia de plata in termen de 60 de zile de la data comunicarii efectuate potrivit alin. (1). Pe perioada pana la pronuntare, actionarul sau asociatul in cauza nu are drept de vot legat de deciziile privind activitatea de prestare de servicii de plata.
   Art. 65. -
(1) Banca Nationala a Romaniei poate dispune fata de o institutie de plata, persoana juridica romana, ori fata de persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de prestare de servicii de plata ale institutiei de plata si care incalca dispozitiile prezentului titlu si ale reglementarilor emise in aplicarea acestuia masurile necesare in scopul inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora si/sau sa aplice sanctiuni.
   (2) Daca, in procesul de supraveghere, constata existenta unor circumstante care ar putea impieta asupra activitatii institutiei de plata, Banca Nationala a Romaniei poate dispune masuri vizand desfasurarea prudenta a activitatii.
   Art. 66. - In aplicarea art. 65, Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna fata de orice institutie de plata, persoana juridica romana, urmatoarele masuri, fara ca acestea sa fie limitative:
   a) sa solicite institutiei de plata cresterea nivelului fondurilor proprii peste cele prevazute la art. 28 si 29;
   b) sa solicite institutiei de plata utilizarea altei metode de determinare a necesarului de fonduri proprii;
   c) sa solicite institutiei de plata conformarea cadrului de administrare, mecanismelor si procedurilor la cerintele prevazute la art. 13;
   d) sa restrictioneze sau sa limiteze volumul activitatii, tipul de operatiuni desfasurate sau reteaua de sucursale ale institutiei de plata din tara si din strainatate;
   e) sa restrictioneze desfasurarea activitatii de plata prin agenti sau sa interzica desfasurarea activitatii in acest mod;
   f) sa solicite institutiei de plata inlocuirea auditorului statutar sau firmei de audit;
   g) sa solicite institutiei de plata constituirea unei entitati distincte pentru desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor de plata, in conditiile prevazute la art. 14.
   Art. 67. - Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni in cazurile in care constata ca o institutie de plata, persoana juridica romana, si/sau oricare dintre persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de prestare de servicii de plata in cadrul institutiei de plata se fac vinovate de:
   a) incalcarea unei prevederi a prezentului titlu sau a reglementarilor date in aplicare;
   b) nerespectarea masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei;
   c) incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatia acordata;
   d) efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala, in scopul prezentarii incorecte a pozitiei financiare;
   e) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei.
   Art. 68. -
(1) In cazurile prevazute la art. 67, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
   a) avertisment scris;
   b) amenda aplicabila institutiei de plata, de la 5.000 lei la 50.000 lei;
   c) amenda aplicabila persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de prestare de servicii de plata in cadrul institutiei de plata, intre 1-6 salarii medii nete pe institutia de plata, conform situatiei salariale existente in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;
   d) retragerea aprobarii acordate persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de prestare de servicii de plata in cadrul institutiei de plata;
   e) suspendarea sau retragerea autorizatiei acordate institutiei de plata.
   (2) La individualizarea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei savarsite, precum si de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei.
   (3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se aplica persoanelor carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor, stabilite conform legislatiei aplicabile societatilor comerciale, prezentului titlu si reglementarilor emise in aplicarea acestuia si cadrului intern de administrare.
   Art. 69. - Sanctiunile prevazute la art. 68 pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de masuri conform art. 66 sau independent de acestea.
   Art. 70. - In cazul in care persoanele care detin participatii calificate la institutia de plata nu indeplinesc cerintele prevazute de prezentul titlu si de reglementarile emise in aplicarea acestuia, Banca Nationala a Romaniei dispune masurile adecvate pentru incetarea acestei situatii. In acest sens, independent de alte masuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei de plata ori persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate dispune suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente participatiilor detinute de actionarii sau asociatii respectivi in privinta deciziilor referitoare la activitatea de prestare de servicii de plata.
   Art. 71. -
(1) Constatarea faptelor descrise in prezentul titlu si in reglementarile emise in aplicare, care constituie incalcari ale regimului prudential, se face de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens, pe baza raportarilor facute de institutiile de plata, persoane juridice romane, potrivit legii sau la solicitarea expresa a Bancii Nationale a Romaniei ori in cursul verificarilor desfasurate la sediul institutiei de plata, persoana juridica romana, sucursalelor acesteia si al oricarui agent al sau sau al oricarei entitati catre care aceasta a externalizat activitati.
   (2) Actele cu privire la o institutie de plata, prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni potrivit prezentului titlu si reglementarilor se emit de catre guvernatorul, prim- viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia sanctiunilor prevazute la art. 68 alin. (1) lit. d) si e), a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie.
   Art. 72. -
(1) Aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.
   (2) Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.
   (3) Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz.
   Art. 73. -
(1) Actele adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor prezentului titlu si reglementarilor emise in aplicare cu privire la o institutie de plata pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare motivata in termen de 30 de zile de la data sesizarii.
   (2) Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare.
   (3) Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
   (4) In cazul contestarii in instanta a actelor Bancii Nationale a Romaniei, instanta judecatoreasca se pronunta asupra legalitatii acestor acte.
   Art. 74. - Dispozitiile art. 73 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care Banca Nationala a Romaniei nu se pronunta in termenele prevazute de lege asupra unei solicitari formulate potrivit prevederilor prezentului titlu si reglementarilor emise in aplicare.
   Art. 75. - Pana la adoptarea unei hotarari de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 73 alin. (1) sau pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, executarea actelor emise de Banca Nationala a Romaniei nu se suspenda.

   Art. 76. -
(1) Pentru exercitarea functiei de supraveghere, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile competente ale statului membru gazda sau, dupa caz, ale statului membru de origine in legatura cu activitatea desfasurata de institutiile de plata in mod direct, prin intermediul sucursalelor sau agentilor ori in legatura cu entitatile catre care institutiile de plata au externalizat activitati.
   (2) In scopul alin. (1), Banca Nationala a Romaniei:
   a) informeaza autoritatile competente din statul membru gazda ori de cate ori intentioneaza sa efectueze verificari la sediul sucursalei sau agentului institutiei de plata ori al entitatii catre care institutia de plata a externalizat activitati, situate pe teritoriul statului membru gazda;
   b) comunica autoritatii competente din statul membru gazda ori, dupa caz, din statul membru de origine, la cerere, toate informatiile relevante si, din proprie initiativa, toate informatiile esentiale, in special in cazul in care se constata sau se suspecteaza ca un agent, o sucursala sau o entitate catre care se externalizeaza activitati incalca legislatia in materie.
   (3) Banca Nationala a Romaniei poate delega autoritatii competente din statul membru gazda sarcina de a efectua verificari la sediul sucursalelor institutiilor de plata, agentilor acestora sau entitatilor catre care institutiile de plata au externalizat activitati, situate pe teritoriul statului membru gazda.
   Art. 77. -
(1) In cazul institutiilor de plata dintr-un alt stat membru care desfasoara activitate sau au externalizat activitati in Romania, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile competente din statul membru de origine si din alte state membre in care institutiile de plata desfasoara activitate sau in care sunt situate entitatile catre care institutiile de plata au externalizat activitati.
   (2) In scopul exercitarii functiei de supraveghere, autoritatea competenta din statul membru de origine al unei institutii de plata poate realiza verificari pe teritoriul Romaniei la sediul sucursalelor institutiilor de plata, agentilor acestora sau entitatilor catre care institutiile de plata au externalizat activitati. Verificarea poate fi realizata direct sau prin intermediul unor terte persoane imputernicite in acest scop si cu informarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
   (3) Autoritatea competenta din statul membru de origine poate solicita Bancii Nationale a Romaniei sa efectueze verificari la sediul sucursalelor institutiilor de plata, agentilor acestora sau entitatilor catre care institutiile de plata au externalizat activitati, situate pe teritoriul Romaniei, caz in care Banca Nationala a Romaniei procedeaza la efectuarea acestor verificari, in mod direct sau prin intermediul unei terte persoane imputernicite in acest sens. Autoritatea competenta solicitanta poate participa la efectuarea verificarii respective.
   Art. 78. - Dispozitiile art. 76 si 77 nu aduc atingere obligatiilor ce revin autoritatilor competente de a supraveghea sau de a controla respectarea cerintelor stabilite de legislatia in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si de Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri.

