139 Inspectorul-LUD-revine


 

     A trecut putin timp si am primit un raspuns de la I.S.U Brasov ca urmare a reclamatiei care se afla la sfirsitul insemnarii 135 inspectorul LUD iar documentul se gaseste aici TX_ISU2.doc

     Precizez daca mai este nevoie ca fac o delimitare neta intre I.S.U Brasov , cadrele de acolo si o problema creata de un inspector care momentan lucreaza acolo.Proverbul cu padurea si uscaturile este perfect valabil si in mediul "kaki" si nu simt o ostilitate din partea celorlanti implicati tangential in "razboi".

     Raspunsul primit este demn de o pledoarie facuta de un avocat pentru a scapa un infractor insa este cel putin curioasa pentru un aparator al legii care cauta sa dovedeasca ca nu trebuie sa fie aplicata legea.O prezint in continuare

---begin

Brasov Nr.6 Din 13.02.2008. Inspectoratul pentru Situatii de urgenta Brasov CATRE,DL. POPESCU COLIBASI DAN

     ln urma analizei activitatilor desfasurate de cadrele inspectoratului precum si a cadrului legislativ care face referire la aspectele sesizate de catre dumneavoastra cu privire ia situatia creata prin blocarea unei usi catre spatele blocului la adresa Str. Alunis nr.3, bloc A 31, Se. B. va comunicam urmatoarele :

     Ordinul M.I.R.A. 163/2007 aproba normele generale de aparare împotriva incendiilor care stabilesc cadrul general din punct de vedere al principiilor, criteriilor de performanta si conditiilor tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.

      Pentru aplicarea prevederilor, normelor generale, sunt elaborate în conditiile legii acte de autoritate la nivelul unitatilor administrative, precum si norme tehnice de aplicare. La nivelul judetului Brasov exista Hotarârea Consiliului Judetean nr. 84 din 2002 pentru instituirea regulilor si dispozitiilor de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Brasov, care este în vigoare.

      Conform acestui act de autoritate publica "Caile de evacuare trebuie sa asigure, în caz de incendiu, evacuarea persoanelor în exterior la nivelul terenului sau a unor suprafetele circulabile în timpul cel mai scurt posibil si în deplina siguranta".

      Pentru blocurile de locuit conform STAS 9814-69, sunt prevazute doua fluxuri de evacuare (fiecare flux de evacuare conform aceluiasi standard asigura o capacitate de evacuarea a 90 de persoane în cazul cladirilor de locuit) pentru care sunt necesari 1,20 m ca lalime minima , egala cu latimea scarii de acces/evacuare a blocului în cauza.

     Pe cale de consecinta latimea minima a usii care asigura evacuarea persoanelor din blocurile de locuit trebuie sa fie minim 1,20 conditie îndeplinita de usa principala de acces în blocul de locuit de la adresa Str. Alunis nr.3, bloc A 31, Sc. B.. Acest fapt a stat la baza concluziei prezentata dumneavoastra prin adresa nr. 3 din 01.02.2008, conform careia aspectele sesizate de dumneavoastra nu fac obiectul articolului 110 din Normele generale de aparare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.l. nr. 163 /2007.

      Mai mult, din punct de vedere al asigurarii evacuarii locatarilor în situatii de urgenta , amenajarea sediului asociatiei (în spatiul mentionat în sesizarea dumneavoastra prin blocarea accesului prin cea de a doua usa de acces) nu poate fi asimilata ca modificare fata de situatia initiala (Camera biciclete - dupa cum figureaza în planul întocmit de catre PROIECT S.A. Brasov) întrucat pastrarea bicicletelor în acel spatiu presupunea asigurarea acestora împotriva furturilor prin încuierea usiior de acces, implicit restrictionarea accesului prin acel spatiu.

      Modificarea în sine nu aduce modificari fata de starea initiala din punct de vedere al principiile si conditiilor de evacuare al persoanelor. În acest sens aspectele sesizate de dumneavoastra nu pot fi încadrate în articolul 110 din normele la care faceti referire. În cadrul verificarilor efectuate ulterior, s-a stabilit ca schimbarea destinatiei spatiului în cauza s-a facut în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 care stipuleaza: "Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se învecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiului supus schimbarii."

      Având în vedere aspectele mai sus prezentate va aducem la cunostinta ca solutionarea sesizarii dumneavoastra nu intra în competenta I.S.U.J. Brasov, eventualele vicii de procedura a aplicarii prevederilor Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 si a normelor de aplicare a acesteia fiind de competenta altor institutii.

      Referitor la cererea dumneavoastra întocmita în baza: Legii 544/2001 înregistrat 05.02.2008 si nr.6 / 12.02.2008 va comunicam următoarele: Datele de identificare a oricarei persoane inclusiv a personalului unitatii sunt protejat privire la protectia datelor personale inclusiv prin prevederile legii 544/2001 art.l2 alinl.lit d.. Rezultatul controlului efectuat de către personalul I.S.U.J. Brasov (inclusiv continutul comunicarii cu asociatia de proprietari nr. 162) a facut obiectul adreselor de raspuns la sesizarile dumneavoastra. Documentele emise de asociatia de proprietari pot fi consultate de catre orice membru al asociatiei în conformitate cu prevederile art. 10 din legea Nr. 230 din 6 iulie 2007 care stipuleaza: " Proprietarii au dreptul să cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asocialiei si au acces, la cerere, la orice document al acesteia".

