NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru
fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități
economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și Procedura de
acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate
privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafaţa
proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
Ca urmare a proceselor succesive de reconstituire a dreptului de
actuale
proprietate, în România există o suprafaţă totală de 586 mii ha păduri
aflate în proprietate privată ale căror suprafețe sunt mai mici sau egale cu
30 ha.
Indiferent de forma de proprietate, administrarea sau asigurarea
serviciilor silvice pentru întregul fond forestier naţional este obligatorie și
se realizează prin ocoale silvice, conform prevederilor art.10 din Legea
nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
Administrarea sau serviciile silvice pentru toate categoriile de
proprietari se asigură de către ocoalele silvice numai pe bază de contract,
iar prestarea activităților menționate în contract se efectuează contra cost.
Totodată, în scopul gestionării durabile a fondului forestier
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate
publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul are obligația
să aloce anual de la buget, prin bugetul autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, sume pentru asigurarea integrală a costurilor
administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa
proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă
aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie, conform prevederilor
art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic.
În acest context s-a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru
fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care
desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este
mai mică sau egală cu 30 ha și Procedura de acordare de la bugetul de stat
a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a
persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă
suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.
Obiectivul principal al schemei de ajutor de minimis îl reprezintă
asigurarea serviciilor silvice pe întreaga suprafaţă a fondului forestier
naţional.
Justificarea schemei de ajutor de minimis este dată de faptul că,
pentru proprietăţile forestiere mici, a căror suprafaţă este sub
30 ha,
costurile de asigurare a serviciilor silvice nu sunt acoperite de veniturile
realizate, iar proprietarii refuză să plătească paza pădurii din cauza
existenţei unor prevederi legale care încadrează această prestare de servicii
ca fiind un ajutor de minimis.
11 În cazul proiectelor de
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
acte normative care
transpun legislaţie
comunitară sau creează
cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia
2. Schimbări preconizate
Prin adoptarea prezentei hotărâri se are în vedere:
Asigurarea serviciilor silvice pentru terenurile forestiere aflate în
proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice ale căror suprafețe sunt
mai mici sau egale cu 30 ha.
Practic proprietarii de terenuri forestiere cu suprafețe mai mici de 30
ha vor avea asigurate paza pădurilor, supravegherea stării de sănătate a
pădurilor şi stabilirea anuală a lucrărilor silvice prevăzute de
amenajamentul silvic.
Asigurarea serviciilor silvice prin ocoalele silvice autorizate va
conduce implicit la reducerea tăierilor de păduri și la protejarea fondului
forestier .
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
macroeconomic
11Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului de afaceri
21 Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
sarcinilor administrative
22 Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
întreprinderilor mici și
mijlocii
3. Impactul social
Proiectul de act normativ are impact social întrucât va crea locuri de
muncă în cadrul ocoalelor silvice de stat sau de regim.
4. Impactul asupra
Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului deoarece
mediului
contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor
forestiere.
5.Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
- mii lei-
Anul
Media pe
Următorii 4 ani
Indicatori
curent
5 ani
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
14,5
58,6
58,6
58,6
58,6
49,78
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
14,5
58,6
58,6
58,6
58,6
49,78
(iii) cheltuieli de capital
b) credit extern
c) surse proprii
3.
Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
4 . Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6.
Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii
1¹ Compatibilitatea proiectului de
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
act normativ cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice
a) impact legislative-prevederi de
modificare şi completare a cadrului
normative în domeniul achiziţiilor
publice, prevederi derogatorii;
b ) norme cu impact la nivel
operational/tehnic-sisteme
electronice utilizate în desfăşurarea
procedurilor de achiziţie publică,
unităţi centralizate de achiziţii
publice, structură organizatorică
internă a autorităţilor contractante
2. Conformitatea proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
aplicării directe a
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte
organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea
acestor organizaţii este
legată de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
La elaborarea prezentului proiect de act normativ au fost consultate
publice locale, în situaţia în
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, care
care proiectul de act
au comunicat prin adresa nr. 539/2016 ca nu au propuneri și observații.
normativ are ca obiect
activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale
la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind
avizarea de către:
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
În elaborarea proiectului a fost îndeplinită
elaborării proiectului de act normativ
procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003
privind
transparenţa decizională
în
administraţia publică,
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
subiect
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a:Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
subiect
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de
ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor
juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală
cu 30 ha și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier
proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii
forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi
de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare.
MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Cristiana PAŞCA PALMER
Avizăm favorabil:
Avizăm favorabil:
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Vasile DÎNCU
Ioan - Dragoș TUDORACHE
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
MINISTRUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE
Anca Dana DRAGU
Achim IRIMESCU
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
MINISTRUL JUSTIŢIEI
Lazăr COMĂNESCU
Raluca Alexandra PRUNĂ
CONSILIUL CONCURENŢEI
Bogdan Marius CHIRIŢOIU