GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul
forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă
suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și Procedura de acordare de la bugetul
de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și
fizice care nu desfășoară activități economice , dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau
egală cu 30 ha
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea nr.
46/2008 - Codul silvic, republicată,cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1.
- Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul
forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice   care desfășoară activități economice, dacă suprafaţa
proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aproba Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru
fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafaţa
proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 și anexele nr.
1 și nr. 3 la Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile
a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a
unităţilor administrativ-teritoriale, art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 2 - Procedura de realizare a serviciilor silvice si de
efectuare a controalelor de fond, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.
573 din 18 august 2009.
PRIM-MINISTRU
Dacian Julien CIOLOȘ
1
Anexa nr. 1
Schema de ajutor de minimis
pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor
juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este
mai mică sau egală cu 30 ha
CAPITOLUL 1: Prevederi generale:
Art. 1 - Schema de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate
privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice , dacă suprafaţa proprietăţii forestiere
este mai mică sau egală cu 30 ha, denumită în continuare Schemă, vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili
conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată cu modificările
ulterioare.
Art. 2 - Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Schemei prevăzute la art. 1 se face numai cu respectarea
criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul pentru ajutoarele de minimis, publicat în
Jurnalul Oficial seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
CAPITOLUL 2: Scopul și necesitatea schemei
Art. 3 - (1) Scopul Schemei îl reprezintă asigurarea serviciilor silvice pentru întreaga suprafaţă a fondului
forestier naţional.
(2) Implementarea prezentei Scheme are ca rezultat indirect, reducerea semnificativă a tăierilor ilegale de
arbori, care constituie în prezent o problemă de siguranţă naţională.
Art. 4 - (1) Necesitatea Schemei este dată de faptul că, pentru proprietăţile forestiere mici, a căror suprafaţă
totală este mai mică sau egală cu 30 ha, costurile de asigurare a serviciilor silvice nu sunt acoperite de veniturile
realizate.
(2) În cadrul prezentei scheme ajutorul de minimis se acordă sub forma plății, din surse de stat, a serviciilor
silvice, proprietarii de fond forestier a căror suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha, aceștia beneficiind
astfel de servicii gratuite.
CAPITOLUL 3: Definiţii
Art. 5. - În sensul prezentei Scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu
respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;
b) administratorii schemei- Gărzile forestiere;
c) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alin.
(1) din tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;
d) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în
conformitate cu regimul juridic național aplicabil începând cu data publicării prezentei Scheme în
Monitorul Oficial al României;
e) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
f) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma
juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia.
g) întreprinderea unică
- în conformitate cu prevederile art.
2 alin.
(2) din Regulamentul
(UE)
nr.1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
2
i.
o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte
întreprinderi;
ii.
o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de
conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
iii.
o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui
contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din
statutul acesteia;
iv.
o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza
unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor
sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele i-iv
sunt considerate întreprinderi unice.
g) suprafața totală - totalitatea suprafețelor de fond forestier aflate în proprietatea unei persoane fizice
sau juridice;
CAPITOLUL 4: Domeniul de aplicare
Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
(2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi din toate domeniile, cu excepţia:
a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie
1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000;
b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de
produse agricole;
c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate
de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor
direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
(3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin.(2) lit. a),
b), sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare, prezenta
schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea
în cauză să prezinte odată cu cererea de finanțare și documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o
distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse potrivit prevederilor alin.(2) și din
domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în
conformitate cu prezenta schemă.
(4) Prin prezenta schemă nu se poate acorda finanțare unor întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o
decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, dacă decizia de recuperare nu a fost deja executată.
CAPITOLUL 5: Beneficiarii ajutorului
Art. 7 . - Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt persoanele juridice și fizice
care desfășoară activități economice, care au în proprietate fond forestier cu suprafața totală mai mică sau egală cu
3
30 ha, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.