   SECTIUNEA a 10-a
Secretul profesional si schimbul de informatii

   Art. 79. -
(1) Membrii consiliului de administratie, salariatii Bancii Nationale a Romaniei, precum si tertele persoane imputernicite de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea de verificari la sediul institutiilor de plata sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricarei informatii confidentiale de care iau cunostinta in cursul exercitarii atributiilor lor, pe perioada in care detin aceasta calitate si dupa incetarea activitatii in cadrul bancii ori, dupa caz, a relatiilor cu banca.
   (2) Nu sunt considerate informatii confidentiale informatiile furnizate in forma sumara sau agregata, astfel incat institutia de plata sa nu poata fi identificata.
   (3) Schimbul de informatii prevazut la art. 80 trebuie sa fie circumscris exclusiv scopului indeplinirii sarcinilor ce le revin autoritatilor respective.
   (4) Dispozitiile alin. (1) si (3) nu aduc in niciun fel atingere prevederilor legislatiei penale potrivit carora se poate impune divulgarea de informatii confidentiale in anumite situatii.
   Art. 80. -
(1) Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile relevante din alte state membre cu atributii privind prestatorii de servicii de plata, precum si cu Banca Centrala Europeana si bancile centrale din alte state membre.
   (2) Banca Nationala a Romaniei poate schimba informatii cu:
   a) autoritatile competente din alte state membre responsabile cu autorizarea si supravegherea institutiilor de plata;
   b) Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale ale statelor membre, in calitate de autoritati monetare si de supraveghere si, daca este cazul, alte autoritati publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plati si decontare;
   c) alte autoritati relevante desemnate in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, cu legislatia in materia protectiei datelor personale, cu legislatia in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului ori cu alte acte normative aplicabile prestatorilor de servicii de plata.
   Art. 81. - Prezenta sectiune se completeaza cu dispozitiile privind secretul profesional si colaborarea Bancii Nationale a Romaniei cu alte autoritati prevazute in Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare.
   Art. 82. - In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei colecteaza si proceseaza orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.

   TITLUL III
Transparenta conditiilor si a cerintelor in
materie de informare privind serviciile de plata

   CAPITOLUL I
 Dispozitii comune

   Art. 83. -
(1) Prevederile prezentului titlu reglementeaza transparenta conditiilor si a cerintelor in materie de informare in cazul operatiunilor de plata singulara, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plata prevazute de acestea, daca utilizatorul actioneaza in calitate de consumator.
   (2) In cazul in care utilizatorul nu actioneaza in calitate de consumator, partile pot conveni sa nu aplice, total sau partial, prevederile prezentului titlu.
   Art. 84. -
(1) Prezentul titlu nu aduce atingere dispozitiilor legislative ce transpun acte normative comunitare si ce cuprind cerinte suplimentare privind informatiile prealabile.
   (2) In cazul in care serviciilor de plata ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile ulterioare, dispozitiile privind informarea prevazute la art. 4 alin. (1)-(4), cu exceptia dispozitiilor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) si e) si la art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, se vor inlocui cu dispozitiile art. 91-93 si cu cele ale art. 97-99 din prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 85. -
(1) Prestatorul de servicii de plata nu solicita utilizatorului serviciilor de plata niciun fel de plata pentru furnizarea informatiilor prevazute in prezentul titlu.
   (2) Prestatorul de servicii de plata si utilizatorul de servicii de plata pot conveni asupra pretului total pentru furnizarea, la cererea utilizatorului serviciilor de plata, de informatii suplimentare sau intr-un mod mai frecvent sau prin alte mijloace de comunicare decat cele specificate in contractul-cadru.
   (3) Pretul total perceput in conformitate cu alin. (2) trebuie sa corespunda costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plata, sa se limiteze la acoperirea acestora, sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informatii suplimentare.
   Art. 86. -
(1) In cazul instrumentelor de plata care, in conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plata individuale ce nu depasesc 25 euro ori echivalentul in lei a 25 euro la data efectuarii tranzactiei sau ce au o limita de cheltuieli de 100 euro ori echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei sau ce depoziteaza fonduri care nu depasesc niciodata 100 euro ori echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei:
   a) prestatorul de servicii de plata transmite platitorului, prin derogare de la art. 97-99 si de la art. 111, numai informatiile privind caracteristicile principale ale serviciului de plata, incluzand in acestea modul in care poate fi utilizat instrumentul de plata, raspunderea juridica, pretul perceput si alte informatii importante necesare pentru a se lua o decizie informata, precum si o indicatie cu privire la locul unde se pun la dispozitie, intr-un mod usor accesibil, orice alte informatii ori conditii specificate la art. 99;
   b) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 101, prestatorul de servicii de plata sa poata propune modificari ale conditiilor din contractul-cadru intr-o modalitate diferita fata de cea prevazuta la art. 97 alin. (1);
   c) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, dupa executarea unei operatiuni de plata, prestatorul de servicii de plata sa transmita sau sa puna la dispozitie numai o referinta care sa permita utilizatorului serviciilor de plata identificarea operatiunii de plata, suma operatiunii de plata si pretul perceput si/sau, in cazul mai multor operatiuni de plata de acelasi fel catre acelasi beneficiar al platii, informatiile privind suma totala si pretul pentru aceste operatiuni de plata;
   d) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, dupa executarea unei operatiuni de plata, prestatorul de servicii de plata sa nu fie obligat sa transmita sau sa puna la dispozitie informatiile prevazute la lit. c) in cazul in care instrumentul de plata este utilizat anonim sau daca prestatorul de servicii de plata nu detine capacitatea tehnica de a i le furniza. Prestatorul de servicii de plata acorda platitorului posibilitatea de a verifica valoarea fondurilor depuse.
   (2) Pentru operatiunile de plata transfrontaliere efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, sumele prevazute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul in lei a 30 euro in cazul instrumentelor de plata si de 150 euro sau echivalentul in lei a 150 euro in cazul limitelor de cheltuieli sau fondurilor depozitate.
   Art. 87. -
(1) Platile sunt efectuate in moneda de schimb convenita de comun acord intre parti.
   (3) Platitorul accepta serviciul de conversie monetara in baza informatiilor prevazute la alin. (2).
   Art. 88. - In cazul in care, in vederea utilizarii unui anumit instrument de plata, beneficiarul platii ofera o reducere, beneficiarul platii informeaza platitorul asupra acesteia inainte de initierea operatiunii de plata.
   Art. 89. - Prestatorii de servicii de plata trebuie sa poata face dovada ca au respectat cerintele in materie de informare prevazute in prezentul titlu.

   CAPITOLUL II
 Operatiuni de plata singulara

   Art. 90. -
(1) Prezentul capitol se aplica operatiunilor de plata singulara care nu intra sub incidenta unui contract-cadru.
   (2) In cazul in care un ordin de plata pentru o operatiune de plata singulara este transmis printr-un instrument de plata stabilit printr-un contract-cadru, prestatorul de servicii de plata nu are obligatia sa furnizeze sau sa puna la dispozitie informatii care au fost deja transmise utilizatorului serviciilor de plata in temeiul unui contract-cadru incheiat cu un alt prestator de servicii de plata sau care ii vor fi transmise in conformitate cu contractul-cadru respectiv.
   Art. 91. -
(1) Inainte ca utilizatorul serviciilor de plata sa devina parte la un contract sau la o oferta de servicii de plata singulara, prestatorul de servicii de plata pune la dispozitia utilizatorului informatiile si conditiile specificate la art. 93.
   (2) Informatiile si conditiile specificate la art. 93 se pun la dispozitia utilizatorului:
   a) intr-un mod usor accesibil;
   b) intr-un limbaj usor de inteles, intr-o forma clara, completa si precisa;
   c) in limba romana sau in alta limba stabilita de comun acord intre parti.
   (3) La cererea utilizatorului serviciilor de plata, prestatorul de servicii de plata ii transmite informatiile si conditiile pe suport hartie sau pe un alt suport durabil.
   (4) Obligatiile prevazute pot fi indeplinite si prin furnizarea unui exemplar al propunerii de contract de prestare de servicii de plata singulara sau al formularului de ordin de plata care cuprinde informatiile si conditiile specificate la art. 93.
   Art. 92. - In cazul in care contractul de servicii de plata singulara a fost incheiat, la cererea utilizatorului serviciilor de plata, printr-un mijloc de comunicare la distanta ce nu permite prestatorului de servicii de plata sa respecte prevederile art. 91, prestatorul isi indeplineste obligatiile ce ii revin conform art. 91 imediat dupa executarea operatiunii de plata.
   Art. 93. -
(1) Prestatorul transmite sau pune la dispozitia utilizatorului serviciilor de plata urmatoarele informatii si conditii:
   a) specificarea informatiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de catre utilizatorul serviciilor de plata in vederea executarii corecte a unui ordin de plata;
   b) termenul maxim de executare in care trebuie furnizat serviciul de plata;
   c) pretul total pe care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa il plateasca prestatorului sau de servicii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pret;
   d) daca este cazul, cursurile de schimb efective sau de referinta care urmeaza sa fie aplicate operatiunii de plata.
   (2) Daca este cazul, orice alte informatii si conditii relevante specificate la art. 99 sunt puse la dispozitia utilizatorului serviciilor de plata intr-un mod usor accesibil.
   Art. 94. - Imediat dupa primirea ordinului de plata, prestatorul de servicii de plata al platitorului transmite sau pune la dispozitia platitorului, astfel cum este prevazut la art. 91 alin. (2) si (3), urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita platitorului identificarea operatiunii de plata si, daca este cazul, informatii privind beneficiarul platii;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda utilizata in ordinul de plata;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata care trebuie suportat de catre platitor si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in operatiunea de plata de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului sau o referinta la acesta, in cazul in care difera de cursul prevazut conform art. 93 alin. (1) lit. d), precum si valoarea operatiunii de plata dupa conversia monetara respectiva;
   e) data primirii ordinului de plata.
   Art. 95. - Imediat dupa executarea operatiunii de plata, prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii transmite sau pune la dispozitia beneficiarului, in conformitate cu prevederile art. 91, urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita beneficiarului platii identificarea operatiunii de plata si, dupa caz, a platitorului, precum si a oricarei informatii transferate impreuna cu operatiunea de plata;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda in care fondurile au fost puse la dispozitia beneficiarului platii;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata care trebuie suportat de catre platitor si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in operatiunea de plata de catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii si valoarea operatiunii de plata inaintea conversiei monetare;
   e) data valutei creditarii contului.

