Nota de Fundamentare-OUG nr.113/12.10.2009


 


    Am mai spus si repet sunt articole care imi plac foarte mult si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Consider ca este o onoare pentru mine sa le reproduc si pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  aici 


Sectiunea 1
Titlul prezentului act normativ


Ordonanta de urgenta a Guvernului privind serviciile de plata


Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

Pentru buna functionare a pietei unice este esentiala asigurarea liberei circulatii a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor prin desfiintarea frontierelor interne din cadrul Uniunii Europene.

În prezent, la nivelul Comunitatii, actele normative comunitare existente în acest domeniu nu sunt suficiente iar diferentele semnificative între dispozitiile legislative din statele membre pot genera denaturarea concurentei si confuzie. Aceste obstacole în calea bunei functionari a pietei unice determina nesiguranta consumatorilor cu privire la drepturile lor si le submineaza încrederea în piata interna.

În vederea înlaturarii acestor obstacole, a fost elaborata la nivelul Uniunii Europene Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2007/64 privind serviciile de plata în cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, Directiva prin care se doreste coordonarea dispozitiilor nationale în materie de cerinte prudentiale, de acces pe piata al unor noi prestatori de servicii de plata, de cerinte de informare, precum si în materie de drepturi si obligatii ale utilizatorilor si prestatorilor de servicii de plata.

Astfel, potrivit Directivei mentionate, utilizatorii serviciilor de plata din toate statele membre vor primi aceleasi informatii clare cu privire la serviciile de plata, pentru a putea alege în cunostinta de cauza si pentru a putea compara serviciile din cadrul UE.

În prezent, în România, activitatea prestatorilor de servicii de plata, altii decât institutiile de credit si institutiile financiare nebancare, nu este reglementata din perspectiva autorizarii si supravegherii.

De asemenea, nu exista cerinte legale privind regimul de transparenta si informare a clientilor si regimul drepturilor si obligatiilor utilizatorilor si prestatorilor de servicii de plati.

Situatia descrisa nu caracterizeaza doar piata serviciilor de plata din România, o serie de alte state membre aflându-se în situatii similare ori având instituite regimuri nationale de reglementare între care exista diferente semnificative.

În aceste conditii, atingerea obiectivului de creare a pietei interne comunitare impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene, care sa permita libera circulatie a serviciilor de plata.

În plus, pentru buna functionare a pietei serviciilor de plata la nivel national se impune necesitatea crearii unui mediu concurential în care sunt impuse aceleasi cerinte pentru prestarea unei activitati, indiferent de tipul prestatorilor.

Noul cadru juridic va asigura corelarea legislativa în materie de acces la activitate si supraveghere prudentiala a prestatorilor de servicii de plata.

Ordonanta de urgenta asigura o transpunere partiala a prevederilor Directivei nr. 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata în cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319/1 din 5.12.2007, prin preluarea dispozitiilor art.1-4, 6-7, 9-27, 29-88, 93 din Directiva .

2. Schimbari preconizate

Prezenta ordonanta transpune în legislatia nationala a Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr.2007/64 privind serviciile de plata în cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE.

La elaborarea prezentului act normativ s-au luat în considerare, deosebit de textul Directivei, concluziile lucrarilor grupului de lucru constituit la nivelul Comisiei Europene din experti ai statelor membre având ca obiectiv asigurarea unitatii în transpunerea Directivei, precum si materialele publice realizate de autoritati competente din alte state membre.

Principalele aspecte ce fac obiectul reglementarii vizeaza:

? sfera de aplicare - servicii de plata realizate cu instrumente de plata electronice, în masura în care instrumentele de plata sunt acceptate într-o retea deschisa - „open loop” (acceptarea instrumentelor de plata nu este limitata la unul sau un numar redus de furnizori ori produse/servicii);

? enumerarea serviciilor de plata vizate - remiterea de bani, plata facturilor, emiterea de card-uri, comertul electronic, indiferent daca plata se realizeaza din disponibilitati ori din credit;

? cerinte de organizare si functionare - institutiile de plata sunt persoane juridice, altele decât institutiile de credit, autorizate de Banca Nationala a României pentru a presta servicii de plata daca îndeplinesc cerinte privind: nivelul minim de capital, protejarea fondurilor primite de la utilizatorii de servicii de plata, cadrul de administrare a activitatii riguros conceput, calitatea adecvata a actionarilor semnificativi si conducatorilor, fonduri proprii. Institutiile de plata din state terte trebuie sa stabileasca o persoana juridica într-un stat membru pentru a putea presta activitate în UE;

? echivalenta de tratament în reglementarea institutiilor de plata - indiferent daca presteaza exclusiv servicii de plata ori desfasoara în paralel si alte activitati (institutii de plata hibrid);

? îndeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor impuse de legislatia în materie – în cazul desfasurarii mai multor activitati reglementate de catre institutiile de plata hibrid (ex. institutiile financiare nebancare care presteaza si servicii de plata se supun Legii nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare dar si legii prezentate);

? aplicarea principiului pasaportului european - institutiile de plata autorizate într-un stat membru pot presta în celelalte state membre serviciile de plata autorizate prin intermediul unei sucursale, unui agent ori în mod direct (activitatea de creditare legata de serviciile de plata este permisa transfrontalier, pe baza pasaportului european, doar în conditiile în care termenul de rambursare a creditului este mai mic de 12 luni). Institutiile de plata sunt autorizate, înregistrate si supravegheate de autoritatea competenta din statul membru de origine (statul în care este stabilita sub forma de persoana juridica institutia de plata);