Art. 8.- În cadrul prezentei Scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma de servicii silvice în
favoarea persoanelor juridice și fizice   care desfășoară activități economice , proprietarilor de fond forestier cu
suprafața totală de cel mult 30 ha, a căror plată va fi suportată de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor, respectiv prin structurile silvice teritoriale de specialitate ale acestuia.
Art. 9. - Beneficiarii schemei de ajutor de minimis vor îndeplini cumulativ următoarele criterii generale de
eligibilitate:
a) au în proprietate fond forestier a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha;
b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, inclusiv nu au popriri
pe conturile bancare;
c) nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;
d) nu sunt supuse unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi
supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
e) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori plus
anul curent, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea
cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.
CAPITOLUL 6: Condiţii de eligibilitate
Art. 10 - Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate administratorii Schemei verifică dacă solicitantul
se încadrează în categoria de beneficiari eligibili, în conformitate cu prevederile art. 9.
CAPITOLUL 7: Durata și bugetul schemei
Art. 11 Prezenta Schemă se aplică de la data adoptării acesteia până la data de 31 decembrie 2020.
Art. 12 - Bugetul necesar decontării costurilor serviciilor silvice pentru persoanele juridice și fizice care au
în proprietate terenuri forestiere cu suprafața totală mai mică sau egală cu 30 ha, pentru perioada 2016 - 2020 este
estimat la 248,9 milioane lei, din care pentru anul 2016 bugetul necesar este de 14,5 milioane lei.
CAPITOLUL 8: Procedura de acordare a ajutorului de stat
Art. 13. - (1) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta Schemă, se realizează, la solicitarea
scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia, care se depune la ocolul silvic nominalizat
care asigură serviciile silvice în proximitatea suprafeței pentru care se face solicitarea.
(2) Titularul dreptului de proprietate depune anual, până la data de 31 ianuarie, la ocolul silvic nominalizat
următoarele documente:
a) Cerere, în care titularul dreptului de proprietate să menţioneze expres dacă desfăşoară sau nu activitate
economică;
b) Documente în copie, conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier
a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha.
c) Adeverință, in original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier și este titularul acestei
înregistrari, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;
d) Copia actului de identitate/certificatul de înregistrare la Registrul Oficiului Comerțului a titularului
dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;
e) Declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deține
în proprietate fond forestier cu suprafață totală mai mare de 30 ha;
4
f) Declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte dacă
desfășoară sau nu, activitate economică potrivit art. 5 lit. a).
g) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care
a beneficiat intreprinderea unică -atât titularul/titularii dreptului de proprietate, cât si întreprinderile cu
care se află într-o relație de tipul celor prezentate la art. 5 lit. g) - într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani
fiscali anteriori, plus anul curent.
h) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care
a beneficiat titularul dreptului de proprietate, altul decât intreprinderea unică, într-o perioadă de 3 ani
fiscali, 2 ani fiscali anteriori, plus anul curent.
(3) În situația în care apar modificări în ceea ce privește documentația prevăzută la alin. (2), titularul dreptului
de proprietate are obligația actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariției modificării.
(4) Pentru anul 2016 documentația prevăzută la alin. (2) se depune în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 14. - (1) În situația în care documentația prevăzută la art. 13 alin. (2) este conformă, ocolul silvic
întocmește cererea de decontare și fișa de calcul a sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta schemă, semnate de șeful ocolului silvic;
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) șe transmit, în vederea decontării, trimestrial, în primele 10 zile ale
trimestrului următor, structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură:
(3) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) și contractul de servicii silvice cu dovada că acesta a fost
înregistrat la Garda Forestieră, se transmit anual, la prima cerere de decontare.
Art. 15. - (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
verifică documentele prevăzute la art. 13 alin. (2), și în situaţia în care este conformă, procedează astfel:
a) inspectorul şef avizează Fişa de calcul;
b) întocmește decontul justificativ privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în
vederea gestionării durabile a fondului forestier, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 2 la prezenta schema;
c) transmite documentația, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare, către structura
coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 10 zile.