   CAPITOLUL III
 Contracte-cadru

   Art. 96. - Prezentul capitol se aplica operatiunilor de plata care intra sub incidenta unui contract-cadru.
   Art. 97. -
(1) Cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile inainte ca utilizatorul sa devina parte la un contract-cadru sau la o oferta, prestatorul de servicii de plata transmite utilizatorului serviciilor de plata informatiile si conditiile specificate la art. 99.
   (2) Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al utilizatorului.
   (3) Informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt transmise utilizatorului:
   a) pe suport hartie sau pe alt suport durabil;
   b) intr-un limbaj usor de inteles, intr-o forma clara, completa si precisa;
   c) in limba romana sau in orice alta limba stabilita de comun acord intre parti.
   (4) Obligatiile prevazute pot fi indeplinite si prin furnizarea unui exemplar al propunerii de contract-cadru care sa cuprinda informatiile si conditiile specificate la art. 99.
   Art. 98. - In cazul in care contractul-cadru a fost incheiat, la cererea utilizatorului serviciilor de plata, printr-un mijloc de comunicare la distanta ce nu permite prestatorului de servicii de plata sa respecte prevederile art. 97, prestatorul isi indeplineste obligatiile ce ii revin imediat dupa incheierea contractului-cadru.

   SECTIUNEA 1
Informatii prealabile

   Art. 99. - Prestatorul de servicii de plata transmite utilizatorului serviciilor de plata urmatoarele informatii si conditii:
   1. cu privire la prestatorul serviciilor de plata:
   a) numele prestatorului de servicii de plata, adresa sediului sau social si, unde este cazul, adresa filialei sau a sucursalei stabilite in Romania, precum si orice alta adresa, inclusiv adresa de posta electronica, relevanta pentru comunicarea cu prestatorul de servicii de plata;
   b) datele de identificare ale autoritatilor de supraveghere corespunzatoare si ale registrului prevazute la art. 55 alin. (1) si la art. 61 alin. (2) sau ale oricarui alt registru public de autorizare a prestatorului de servicii de plata si numarul de inregistrare ori mijloace echivalente de identificare in registrul respectiv;
   2. cu privire la utilizarea serviciului de plata:
   a) o descriere a principalelor caracteristici ale serviciului de plata ce va fi prestat;
   b) specificarea informatiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de catre utilizatorul serviciilor de plata in vederea executarii corecte a unui ordin de plata;
   c) forma si procedura de exprimare a consimtamantului pentru executarea operatiunii de plata si retragerea acestui consimtamant in conformitate cu art. 120-122 si cu art. 146-149;
   d) o referinta la momentul primirii unui ordin de plata, astfel cum a fost definit la art. 141 si 142, si ora-limita, daca este cazul, stabilita de prestatorul de servicii de plata;
   e) termenul maxim de executare pentru serviciul de plata care urmeaza sa fie prestat;
   f) daca exista posibilitatea de a conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru utilizarea unui instrument de plata in conformitate cu art. 123 alin. (1);
   3. cu privire la pret, la rata dobanzii si la cursul de schimb:
   a) pretul total pe care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa il plateasca prestatorului de servicii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in acesta;
   b) daca este cazul, rata dobanzii si cursul de schimb care urmeaza sa fie aplicate sau, in cazul in care urmeaza sa fie utilizate rata dobanzii de referinta si cursul de schimb de referinta, metoda de calcul al dobanzii efective, precum si data si indexul ori baza corespunzatoare pentru determinarea cursului de schimb de referinta sau a ratei dobanzii de referinta corespunzatoare;
   c) daca partile convin, aplicarea imediata a modificarilor ratei dobanzii de referinta sau a cursului de schimb de referinta, precum si cerintele in materie de informare legate de modificari, in conformitate cu art. 102 si 103;
   4. cu privire la comunicare:
   a) daca este cazul, mijloacele de comunicare, inclusiv cerintele tehnice privind echipamentele utilizatorului serviciilor de plata, convenite de comun acord intre parti in vederea transmiterii informatiilor sau notificarilor specificate in prezenta ordonanta de urgenta;
   b) modalitatea in care si frecventa cu care informatiile trebuie sa fie transmise sau sa fie facute disponibile, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta;
   c) limba sau limbile in care este incheiat contractul-cadru si in care se desfasoara comunicarea pe durata relatiei contractuale;
   d) dreptul utilizatorului serviciilor de plata de a primi termenii contractuali ai contractului-cadru, precum si informatiile si conditiile in conformitate cu art. 100;
   5. cu privire la cerintele de securitate si la masurile corective:
   a) daca este cazul, o descriere a etapelor pe care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa le parcurga pentru a pastra siguranta unui instrument de plata, precum si a modalitatilor de notificare a prestatorului de servicii de plata in scopul aplicarii art. 124 alin. (1) lit. b);
   b) daca partile convin, conditiile in care prestatorul de servicii de plata isi rezerva dreptul de a bloca un instrument de plata, in conformitate cu art. 123;
   c) raspunderea platitorului in conformitate cu art. 131-135, inclusiv informatii privind suma corespunzatoare;
   d) modalitatile si termenul in care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa notifice prestatorul de servicii de plata in legatura cu orice operatiune neautorizata sau incorect executata, in conformitate cu art. 127, precum si raspunderea prestatorului de servicii de plata pentru operatiunile de plata neautorizate, in conformitate cu art. 130;
   e) raspunderea prestatorului de servicii de plata pentru executarea operatiunilor de plata in conformitate cu art. 164-173;
   f) conditiile de rambursare in conformitate cu art. 136-140;
   6. cu privire la modificarea si la incetarea contractului-cadru:
   a) daca partile convin, se considera ca utilizatorul serviciilor de plata a acceptat modificarile conditiilor contractuale, in conformitate cu art. 101-103, cu exceptia cazului in care, inainte de data propusa a intrarii lor in vigoare, notifica prestatorului de servicii de plata ca nu le accepta;
   b) durata contractului;
   c) dreptul utilizatorului serviciilor de plata de a denunta unilateral contractul-cadru, precum si informatii referitoare la orice alte acorduri cu privire la denuntarea unilaterala, in conformitate cu art. 101 si cu art. 105-110;
   7. cu privire la solutionarea eventualelor litigii:
   a) orice clauza contractuala referitoare la dreptul aplicabil contractului-cadru si/sau la instanta competenta;
   b) procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor si de obtinere a despagubirilor pe care utilizatorul serviciilor de plata le are la dispozitie, precum si autoritatile competente la care utilizatorul serviciilor de plata poate depune o reclamatie, in conformitate cu art. 178-182.
   Art. 100. - In orice moment in timpul relatiei contractuale, utilizatorul serviciilor de plata are dreptul sa primeasca, la cerere, pe suport hartie sau pe orice alt suport durabil clauzele contractului-cadru, precum si informatiile si conditiile specificate la art. 99.