? acces nediscriminatoriu la sistemele de plati (cu exceptia sistemelor de importanta sistemica) - pentru a permite desfasurarea activitatii de plata în cadrul unui mediu concurential efectiv pentru toti prestatorii de servicii de plata. În acest sens se va modifica Ordonanta de urgenta nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului care reglementeaza distinct sistemele de plati si modalitatea de implicare a BNR în autorizarea si supravegherea acestora;

? transparenta conditiilor si a cerintelor în materie de informare a utilizatorilor cu privire la serviciile de plata – prestatorii de servicii au obligatia ca, în cazul operatiunilor de plata singulara, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plata prevazute de acestea, sa furnizeze consumatorilor informatiile prevazute în proiectul de act normativ;

? furnizarea în mod gratuit a informatiilor relevante prevazute în actul normativ – consumatorii au dreptul sa primeasca, în mod gratuit, informatiile relevante, înainte de a deveni parte la un contract de servicii de plata. De asemenea, consumatorul poate solicita, gratuit si în orice moment în timpul relatiei contractuale, contractul cadru, pentru a avea posibilitatea sa compare serviciile oferite de prestatori si conditiile aferente precum si pentru a putea, în caz de litigiu, sa îsi dovedeasca drepturile si obligatiile contractuale. Mai mult, conform proiectului de act normativ, consumatorii primesc, în mod gratuit, informatii de baza privind operatiunile de plata executate, atât în cazul operatiunilor de plata singulare cât si în cazul contractelor cadru. De asemenea, informatiile lunare ulterioare privind operatiunile de plata din cadrul unui contract-cadru sunt furnizate gratuit;

? drepturile si obligatiile partilor privind prestarea si utilizarea serviciilor de plata – sunt reglementate aspecte privind comisioanele aplicabile, autorizarea operatiunilor de plata, irevocabilitatea unui ordin de plata, achitarea comisioanelor, raspunderea în cazul operatiunilor de plata neautorizate, raspunderea în cazul neexecutarii sau executarii defectuoase a unei operatiuni de plata;

? termenul de executare al unui ordin de plata – termenul de executare pentru ordinele de plata initiate de platitor si efectuate în euro sau în moneda oficiala a unui stat membru care nu apartine zonei euro este de o zi. În cazul platilor initiate de sau printr-un beneficiar al platii, daca nu exista un acord explicit între prestatorul de servicii de plata si platitor care sa stabileasca un termen de executare mai îndelungat, se aplica acelasi termen de executare de o zi;

? creditarea, în contul beneficiarului platii, a întregii sume transferate de platitor – nici unul dintre intermediarii implicati în executarea operatiunii de plata nu este autorizat sa faca deduceri din suma transferata. Cu toate acestea, beneficiarul platii are posibilitatea sa încheie un acord cu prestatorul sau de servicii de plata, în conformitate cu care acesta din urma îsi poata deduce propriile comisioane. Pentru a permite beneficiarului platii sa verifice daca suma datorata este platita în mod corect, informatiile ulterioare furnizate privind operatiunea de plata trebuie sa indice nu doar valoarea totala a fondurilor transferate, ci si valoarea eventualelor comisioane;

? împartirea între parti a platii comisioanelor – în cazul în care operatiunea de plata nu implica un schimb valutar, prestatorul de servicii de plata al platitorului si cel al beneficiarului platii percep comisioanele direct asupra acestora;

? operatiunile de plata neautorizate – utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa informeze în cel mai scurt timp prestatorul de servicii de plata, dar nu mai târziu de 13 luni de la data debitarii, asupra oricarei operatiuni de plata pe care o considera a fi neautorizata sau executata incorect. Prestatorului de servicii de plata îi revine sarcina probei cu privire la executarea respectivei operatiuni de plata. Mai mult, prestatorul de servicii de plata al platitorului ramburseaza imediat platitorului suma aferenta operatiunii de plata neautorizate respective si, daca este cazul, readuce contul de plati debitat, în situatia în care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata neautorizata nu s-ar fi efectuat. Totusi, în cazul în care platitorul nu a pastrat în siguranta elementele de securitate personalizate, acesta suporta pierderile care rezulta din deturnarea unui instrument de plata pâna la momentul notificarii, pierderi de cel mult 150 de Euro sau echivalentul in lei al sumei mentionate. Daca pierderile rezulta în urma fraudei sau a nerespectarii, intentionate sau din neglijenta grava, a uneia sau a mai multor obligatii prevazute de proiectul de act normativ, platitorul suporta toate pierderile legate de orice operatiuni neautorizate;

? raspunderea pentru corecta executare a operatiunilor de plata – prestatorul de servicii de plata are raspunderea pentru executarea corecta a tuturor operatiunilor de plata pe care a acceptat sa le execute la cererea utilizatorului;

? mobilitatea utilizatorilor de servicii de plata – pentru a facilita mobilitatea clientilor, consumatorii au posibilitatea sa rezilieze un contract-cadru dupa o perioada de un an, fara a suporta costuri;

? interzicerea transmiterii catre utilizatorii serviciului de plata a unui instrument de plata nesolicitat.

Prezenta ordonanta de urgenta transpune la nivel national în principial aspecte legate de autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de plata, urmând ca acestea sa fie detaliate prin reglementari secundare.
 

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"