(2) În situaţia în care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură constată neconformităţi în documentele prevăzute de art.13 alin (2) solicită ocolului silvic care asigură
serviciile silvice, clarificări, informaţii sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau
respinge motivat documentaţia depusă.
(3) Documentaţia care se transmite către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, cuprinde următoarele:
a) cererea de decontare;
b) fişa de calcul a sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care
efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
c) formularul de decont justificativ;
(4) Structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică
documentația prevăzută la alin. (3) şi o transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, la direcţia care
gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(5) Un exemplar în copie a documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează şi de către structura
coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 16. - (1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură primeşte și analizează documentația şi transmite plățile către structura teritorială de specialitate a
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care efectuează plățile către ocoalele
silvice care asigură serviciile silvice, până cel târziu la finalul primei luni din trimestrul următor;
5
(2) Documentele prevăzute la art. 14 alin. (2), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate
din alocaţiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct şi se înregistrează în conturi
separat de orice alte cheltuieli.
(3) Plăţile efectuate din alocaţiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
Art. 17. Calculul alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier se
face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schema.
CAPITOLUL. 9 Cumulul ajutoarelor
Art. 18. - (1) Administratorul/furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis doar după ce va
verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe parcursul
unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie
din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu ajutorul solicitat în baza prezentei scheme, nu depăşeşte
pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei şi că se respectă toate conditiile
din Regulamentul nr. 1407/2013.
(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (anul fiscal în curs şi cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în
baza prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară
activitatea în sectorul transporturilor de mărfuri), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme,
nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.
(3) Respectarea plafonului de minimis se aplică unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice. Astfel, dacă
între întreprinderile care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă de finanţare există cel puţin una din relaţiile
menţionate la art. 5 g), respectivele structuri vor fi tratate ca o
„întreprindere unică”, iar valoarea ajutorului de
minimis acordată tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, împreună
cu suma solicitată, nu vor depăşi suma de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care
efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(4) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei
întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate
ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate
legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
(5)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de
minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu,
întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de
alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social
al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(6) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu
ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc. Dacă un astfel de cumul ar depăși
intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un
regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană, atunci ajutorul de minimis
nu poate fi acordat prin prezenta schemă.
(7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi
cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii
adoptate de Comisie.
(8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis
acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care
prestează servicii de interes economic general, cu condiția ca prin cumul să nu se depășească limita plafonului
stabilit în regulamentul respectiv. În caz contrar, ajutorul de minimis nu se poate acorda.
6
CAPITOLUL 10: Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme
Art. 19. - Monitorizarea, raportarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se
fac în conformitate cu legislația europeană și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a
ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr.175/2007, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28 iunie 2007.
Art. 20. - Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de
ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare
prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de
stat/de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România, denumit în
continuare RegAS, a prezentei schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, iar
contractele, actele de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor
obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării
contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii
plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.
Art. 21 - (1) Administratorul păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o
durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Aceasta
evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația
europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului,
momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
(2) Administratorul transmite în timp util la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor toate informațiile necesare
raportării către Consiliul Concurenței/Comisia Europeană a ajutoarelor de minimis acordate.
Art. 22. - (1) Furnizorul și administratorul schemei au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de
minimis acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse
prin prezenta schema sau prin legislația naționala ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(2) Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, pe baza datelor și informațiilor primite de la administrator are
obligația de a transmite Consiliului Concurenței, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea
ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007,
cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie
2007.
Art. 23. - (1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul
Concurentei poate solicita date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.
(2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite
valori estimative.
(3)Erorile constatate de furnizor si corecțiile legale, anulari, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează
până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
(4) Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurentei, prezenta schemă în termen de 15 zile de
la data adoptării acesteia, conform art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015.
Art. 24. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MMAP va transmite acesteia, prin
intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe
care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme de ajutor
de minimis.