   SECTIUNEA a 2-a
Modificarea clauzelor contractului-cadru

   Art. 101. -
(1) Fiecare modificare din contractul-cadru, precum si informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt propuse de prestatorul de servicii de plata in conformitate cu art. 97 alin. (3) cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acestora.
   (2) In cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 99 pct. 6 lit. a), prestatorul de servicii de plata informeaza utilizatorul serviciilor de plata ca se considera ca acesta din urma a acceptat modificarile respective, cu exceptia cazului in care, inainte de data propusa pentru intrarea lor in vigoare, il notifica pe prestatorul de servicii de plata ca nu le accepta. In acest caz, prestatorul de servicii de plata specifica faptul ca utilizatorul serviciilor de plata are dreptul sa denunte unilateral contractul-cadru imediat si in mod gratuit, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor.
   Art. 102. - Modificarile survenite cu privire la rata dobanzii sau la cursul de schimb pot fi aplicate imediat si fara nicio notificare, in una dintre urmatoarele situatii:
   a) un astfel de drept este convenit in contractul-cadru si modificarile se bazeaza pe rata dobanzii de referinta sau pe cursul de schimb de referinta, convenit in conformitate cu art. 99 pct. 3 lit. b) si c);
   b) modificarile ratei dobanzii sau ale cursului de schimb sunt mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plata.
   Art. 103. - Utilizatorul serviciilor de plata este informat in cel mai scurt timp cu privire la orice modificare survenita in legatura cu rata dobanzii, in conformitate cu art. 97 alin. (3), cu exceptia cazului in care partile au convenit asupra unei frecvente specifice sau a unei modalitati in care informatia trebuie transmisa ori facuta disponibila.
   Art. 104. - Modificarile ratei dobanzii sau ale cursului de schimb folosit in cadrul operatiunilor de plata sunt introduse si calculate intr-un mod neutru, care sa nu faca discriminari intre utilizatorii serviciilor de plata.

   SECTIUNEA a 3-a
Denuntarea unilaterala a contractului-cadru

   Art. 105. - Utilizatorul serviciilor de plata poate denunta unilateral contractul-cadru oricand, daca partile nu au convenit o perioada de notificare. O astfel de perioada nu poate depasi 30 de zile.
   Art. 106. - Denuntarea unilaterala de catre utilizatorul serviciilor de plata a unui contract-cadru incheiat pe o durata determinata mai mare de 12 luni sau pe o durata nedeterminata se face in mod gratuit pentru utilizatorul serviciilor de plata, dupa expirarea a 12 luni.
   Art. 107. -
(1) In toate cazurile ce nu se incadreaza la art. 106, pretul perceput de prestatorul de servicii de plata pentru denuntarea unilaterala a contractului de catre utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa corespunda costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plata, sa se limiteze la acoperirea acestora, sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a denunta unilateral contractul.
   (2) Inainte de incheierea contractului, precum si in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata stabileste si comunica utilizatorului pretul total aferent denuntarii unilaterale a contractului sau modul de calcul al acestuia.

   Art. 108. - In cazul in care se convine astfel in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata poate denunta unilateral un contract-cadru incheiat pe o durata nedeterminata prin transmiterea unui preaviz cu cel putin doua luni inainte, astfel cum este prevazut la art. 97 alin (3).
   Art. 109. - Pretul perceput periodic pentru serviciile de plata este suportat de catre utilizatorul serviciilor de plata doar proportional cu perioada care preceda incetarea contractului. In cazul in care pretul este platit in avans, acesta este rambursat proportional.
   Art. 110. - Prevederile prezentei sectiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executarii acestora.

   SECTIUNEA a 4-a
Informatii oferite inainte de executarea si dupa executarea unei
operatiuni de plata individuala

   Art. 111. - Inainte de executarea oricarei operatiuni de plata individuala stabilita printr-un contract-cadru, initiata de un platitor, prestatorul de servicii de plata ofera, la cererea platitorului exprimata pentru aceasta operatiune specifica de plata, informatii explicite cu privire la:
   a) termenul maxim de executare;
   b) pretul ce trebuie suportat de catre platitor;
   c) defalcarea sumelor incluse in pret, unde este cazul.
   Art. 112. -
(1) Dupa ce suma unei operatiuni de plata individuala este debitata din contul platitorului sau in cazul in care platitorul nu utilizeaza un cont de plati, dupa primirea ordinului de plata prestatorul de servicii de plata al platitorului pune la dispozitia acestuia, fara intarziere nejustificata, astfel cum este prevazut la art. 97 alin. (3), urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita platitorului identificarea fiecarei operatiuni de plata si, daca este cazul, informatii privind beneficiarul platii;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda in care este debitat contul de plati al platitorului sau in moneda utilizata pentru ordinul de plata;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total sau dobanda suportata de catre platitor;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in cadrul operatiunii de plata de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului si valoarea totala a operatiunii de plata dupa conversia monetara respectiva;
   e) data valutei debitarii contului sau data primirii ordinului de plata.
   (2) Prestatorii de servicii de plata transmit platitorului- consumator gratuit, pe suport hartie, o data pe luna, informatiile mentionate la alin. (1).
   (3) In plus, daca partile convin, informatiile mentionate la alin. (1) pot fi transmise sau facute disponibile, in mod periodic, cel putin o data pe luna, intr-o modalitate aleasa de consumator si acceptata de prestator, astfel incat consumatorul sa poata stoca si reproduce informatii identice.
   (4) Consumatorii pot renunta la dreptul prevazut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresa formulata in acest scop, cu indicarea altei modalitati gratuite de informare.
   Art. 113. -
(1) Dupa executarea unei operatiuni de plata individuala, prestatorul serviciilor de plata al beneficiarului platii ii furnizeaza fara intarziere nejustificata beneficiarului, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3), urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita beneficiarului platii identificarea operatiunii de plata si, unde este cazul, a platitorului, precum si orice informatii transferate odata cu operatiunea de plata;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda in care este creditat contul de plati al beneficiarului platii;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in acesta sau dobanda suportata de catre beneficiarul platii;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in cadrul operatiunii de plata de catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii si valoarea operatiunii de plata inaintea conversiei monetare;
   e) data valutei creditarii contului.
   (2) Prestatorii de servicii de plata transmit beneficiarului-consumator gratuit, pe suport hartie, o data pe luna, informatiile mentionate la alin. (1).
   (3) In plus, daca partile convin, informatiile mentionate la alin. (1) pot fi transmise sau facute disponibile, in mod periodic, cel putin o data pe luna, intr-o modalitate aleasa de consumator si acceptata de prestator, astfel incat consumatorul sa poata stoca si reproduce informatii identice.

   (4) Consumatorii pot renunta la dreptul prevazut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresa formulata in acest scop, cu indicarea altei modalitati gratuite de informare.

   TITLUL IV
Drepturi si obligatii privind prestarea
si utilizarea serviciilor de plata

   CAPITOLUL I
 Dispozitii comune

   Art. 114. -
(1) Prevederile prezentului titlu reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in cazul operatiunilor de plata singulara, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plata prevazute de acestea, in cazul in care utilizatorul actioneaza in calitate de consumator.
   (2) In cazul in care utilizatorul nu actioneaza in calitate de consumator, partile pot conveni sa nu aplice, total sau partial, prevederile art. 115, art. 122 alin (2) si (3), art. 128, art. 129, art. 131-140, art. 146-149, art. 164-173, precum si sa convina asupra unei alte perioade de timp decat cea stabilita la art. 127.
   (3) Prestatorii de servicii de plata pot acorda utilizatorilor serviciilor de plata mai multe drepturi si beneficii decat cele mentionate in prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 115. -
(1) Prestatorul de servicii de plata nu solicita utilizatorului serviciilor de plata niciun fel de plata pentru indeplinirea obligatiilor in materie de informare sau pentru luarea masurilor corective si de prevenire prevazute in prezentul titlu, daca nu se prevede altfel la art. 143, 149 si 162.
   (2) Pretul pe care il poate solicita prestatorul de servicii de plata in conformitate cu alin. (1) trebuie sa fie convenit de comun acord cu utilizatorul serviciilor de plata si sa se limiteze la acoperirea costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plata, sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare de catre prestatorul de servicii de plata sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informatii ori de a solicita luarea masurilor corective si de prevenire.
   Art. 116. - In cazul in care o operatiune de plata nu implica nicio conversie monetara, beneficiarul platii suporta pretul perceput de prestatorul sau de servicii de plata, iar platitorul suporta pretul perceput de prestatorul sau de servicii de plata.
   Art. 117. - Beneficiarul platii nu poate solicita platitorului un pret suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plata.
   Art. 118. -
(1) In cazul instrumentelor de plata care, in conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plata individuale care nu depasesc 25 euro sau echivalentul in lei a 25 euro la data efectuarii tranzactiei ori care au o limita de cheltuieli de 100 euro sau echivalentul in lei a 100 euro ori depoziteaza fonduri ce nu depasesc niciodata 100 euro sau echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei, prestatorii de servicii de plata pot conveni cu utilizatorii serviciilor de plata:
   a) ca art. 124 alin. (1) lit. b), art. 125 lit. c) si d), precum si art. 134 si 135 sa nu se aplice in cazul in care instrumentul de plata nu permite blocarea sau impiedicarea unei utilizari ulterioare a acestuia;
   b) ca art. 128-132 sa nu se aplice in cazul in care instrumentul de plata este utilizat anonim sau in cazul in care, din alte motive care tin de natura instrumentului de plata, prestatorul de servicii de plata nu este in masura a dovedi ca o anumita operatiune de plata a fost autorizata;
   c) ca, prin derogare de la art. 143, prestatorul de servicii de plata sa nu fie obligat sa il notifice pe utilizatorul serviciilor de plata in legatura cu refuzul unui ordin de plata, in cazul in care neefectuarea platii reiese din context;
   d) ca, prin derogare de la art. 146-149, platitorul sa nu poata revoca ordinul de plata dupa transmiterea ordinului de plata sau dupa exprimarea consimtamantului sau pentru executarea operatiunii de plata catre beneficiarul platii;
   e) ca, prin derogare de la art. 154-157, sa se aplice alte termene de executare.
   (2) Pentru operatiunile de plata transfrontaliere efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, sumele prevazute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul in lei a 30 euro, in cazul instrumentelor de plata, si de 150 euro ori echivalentul in lei a 150 euro, in cazul limitelor de cheltuieli sau al fondurilor depozitate.
   Art. 119. - In cazul monedei electronice, in sensul art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 130-135 din prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica daca:
   a) prestatorul de servicii de plata al platitorului nu poate ingheta contul de plati sau nu poate bloca instrumentul de plata;
   b) conturile de plati au o limita de cheltuieli sau depoziteaza fonduri ce nu depasesc 150 euro ori echivalentul in lei a 150 euro sau instrumentele de plata privesc operatiuni ce nu depasesc 150 euro ori echivalentul in lei a 150 euro.

