CONDITII GENERALE DE AFACERI PENTRU PERSOANE FIZICE EDITIA 2008


 


INTRODUCERE
1.1. Toate raporturile contractuale dintre ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti („Banca”) si clientii sai, persoane fizice rezidente si/sau nerezidente („Clientul”) sunt guvernate de aceste conditii generale de afaceri (denumite în continuare „CGA”).
1.2. Banca nu va intra în nici un raport contractual cu un Client daca acesta nu accepta CGA.
1.3. Prin semnarea oricarei alte cereri în forma pusa la dispozitie de catre Banca sau a oricarui contract, Clientul accepta ca, în toate raporturile contractuale cu Banca, sa respecte CGA în vigoare în acel moment, cu posibilele modificari periodice ce pot fi aduse de Banca, în conformitate cu Clauzele 1.10. – 1.13. din prezentele CGA, indiferent daca acest fapt este mentionat sau nu în cererea sau contractul respectiv.
1.4. Banca are dreptul sa refuze orice cerere pentru deschiderea relatiei/contului, daca Clientul nu furnizeaza documentele si/sau informatiile solicitate de catre Banca sau furnizeaza date si/sau documente false si/sau incomplete sau în alte cazuri, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
Negocierea CGA
1.5. Clientul va avea la dispozitie 5 (cinci) zile bancare de la data primirii prezentelor CGA pentru a transmite în scris Bancii orice propuneri de modificari ale CGA. În cazul în care Clientul nu prezinta nicio propunere în termenul sus mentionat, raporturile contractuale dintre Banca si Client vor fi guvernate de CGA în forma în care acestea au fost primite de Client, cu posibilele modificari periodice ce pot fi aduse de catre Banca.
1.6. În cazul în care Clientul trimite Bancii propunerile sale de modificari în termenul mentionat în clauza anterioara, Banca va negocia cu Clientul modificarile propuse. Termenul de finalizare a negocierilor nu poate depasi 10 (zece) zile bancare de la data la care prezentele CGA au fost înmânate Clientului.
1.7. În situatia în care, în urma negocierilor, Banca si Clientul convin sa modifice CGA, modificarile vor fi consemnate într-un act aditional scris la prezentele CGA care va intra în vigoare începând cu data actului aditional si va produce efecte doar în ceea ce priveste Clientul respectiv.
1.8. Banca are dreptul sa înceteze orice raporturi contractuale cu Clientul în cazul în care, în urma negocierilor, modificarile propuse de Client nu sunt agreate de catre Banca.
1.9. Pe parcursul perioadei de negociere mentionate în Clauzele 1.5. – 1.7. de mai sus, prezentele CGA se vor aplica tuturor raporturilor contractuale dintre Banca si Client, daca acestea exista.
Dreptul Bancii de a modifica CGA
1.10. Banca îsi rezerva dreptul de a modifica sau înlocui prezentele CGA în orice moment.
1.11. Toate modificarile sau înlocuirile aduse prezentelor CGA vor fi puse la dispozitia Clientului în locatiile Bancii, iar Clientul este de acord ca aceasta modalitate va fi considerata o notificare si o înstiintare suficienta a Clientului cu privire la modificarile sau înlocuirile efectuate.
1.12. Toate modificarile sau înlocuirile vor intra în vigoare si se vor aplica tuturor Clientilor începând cu a 10-a (a zecea) zi bancara de la data la care modificarile sau înlocuirile au fost puse la dispozitie în locatiile Bancii si vor prevala asupra prevederilor anterioare ale CGA.
1.13. În cazul în care Clientul nu este de acord cu o modificare sau o înlocuire a prezentelor CGA, Clientul va comunica Bancii în scris acest dezacord, folosind procedura stipulata în Clauzele 1.5. – 1.7. de mai sus. Pe parcursul perioadei de negocieri mentionata în Clauzele 1.5. – 1.7. de mai sus, prezentele CGA cu modificarile sau înlocuirile aduse de catre Banca, se vor aplica tuturor raporturilor contractuale dintre Banca si Client.
2. PREVEDERI GENERALE PRIVIND DESCHIDEREA SI OPERAREA UNUI CONT LA BANCA
Deschiderea contului
2.1 Banca nu va deschide niciun cont Clientului daca acesta nu furnizeaza Bancii toate informatiile si/sau documentele solicitate de Banca pentru identificarea Clientului, deschiderea si operarea contului.
2.2 În momentul deschiderii unui cont curent la Banca sau al încheierii altor raporturi contractuale cu Banca, Clientul, persoana fizica, se va prezenta la Banca si va furniza Bancii toate informatiile si documentele care reflecta datele personale de identificare sau orice alte documente si/sau informatii relevante solicitate de Banca, cum ar fi, dar fara a se limita la, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, data si locul nasterii, codul numeric personal sau, dupa cum este cazul, alt element unic de identificare similar, numele/denumirea angajatorului sau natura activitatii proprii, sursa fondurilor sale, specimenul de semnatura. Documentele care atesta informatiile furnizate Bancii vor fi prezentate în original.
2.3 Clientul, persoana fizica autorizata si/sau asociatie familiala, va furniza Bancii, prin reprezentantul legal, copii ale documentelor constitutive ale Clientului, ale autorizatiilor emise de autoritatile competente si informatiile si documentele care reflecta datele personale de identificare ale reprezentantului legal al Clientului si toate celelalte informatii pe care Banca le considera utile scopurilor sale în vederea respectarii procedurilor interne ale Bancii si dispozitiilor legale în materie. Documentele care atesta informatiile furnizate Bancii vor fi prezentate în orginal sau în copii legalizate de catre un notar public.
2.4 Banca îsi rezerva dreptul de a nu efectua tranzactiile ordonate de Client si de a înceta raporturile Banca - Client sau de a bloca contul Clientului atunci când exista o declaratie falsa de orice fel sau daca Banca are suspiciuni cu privire la adevarata natura a datelor declarate de Client si/sau a operatiunilor ordonate de Client.
2.5 Clientul se angajeaza prin prezentele CGA sa se prezinte la Banca si sa completeze un formular special pus la dispozitie de catre Banca pentru a informa Banca imediat si explicit cu privire la toate modificarile oricaror informatii furnizate Bancii si sa puna la dispozitie, la solicitarea Bancii, documente justificative si sa nu traga la raspundere Banca pentru niciuna din consecintele ce decurg din neîndeplinirea de catre Client a acestor obligatii.
2.6 Banca va bloca contul Clientului daca acesta nu prezinta Bancii orice informatii suplimentare si/sau documente solicitate de catre Banca sau prevazute în Clauza 2.5 de mai sus. Pe durata perioadei de blocare mentionata în Clauzele 2.4. si 2.5. de mai sus, precum si în prezenta Clauza, Banca îsi rezerva dreptul de a nu calcula dobânda la soldurile creditoare ale conturilor curente sau de depozit ale Clientului.
2.7 Banca poate refuza sa execute o instructiune daca semnatura(ile) de pe aceasta instructiune nu este(sunt) conforma(e) cu specimenul(ele) de semnatura depus(e) la Banca de catre Client pe formularul special pus la dispozitia acestuia. Clientul este de acord prin prezenta ca Banca nu va fi responsabila pentru consecintele cauzate de ordine sau instructiuni falsificate sau contrafacute.


click spre "negustori"