      Reclamatiile cu privire la activitatea cadrelor unitatii pot fi trimise conducerii I.S.U.J. Brasov care are în competenta cercetarea administrativa a activitatii acestora . În continuare vă asigurăm de întreaga noastra disponibilitate si solicitudine în solutionarea problemelor date în competenta unitatii noastre prin prevederiie legale în vigoare.

---end

     Repet apreciez la justa valaoare "patinajul verbal" si sunt convins ca poate deveni un politician de succes chiar daca din viteza a scapat un porumbel cind a lucrat intelectual la nivel copy/paste ma refer la :"conform STAS 9814-69, sunt prevazute doua fluxuri de evacuare" in schimb unul din ele il pierde pe drum sau este prin teava de canalizare.Previzibil a urmat un raspuns din partea mea

---begin

TX_ISU3.doc Nr. 7/26.02.2008 informatii de interes public
Catre : Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

     Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informatii de interes public intrucit in raspunsul dat de dumneavoastra sub nr.6/ 13.02.2008 se face referire la doua documente la care eu nu am avut acces si care probabil justifica pozitia inspectorului.

     Pe cale de consecinta in baza art. 9. al.2 din L 544 solicit o copie dupa: -1.Hotarârea Consiliului Judetean nr. 84 din 2002 pentru instituirea regulilor si dispozitiilor de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Brasov
-2.Normativul STAS 9814-69

     Spre “stiinta” solicitarea se bazeaza pe L544 care prevede la art 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; Sugerez ca acestea sa fie postate si pe internet ca sa elimine pe viitor corespondenta inutila cu “diversi” pensionari.

      Precizez ca nu am putut sa consult documentele la A.P. 162 din cauza ca asociatia nu respecta art. 10 din legea Nr. 230 din 6 iulie 2007 si nu exista sanctiuni in acest sens situatia care dureaza de sapte ani .

     Spre “stiinta” reamintesc de Legea nr. 52/21.01/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica se prevede la art1 al. “b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative”.In aceasta calitate doresc normal daca nu se incalca art 12 al legii 544 sa primesc o copie dupa toate actele intocmite cu ocazia controlului ca sa nu am motiv sa suspectez ca exista o intelegere oculta intre cel reclamat si organul de control care trebuie ascunsa de reclamant respectiv:
-1. P.V. intocmit de organul constator cu ocazia controlului pe teren
-2. Somatia trimisa de organul constator catre A.P. 162
-3 Raspunsul la somatie dat de A.P. 162

      Ca sa previn anumite derapaje datorate necunoasterii legii spre “stiinta” redau Art. 12. din legea 544 care prevede: (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor

      Referitor la “protejarea datelor de identificare” spre “stiinta” solicit ca cineva rezistent intelectual sa citeasca pana la sfirsit “NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public” unde exista la ANEXA Nr. 3 modelul tipizat de “RASPUNS LA CERERE” in care se regasesc rubricile:Persoana de contact si (semnatura functionarului).

      Poate cu aceasta ocazie sa da si raspunsul folosind acest imprimat care daca se observa trebuia folosit din anul 2002 si “desconspira” autorul care nu se mai poate ascunde in spatele iscaliturii comandantului. Daca tot se intra in legalitate doresc :
-sa cunosc si numele “functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice” conform art.5 al.c din L544
-sa se respecte Art.20. (4) din Norme care prevede ca se : ” elibereaza solicitantului o confirmare scrisa continind data si numarul de inregistrare a cererii.”
-sa aflu cine face parte din comisia prevazuta la Art.35. (1) din Norme care prevede:” Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizind nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.”

      Imi cer scuze pentru “lungimea” solicitarii insa a trebuit inpanata cu “citate” pentru a evita raspunsuri “dupa ureche”.

---end

     Cred ca acuma se intelege pentru ce toata comanda unitatii s-a imbatat de bucurie cind au aflat ca ies la pensie.Le multumesc totusi ca datorita antrenamentului la care am fost supus imi permit sa fac un "simultan" cu I.T.M ,   I.S.U,   S.R.A.P,   C.I.C si mai nou Directia Juridica din Primarie ca am primit un raspuns de la urmasa lui Einstein.

     De fapt cu toate ca fac munca "pro bono publico" ar trebui sa fiu platit din cauza ca fac un serviciu de ombudsman (denumirea recunoscuta international a avocatului poporului),"fragezind" indolenta functionarilor asa ca urmatorii "nebuni" o sa aiba o poteca in acest sens.Eventual pot deveni si o marca de fixativ ca banuiesc atunci cind imi este vazut numele pe o cerere provoc un tapaj instantaneu al podoabei capilare indiferent de sexul "destinatarului"

P.S. 1 Ca sa scap de reactile cititorilor cu nivel de gindire DEX: "...va asigur ca greselile ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea inadecvata a unitatilor lexico-semantice imi apartin si mi le asum,..."

P.S.2 de fapt eu sunt foarte atent la sintaxa cind sunt in linia de comada dind comenzi dos sau linux ca "boul" de calculator nu este in stare sa priceapa ca atunci cind am tastat "virgula" de fapt ma gindeam la "punct" insa am pretentia la oamenii care si inteleg ce citesc sa faca aceste corectii mental si de aici apare neglijenta mea.

       Insemnari =139   Vizitatori =40656   lived days =22815

 


     

 


Home Popescu-Colibasi


click spre "negustori"