   CAPITOLUL II
 Autorizarea operatiunilor de plata

   SECTIUNEA 1
Consimtamantul si limitele de utilizare a instrumentului de plata

   Art. 120. - O operatiune de plata este considerata autorizata daca platitorul si-a exprimat consimtamantul pentru executarea operatiunii de plata.
   Art. 121. -
(1) Consimtamantul de a executa o operatiune de plata sau o serie de operatiuni de plata trebuie sa fie dat in forma convenita intre platitor si prestatorul sau de servicii de plata. In absenta unui astfel de consimtamant, operatiunea de plata este considerata ca fiind neautorizata.
   (2) Procedura de exprimare a consimtamantului trebuie convenita intre platitor si prestatorul de servicii de plata.
   Art. 122. -
(1) O operatiune de plata poate fi autorizata de catre platitor fie inainte, fie dupa executarea sa, daca platitorul si prestatorul sau de servicii de plata au convenit astfel.
   (2) Platitorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment, dar nu mai tarziu de momentul irevocabilitatii, in conformitate cu prevederile art. 146-149.
   (3) Consimtamantul exprimat pentru executarea mai multor operatiuni de plata poate fi retras urmand ca orice operatiune de plata viitoare sa fie considerata neautorizata.
   Art. 123. -
(1) In cazul in care este utilizat un instrument specific de plata pentru exprimarea consimtamantului, platitorul si prestatorul sau de servicii de plata pot conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru operatiunile executate prin instrumentul de plata respectiv.
   (2) In cazul in care este convenit in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata isi poate rezerva dreptul de a bloca instrumentul de plata din motive justificate in mod obiectiv, legate de securitatea instrumentului de plata, de o suspiciune de utilizare neautorizata sau frauduloasa a acestuia sau, in cazul unui instrument de plata cu o linie de credit, de un risc sporit in mod semnificativ ca platitorul sa fie in incapacitatea de a se achita de obligatia de plata.
   (3) In cazurile mentionate la alin. (2), prestatorul de servicii de plata informeaza in modul convenit platitorul in legatura cu blocarea instrumentului de plata si cu motivele acestui blocaj, daca este posibil, inainte de blocare si, cel mai tarziu, imediat dupa blocarea acestuia, cu exceptia cazului in care furnizarea acestei informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate in mod obiectiv sau este interzisa de alte dispozitii legislative relevante.
   (4) Prestatorul de servicii de plata deblocheaza instrumentul de plata sau il inlocuieste cu un nou instrument de plata odata ce motivele de blocare inceteaza sa mai existe.

   SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile partilor cu privire la instrumentele de plata

   Art. 124. -
(1) Utilizatorul serviciilor de plata care foloseste un instrument de plata are urmatoarele obligatii:
   a) sa utilizeze instrumentul de plata in conformitate cu termenii care reglementeaza emiterea si utilizarea acestuia;
   b) sa notifice prestatorul de servicii de plata sau entitatea desemnata de acesta, fara intarziere nejustificata, de indata ce ia cunostinta de pierderea, furtul, folosirea fara drept a instrumentului sau de plata sau de orice alta utilizare neautorizata a acestuia.
   (2) In scopul prevazut la alin. (1) lit. a), de indata ce utilizatorul serviciilor de plata primeste un instrument de plata, acesta, in mod special, ia toate masurile rezonabile pentru a pastra elementele de securitate personalizate in siguranta.
   Art. 125. - Prestatorul serviciilor de plata care emite un instrument de plata are urmatoarele obligatii:
   a) sa se asigure ca elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plata nu sunt accesibile altor parti in afara de utilizatorul serviciilor de plata care are dreptul de utilizare a instrumentului de plata, fara a aduce atingere obligatiilor utilizatorului serviciilor de plata prevazute la art. 124;
   b) sa nu trimita un instrument de plata nesolicitat, cu exceptia cazului in care instrumentul de plata transmis deja utilizatorului serviciilor de plata trebuie inlocuit;
   c) sa se asigure ca in orice moment sunt disponibile mijloace corespunzatoare care sa permita utilizatorului serviciilor de plata sa faca o notificare in temeiul art. 124 alin. (1) lit. b) sau sa ceara deblocarea in temeiul art. 123 alin. (4);
   d) sa puna la dispozitia utilizatorului serviciilor de plata, la cerere, mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notificare, ca a facut o astfel de notificare;
   e) sa impiedice orice utilizare a instrumentului de plata, odata ce a fost facuta notificarea in temeiul art. 124 alin. (1) lit. b).
   Art. 126. - Prestatorul de servicii de plata isi asuma toate riscurile legate de transmiterea unui instrument de plata solicitat sau nesolicitat catre un platitor sau de transmiterea oricaror elemente de securitate personalizate ale acestuia.

   SECTIUNEA a 3-a
Operatiuni de plata neautorizate sau executate incorect

   Art. 127. -
(1) Prestatorul de servicii de plata corecteaza o operatiune de plata numai daca utilizatorul serviciilor de plata semnaleaza, fara intarziere nejustificata, prestatorului sau de servicii de plata, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii, faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care da nastere unei plangeri, inclusiv in conditiile art. 164-173.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care prestatorul de servicii de plata nu si-a indeplinit obligatia de a furniza sau de a face disponibile informatiile legate de aceasta operatiune de plata, in conformitate cu prevederile titlului III.
   Art. 128. - In cazul in care un utilizator al serviciilor de plata neaga faptul ca a autorizat o operatiune de plata executata sau sustine ca operatiunea de plata nu a fost corect executata, prestatorul de servicii de plata trebuie sa demonstreze ca operatiunea de plata a fost autentificata, inregistrata corect, introdusa in conturi si nu a fost afectata de nicio defectiune tehnica ori de alte deficiente.
   Art. 129. - In cazul in care un utilizator al serviciilor de plata neaga faptul ca a autorizat o operatiune de plata executata, folosirea in sine a unui instrument de plata care a fost inregistrat de prestatorul de servicii de plata nu este in mod necesar suficienta pentru a dovedi ca operatiunea de plata a fost autorizata de catre platitor sau ca platitorul a actionat in mod fraudulos ori ca nu a respectat, intentionat sau din neglijenta grava, una ori mai multe dintre obligatiile care ii revin in temeiul art. 124.
   Art. 130. -
(1) Fara a aduce atingere art. 127, in cazul unei operatiuni de plata neautorizate, prestatorul de servicii de plata al platitorului are obligatia ca, imediat:
   a) sa ramburseze platitorului suma aferenta operatiunii de plata neautorizate respective;
   b) sa readuca contul de plati debitat, in situatia in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata neautorizata nu s-ar fi efectuat, daca este cazul.
   (2) O compensatie financiara suplimentara se poate stabili in conformitate cu legislatia aplicabila contractului incheiat intre platitor si prestatorul sau de servicii de plata.
   Art. 131. -
(1) Prin derogare de la art. 130, platitorul suporta pierderile legate de orice operatiuni de plata neautorizate care rezulta din utilizarea unui instrument de plata pierdut sau furat ori, in cazul in care platitorul nu a pastrat in siguranta elementele de securitate personalizate, pierderile care rezulta din folosirea fara drept a unui instrument de plata pana la momentul notificarii realizate conform art. 124 alin. (1) lit. b).
   (2) Pierderile suportate de platitor pot fi in valoare de cel mult 150 euro sau echivalentul in lei al sumei mentionate.
   Art. 132. - Platitorul suporta toate pierderile legate de orice operatiuni neautorizate daca aceste pierderi rezulta in urma fraudei sau a nerespectarii, intentionate sau din neglijenta grava, a uneia sau a mai multor obligatii care ii revin in temeiul art. 124. In astfel de cazuri, suma de cel mult 150 euro sau echivalentul in lei al acestei sume nu se aplica.
   Art. 133. -
(1) Platitorul suporta pierderi in valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul in lei al sumei mentionate la data efectuarii tranzactiei neautorizate, in una dintre urmatoarele situatii:
   a) platitorul nu a actionat in mod fraudulos;
   b) platitorul si-a incalcat, fara intentie, obligatiile ce ii revin in temeiul art. 124.
   (2) Evaluarea raspunderii platitorului se face tinand cont, in special, de natura elementelor de securitate personalizate ale instrumentului de plata si de situatiile in care acesta a fost pierdut, furat sau folosit fara drept.
   Art. 134. - Platitorul nu suporta nicio consecinta financiara care rezulta din utilizarea unui instrument de plata pierdut, furat sau folosit fara drept dupa notificarea realizata conform art. 124 alin. (1) lit. b), exceptand cazul in care acesta a actionat in mod fraudulos.
   Art. 135. - In cazul in care prestatorul de servicii de plata nu pune la dispozitie mijloacele adecvate care sa permita notificarea in orice moment a unui instrument de plata pierdut, furat sau deturnat, astfel cum se prevede la art. 125 alin. (1) lit. c), platitorul nu este raspunzator pentru consecintele financiare care rezulta din utilizarea unui astfel de instrument de plata, exceptand cazul in care acesta a actionat in mod fraudulos.

   SECTIUNEA a 4-a
Rambursare pentru operatiuni de plata initiate de sau prin
intermediul beneficiarului platii

   Art. 136. -
(1) Platitorul are dreptul la rambursare din partea prestatorului sau de servicii de plata a unei operatiuni de plata autorizate initiate de sau prin intermediul unui beneficiar al platii care a fost deja executata, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
   a) autorizatia nu specifica, in momentul emiterii acesteia, suma exacta a operatiunii de plata;
   b) suma operatiunii de plata a depasit suma la care s-ar fi putut astepta in mod rezonabil platitorul, luand in calcul profilul cheltuielilor sale anterioare, conditiile din contractul sau cadru si circumstantele relevante pentru cazul respectiv.
   (2) La cererea prestatorului de servicii de plata, platitorul furnizeaza elemente concrete legate de conditiile mentionate la alin. (1).
   (3) Rambursarea consta in suma totala a operatiunii de plata executate.
   Art. 137. -
(1) Platitorul poate solicita rambursarea prevazuta la art. 136 pentru o operatiune de plata autorizata, initiata de sau prin intermediul unui beneficiar al platii, in termen de 8 saptamani de la data la care fondurile au fost debitate.
   (2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii de rambursare, prestatorul de servicii de plata fie ramburseaza intreaga suma a operatiunii de plata, fie justifica refuzul de a rambursa suma, indicand organismele pe care platitorul le poate sesiza in temeiul art. 178-182, in cazul in care nu accepta justificarea oferita.
   (3) Dreptul prestatorului de servicii de plata de a refuza rambursarea, dupa implinirea termenului de 8 saptamani de la data la care fondurile au fost debitate, nu se aplica in situatia prevazuta la art. 138.
   Art. 138. - In cazul operatiunilor de debitare directa, platitorul si prestatorul sau de servicii de plata pot conveni in contractul-cadru ca platitorul sa aiba dreptul la rambursare din partea prestatorului sau de servicii de plata, chiar daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare prevazute la art. 136.
   Art. 139. - In scopul aplicarii art. 136 alin. (1) lit. b), platitorul nu poate invoca motive legate de operatiuni de schimb valutar daca s-a aplicat cursul de schimb de referinta convenit cu prestatorul sau de servicii de plata in conformitate cu art. 93 alin. (1) lit. d) si cu art. 99 pct. 3 lit. b).
   Art. 140. - In contractul-cadru dintre platitor si prestatorul sau de servicii de plata se poate conveni ca platitorul sa nu aiba dreptul la nicio rambursare in cazul in care si-a exprimat consimtamantul de a executa operatiunea de plata direct catre prestatorul sau de servicii de plata si, daca este cazul, informatiile privind operatiunile de plata viitoare au fost transmise sau au fost puse la dispozitia platitorului, in forma convenita, cu cel putin 4 saptamani inainte de data scadentei, de catre prestatorul de servicii de plata sau de catre beneficiarul platii.

   CAPITOLUL III
 Executarea operatiunilor de plata

   SECTIUNEA 1
Ordine de plata

   Art. 141. -
(1) Momentul primirii ordinului de plata reprezinta momentul in care ordinul de plata, transmis direct de catre platitor ori indirect de catre sau prin intermediul unui beneficiar al platii, este primit de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului.
   (2) In cazul in care momentul primirii nu este intr-o zi lucratoare pentru prestatorul de servicii de plata al platitorului, ordinul de plata se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
   (3) Prestatorul de servicii de plata poate stabili o ora-limita aproape de sfarsitul zilei lucratoare, dupa care orice ordin de plata primit se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
   Art. 142. - In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata care initiaza un ordin de plata si prestatorul sau de servicii de plata convin ca executarea ordinului de plata sa inceapa intr-o anumita zi sau la sfarsitul unei anumite perioade ori in ziua in care platitorul a pus fonduri la dispozitia prestatorului sau de servicii de plata, momentul primirii, in sensul art. 154-156, este considerat ziua convenita. In cazul in care ziua convenita nu este o zi lucratoare pentru prestatorul de servicii de plata, ordinul de plata se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
   Art. 143. -
(1) In cazul in care prestatorul de servicii de plata refuza executarea unui ordin de plata, refuzul si, daca este posibil, motivele refuzului, precum si procedura de remediere a oricaror erori de fapt care au condus la refuz sunt notificate utilizatorului serviciilor de plata, daca acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.
   (2) Prestatorul de servicii de plata transmite sau pune la dispozitie notificarea, in modul convenit, in cel mai scurt timp si, in orice situatie, in termenele specificate in art. 154-156.
   (3) Contractul-cadru poate include o conditie ca, in cazul in care refuzul este justificat in mod obiectiv, prestatorul de servicii de plata sa poata percepe un pret pentru aceasta notificare.
   Art. 144. - In cazurile in care sunt indeplinite toate conditiile stabilite in contractul-cadru incheiat cu platitorul, prestatorul de servicii de plata al platitorului nu poate refuza executarea unui ordin de plata autorizat, indiferent daca ordinul de plata a fost initiat de un platitor sau de un beneficiar al platii ori prin intermediul acestuia din urma, daca acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.
   Art. 145. - In sensul art. 154-156 si al art. 164-173, un ordin de plata a carui executare a fost refuzata se considera ca nu a fost primit.
   Art. 146. - Utilizatorul serviciilor de plata nu poate revoca un ordin de plata dupa ce acesta a fost primit de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului decat in cazul mentionat la art. 142 si cel tarziu pana la sfarsitul zilei lucratoare care preceda ziua convenita.
   Art. 147. - In cazul in care operatiunea de plata este initiata de sau prin intermediul beneficiarului platii, platitorul nu poate revoca ordinul de plata dupa transmiterea acestuia sau dupa exprimarea consimtamantului sau de executare a operatiunii de plata catre beneficiarul platii.
   Art. 148. - Prin exceptie de la prevederile art. 147, platitorul poate revoca ordinul de plata, in cazul unei debitari directe si fara a aduce atingere drepturilor de rambursare, cel tarziu la sfarsitul zilei lucratoare care preceda ziua convenita pentru debitarea fondurilor.
   Art. 149. -
(1) Dupa limitele de timp specificate la art. 146-148, ordinele de plata pot fi revocate numai daca utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul sau de servicii de plata convin astfel.
   (2) In cazul mentionat la art. 147 si 148, este necesar si acordul beneficiarului platii.
   (3) In cazul in care se convine in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata poate percepe un pret de revocare.

   SECTIUNEA a 2-a
Sume transferate

   Art. 150. - Prestatorul de servicii de plata al platitorului, prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii, precum si toti intermediarii prestatorilor de servicii de plata transfera intreaga suma a operatiunii de plata fara a percepe vreun pret din suma transferata.
   Art. 151. - Beneficiarul platii si prestatorul sau de servicii de plata pot conveni ca prestatorul de servicii de plata sa perceapa pretul din suma transferata inainte de a credita beneficiarul platii cu suma respectiva. In acest caz, valoarea totala a operatiunii de plata si pretul perceput sunt specificate in mod separat in informatiile transmise beneficiarului platii.
   Art. 152. - In cazul in care din suma transferata este perceput vreun pret, altul decat cel prevazut la art. 151:
   a) prestatorul de servicii de plata al platitorului se asigura ca beneficiarul platii primeste suma totala a operatiunii de plata initiate de platitor;

   b) prestatorul de servicii de plata al beneficiarului se asigura ca beneficiarul platii primeste suma totala a operatiunii de plata, in cazurile in care operatiunea de plata este initiata de catre sau prin intermediul beneficiarului platii.

   SECTIUNEA a 3-a
Termenul de executare si data valutei

   Art. 153. -
(1) Prezenta sectiune se aplica:
   a) operatiunilor de plata in euro;
   b) operatiunilor nationale de plata efectuate in lei;
   c) operatiunilor de plata care implica o singura conversie monetara intre euro si lei, cu conditia ca serviciul de conversie monetara necesar sa fie realizat in Romania si, in cazul operatiunilor de plata transfrontaliere, transferul transfrontalier sa aiba loc in euro.
   (2) Prezenta sectiune se aplica si altor operatiuni de plata, daca utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul de servicii de plata nu convin altfel, cu exceptia art. 159 si 160, care se aplica in orice situatie.
   (3) In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul de servicii de plata convin, pentru operatiunile de plata transfrontaliere prevazute la alin. (2) si efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, asupra unei perioade mai lungi decat cea prevazuta la art. 154-156, aceasta perioada nu poate depasi 4 zile lucratoare din momentul primirii ordinului de plata, in conformitate cu art. 141 si 142.
   Art. 154. -
(1) Prestatorul de servicii de plata al platitorului asigura ca, dupa momentul primirii ordinului de plata, in conformitate cu art. 141 si 142, suma operatiunii de plata este creditata in contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii, cel mai tarziu pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
   (2) Pana la data de 1 ianuarie 2012, un platitor poate conveni cu prestatorul sau de servicii de plata o perioada care sa nu depaseasca 3 zile lucratoare. Aceste perioade pot fi prelungite cu o zi lucratoare suplimentara pentru operatiunile de plata initiate pe suport hartie.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul operatiunilor de plata nationale.
   Art. 155. - Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii atribuie o data a valutei si pune la dispozitie suma operatiunii de plata in contul de plati al beneficiarului platii dupa ce prestatorul de servicii de plata a primit fondurile, in conformitate cu art. 159 si 160.
   Art. 156. - Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii transmite prestatorului de servicii de plata al platitorului ordinul de plata initiat de catre sau prin intermediul beneficiarului platii in termenele convenite intre beneficiarul platii si prestatorul sau de servicii de plata, astfel incat plata sa poata fi facuta, in ceea ce priveste debitarea directa, la data scadenta convenita.
   Art. 157. - In cazul in care beneficiarul platii nu are un cont de plati la prestatorul de servicii de plata, fondurile sunt puse la dispozitia beneficiarului platii de catre prestatorul de servicii de plata care primeste fondurile pentru beneficiarul platii in termenul prevazut la art. 154-156.
   Art. 158. -
(1) In cazul in care un consumator plaseaza numerar intr-un cont de plati deschis la prestatorul de servicii de plata in moneda respectivului cont de plati, prestatorul de servicii de plata se asigura ca suma este disponibila si ca i se atribuie o data a valutei imediat dupa momentul primirii fondurilor.
   (2) In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata nu este consumator, suma este disponibilizata cu o data a valutei care este cel tarziu urmatoarea zi lucratoare dupa primirea fondurilor.
   Art. 159. -
(1) Data valutei la care se face creditarea contului de plati al beneficiarului platii nu poate fi ulterioara zilei lucratoare in care suma ce face obiectul operatiunii de plata este creditata in contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii.
   (2) Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii se asigura ca suma operatiunii de plata se afla la dispozitia beneficiarului platii imediat dupa ce aceasta suma este creditata in contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii.
   Art. 160. - Data valutei la care se face debitarea contului de plati al platitorului nu poate fi anterioara momentului in care suma ce face obiectul operatiunii de plata este debitata din contul respectiv.

   CAPITOLUL IV
 Raspunderea juridica

   SECTIUNEA 1
Coduri unice de identificare incorecte

   Art. 161. - Ordinul de plata este considerat ca fiind corect executat in ceea ce priveste beneficiarul platii specificat prin codul unic de identificare, daca ordinul de plata este executat in conformitate cu codul unic de identificare.

   Art. 162. -
(1) In cazul in care codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plata este incorect, prestatorul de servicii de plata nu raspunde, in conformitate cu art. 164-173, pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa a operatiunii de plata.
   (2) In cazul prevazut la alin. (1), prestatorul de servicii de plata al platitorului trebuie sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a recupera fondurile implicate in operatiunea de plata.
   (3) Prestatorul de servicii de plata poate percepe un pret utilizatorului serviciilor de plata pentru operatiunea de recuperare, daca este convenit in contractul-cadru.
   Art. 163. - In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata furnizeaza informatii suplimentare fata de cele prevazute la art. 93 alin. (1) lit. a) sau la art. 99 pct. 2 lit. b), prestatorul de servicii de plata raspunde numai pentru executarea operatiunilor de plata, in conformitate cu codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plata.

   SECTIUNEA a 2-a
Neexecutarea sau executarea incorecta a operatiunilor

   Art. 164. -
(1) In cazul in care un ordin de plata este initiat de platitor, prestatorul sau de servicii de plata este tinut responsabil in fata platitorului, fara a aduce atingere art. 127, 162, 163 si 176, pentru executarea corecta a operatiunii de plata, cu exceptia cazului prevazut la alin. (2).
   (2) Daca prestatorul de servicii de plata al platitorului poate dovedi platitorului si, daca este cazul, prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii ca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii a primit suma care face obiectul operatiunii de plata in conformitate cu art. 154, prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in fata beneficiarului platii pentru executarea corecta a operatiunii de plata.
   Art. 165. - Daca prestatorul de servicii de plata al platitorului este tinut responsabil in conformitate cu art. 164, acesta ramburseaza, fara intarziere, platitorului suma ce face obiectul operatiunii de plata neexecutate sau incorect executate si, daca este cazul, restabileste contul de plati debitat la starea in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata incorecta nu ar fi avut loc.
   Art. 166. - Daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in conformitate cu art. 164, acesta pune imediat la dispozitia beneficiarului platii suma care face obiectul operatiunii de plata si, daca este cazul, crediteaza suma corespunzatoare in contul de plati al acestuia.
   Art. 167. - Prestatorul de servicii de plata al platitorului depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de raspunderea sa in conformitate cu art. 164, pentru a identifica si a urmari operatiunea de plata si pentru a-l notifica pe platitor cu privire la rezultate, in cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau incorect executate in care ordinul de plata este initiat de platitor.
   Art. 168. - Daca un ordin de plata este initiat de sau prin intermediul beneficiarului platii, prestatorul sau de servicii de plata este tinut responsabil in fata beneficiarului platii, fara a aduce atingere art. 127, 162, 163 si 176, pentru:
   a) transmiterea corecta a ordinului de plata catre prestatorul de servicii de plata al platitorului, in conformitate cu art. 156;
   b) efectuarea operatiunii de plata in conformitate cu obligatiile sale prevazute la art. 159.
   Art. 169. -
(1) Daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in conformitate cu art. 168 lit. a), acesta retransmite imediat ordinul de plata in cauza catre prestatorul de servicii de plata al platitorului.
   (2) Daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in conformitate cu art. 168 lit. b), acesta garanteaza punerea la dispozitia beneficiarului platii a sumei ce face obiectul operatiunii de plata, imediat dupa ce aceasta suma este creditata in contul de plati al prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii.
   Art. 170. - In cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau executate incorect pentru care prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii nu este tinut responsabil in conformitate cu art. 168, prestatorul de servicii de plata al platitorului este raspunzator fata de platitor.
   Art. 171. - In cazul in care, conform art. 170, prestatorul de servicii de plata al platitorului este tinut responsabil, acesta ramburseaza platitorului, in mod corespunzator si fara intarzieri nejustificate, suma ce face obiectul operatiunii de plata neexecutate sau incorect executate si restabileste contul de plati debitat la starea in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata incorect executata nu ar fi avut loc.
   Art. 172. - Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de raspunderea sa prevazuta la art. 168-171, pentru a identifica si a urmari operatiunea de plata si pentru a-l notifica pe beneficiarul platii cu privire la rezultate, in cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau incorect executate in care ordinul de plata este initiat de sau prin intermediul beneficiarului platii.
   Art. 173. - Prestatorii de servicii de plata sunt raspunzatori in fata utilizatorilor serviciilor de plata ai acestora pentru toate pierderile cauzate, inclusiv pentru eventualele dobanzi aplicate utilizatorilor serviciilor de plata ca urmare a neexecutarii sau a executarii in mod defectuos a operatiunii de plata.
   Art. 174. - Orice compensatie financiara suplimentara fata de cea prevazuta in prezentul capitol poate fi stabilita in conformitate cu legea aplicabila contractului incheiat intre utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul sau de servicii de plata.
   Art. 175. -
(1) In cazul in care raspunderea unui prestator de servicii de plata in conformitate cu art. 168-173 revine unui alt prestator de servicii de plata sau unui intermediar, prestatorul de servicii de plata sau intermediarul respectiv compenseaza primul prestator de servicii de plata pentru toate pierderile survenite sau sumele achitate in conformitate cu art. 168-173.
   (2) O compensatie financiara complementara se poate stabili in conformitate cu acordurile incheiate intre prestatorii de servicii de plata si/sau intermediari si cu legislatia aplicabila acordului incheiat intre acestia.
   Art. 176. - Raspunderea prevazuta la cap. II, III si IV nu intervine in imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoca si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate in pofida tuturor diligentelor in acest sens sau in cazul in care un prestator de servicii de plata este obligat sa respecte alte dispozitii legislative.

   CAPITOLUL V
 Protectia datelor

   Art. 177. -
(1) Sistemele de plati si prestatorii de servicii de plata pot procesa datele personale in cazul in care acest lucru este necesar pentru a garanta prevenirea, anchetarea si detectarea fraudelor in domeniul platilor.
   (2) Procesarea datelor personale se realizeaza in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL VI
 Competenta, sesizare si control

   SECTIUNEA 1
Competenta si sesizare

   Art. 178. -
(1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre prestatorii de servicii de plata, consumatorii, alte parti interesate, inclusiv asociatiile de consumatori, pot fie sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in legatura cu cazurile de incalcare de catre prestatorii de servicii de plata a dispozitiilor titlurilor III si IV din prezenta ordonanta de urgenta, fie sa initieze actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza, dupa caz, reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.
   (3) In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor.
   (4) In cazul incalcarii de catre institutiile de plata a dispozitiilor titlului II, utilizatorii serviciilor de plata se pot adresa Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea prudentiala a institutiilor de plata.
   Art. 179. -
(1) Banca Nationala a Romaniei asigura aplicarea unor proceduri extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea reclamatiilor cu care este sesizata din partea utilizatorilor serviciilor de plata care se considera prejudiciati de catre prestatorii de servicii de plata ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Utilizatorii serviciilor de plata pot sa apeleze la aceste proceduri de rezolvare a reclamatiilor in mod facultativ.
   (2) In aplicarea dispozitiilor alin. (1), in structura Bancii Nationale a Romaniei va fi creat un compartiment specializat, care va asigura medierea diferendelor aparute intre categoriile de prestatori de servicii de plata prevazute la art. 2 si utilizatorii serviciilor de plata potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) Compartimentul specializat din Banca Nationala a Romaniei poate emite puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la diferendele care nu au facut obiectul medierii de catre Banca Nationala a Romaniei, daca asemenea puncte de vedere sunt solicitate de instantele judecatoresti sesizate cu judecarea cauzei.
   (4) Procedura de solutionare a diferendelor de catre Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul compartimentului specializat, este gratuita. Compartimentul specializat va formula o solutie cu privire la aspectele semnalate, in maximum 30 de zile de la inregistrarea unei cereri de mediere la Banca Nationala a Romaniei. Daca sunt necesare documente si/sau informatii suplimentare, un nou termen de 30 de zile va curge de la data prezentarii acestor documente sau informatii.
   (5) Solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei nu are caracter obligatoriu pentru partile interesate si nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 73 si 74. In situatia in care partea nemultumita se adreseaza Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor sale, solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei poate fi avuta in vedere, cu caracter consultativ, de instanta judecatoreasca competenta.
   (6) In cazul disputelor transfrontaliere, Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod activ cu organismele care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata in legatura cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezenta ordonanta de urgenta, pentru solutionarea acestora.
   SECTIUNEA a 2-a
Contraventii si sanctiuni

   Art. 180. -
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 181 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.
   (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are competente conform alin. (1) in cazul prestatorilor de servicii de plata al caror stat membru de origine este Romania si in cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care Romania este stat membru gazda si care actioneaza in conformitate cu dreptul de stabilire.
   Art. 181. -
(1) Constituie contraventii incalcarea dispozitiilor din cadrul titlului III referitoare la transparenta pentru conditii si cerinte de informare, precum si incalcarea dispozitiilor art. 115 - art. 122 alin. (2) si (3), art. 123 alin. (2), (3) si (4), art. 125 - art. 127 alin. (1), art. 128 - art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 133 - art. 136 alin. (1) si (3), art. 137 alin (2), art. 143 alin. (1) si (2), art. 144, art. 149 alin. (2), art. 150 - 152, art. 153 alin. (3), art. 154 - art. 158 alin. (1), art. 159, 160, art. 162 alin. (2) si (3), art. 165 - 169, art. 171 - 173, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
   (2) Valoarea amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza prin hotarare a Guvernului.
   Art. 182. - Contraventiilor prevazute la art. 181 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   SECTIUNEA a 3-a
Infractiuni

   Art. 183. -
(1) Prestarea cu titlu profesional a serviciilor de plata prevazute la art. 8 de catre o persoana care nu este prestator de servicii de plata in intelesul art. 2 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 1.000 lei la 15.000 lei.
   (2) Fapta prevazuta la alin. (1), daca este savarsita de o persoana juridica, se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 200.000 lei.
   Art. 184. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an fapta unei persoane care, in cadrul activitatii desfasurate pentru institutia de plata, cu rea-credinta, incalca dispozitiile art. 63 alin. (4) si (5) sau obstructioneaza in orice alt mod exercitarea competentelor de supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei.

   CAPITOLUL VII
 Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 185. -
(1) Entitatile care presteaza servicii de plata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru continuarea activitatii trebuie sa solicite Bancii Nationale a Romaniei autorizarea in conformitate cu dispozitiile titlului II si reglementarilor emise in aplicarea acestuia pana la data de 31 decembrie 2010.
   (2) Entitatilor prevazute la alin. (1), care pana la data de 30 aprilie 2011 nu dispun de autorizatie potrivit prevederilor titlului II, le este interzisa continuarea desfasurarii activitatii de prestare de servicii de plata.
   Art. 186. -
(1) Banca Nationala a Romaniei elaboreaza reglementari in aplicarea titlului II, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) In scopul unei aplicari unitare a dispozitiilor titlului II si a reglementarilor emise in baza acestuia, Banca Nationala a Romaniei poate emite instructiuni si precizari, care se publica pe pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei.
   Art. 187. - Prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu se aduce atingere aplicarii prevederilor Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare, ori altor dispozitii legale relevante, care sunt conforme cu legislatia comunitara aplicabila conditiilor de acordare a creditelor pentru consum.
   Art. 188. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 noiembrie 2009, cu exceptia art. 186 alin. (1), care intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 189. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2004, aprobata prin Legea nr. 119/2004, se abroga.
   Art. 190. - Art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.
   Art. 191. -
(1) Pentru contractele aflate in derulare, furnizorii de servicii de plata au obligatia ca in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa asigure conformitatea contractului cu dispozitiile titlurilor III si IV din prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Pentru contractele aflate in derulare, prevederile art. 181 alin. (1) intra in vigoare dupa expirarea termenului de 45 de zile prevazut la alin. (1).
   *
   Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1-4, 6-7, 9-27, 29-88 si ale art. 93 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 5 decembrie 2007.

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                         Contrasemneaza:
---------------
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"