Art. 25 - (1)Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția administratorului/furnizorului, în formatul și în
termenul solicitate de către acesta, toate datele si informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de
raportare si monitorizare ce revin ca responsabilitate administratorului și/sau furnizorului.
(2) Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minim 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare
specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie
7
să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare,
cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea
acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.
CAPITOLUL 11. Recuperarea ajutorului de minimis
Art. 26. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor/administrator la dispozitia
furnizorului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale
în domeniul ajutorului de minimis și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la
data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999
al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL 12: Dispoziții finale
Art. 27. - Textul prezentei scheme de ajutor de minimis este publicat integral pe pagina web a furnizoului la
adresa: www.mmediu.ro.
8
Anexa nr. 1
la Schemă
Se avizează,
Inspector-șef
Fişa de calcul a sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice
Nr.
Suprafața
Suprafața pe
Valoare
Valoare totală
crt.
-ha-
forme de relief
unitară/ha
-lei-
-ha-
câmpie
deal
munte
Total
Șef ocol silvic
……………………………
9
Anexa nr. 2
la Schemă
- model -
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Garda Forestieră
DECONT JUSTIFICATIV*)
pe trimestrul
, anul
1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice:
judeţul
, localitatea
, Ocolul silvic
2. Beneficiarii lucrării:
Nr
Numele
și
CNP
Tipul, nr. și
Nr.
și
data
UP
ua
Suprafața
Valoare
prenumele/denumirea
/CUI
data
contractului
de
-ha-
-lei-
crt
persoanei juridice
actului de
servicii silvice
proprietate
Total
3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:
Denumirea
Sediul: Comuna/Oraşul
, str
nr
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Numărul unic de înregistrare fiscală
Contul ocolului silvic în care se transmit sumele………………………………………………………………
Inspector-şef,
(numele şi prenumele)
L.S./S.S.
Șef serviciu financiar-contabil,
------------
*) Se întocmeşte un singur decont pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfășoară activități economice,
ale căror păduri sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic.
10
Anexa nr. 3
la Schemă
METODOLOGIE
de calcul a cheltuielilor destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată
a persoanelor fizice şi juridice cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha
Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss), se calculează cu formula:
Vtss = Vss * Sp
Sp - suprafaţa aflată în proprietate - ha;
Vss = ((Smbe * 12 / Smc) + Ca * 12 / Smc) * 110%
Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar - lei
Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului
precedent efectuării administrării - lei;
Smc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:
- 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;
- 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301-800 m;
- 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;
Ca - valoare cote angajator aferente Smbe - lei
10% - cheltuieli indirecte
11
Anexa nr. 2
Procedura
pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor
fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este
mai mică sau egală cu 30 ha
Art. 1. - (1) Acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta Procedură, se realizează, la solicitarea scrisă
a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia, care se depune la ocolul silvic nominalizat care
asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau privată a unei
unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice
pe raza unei unități
administrativ-teritoriale.
(2) Titularul dreptului de proprietate depune anual, până la data de 31 ianuarie, la ocolul silvic nominalizat
următoarele documente:
a) Cerere, în care titularul dreptului de proprietate menţionează expres dacă desfăşoară sau nu activitate
economică;
b) Documente în copie, conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier
a cărui suprafață totală este mai mica sau egală cu 30 ha.
c) Adeverință, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier și este titularul acestei
înregistrari, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;
d) Copia actului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;
e) Declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deține
în proprietate fond forestier cu suprafață totală mai mare de 30 ha;
f) Declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu
desfășoară activitate economică potrivit art. 5 lit. a) din Schemă;
(3) În situația în care apar modificări în ceea ce privește documentația prevăzută la alin. (2), titularul dreptului
de proprietate are obligația actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariției modificării.
(4) Pentru anul 2016 documentația prevăzută la alin. (2) se depune în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) În situația în care documentația prevăzută la art. 1 alin. (2) este conformă, ocolul silvic
întocmește cererea de decontare și fișa de calcul a sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Procedură, semnate de șeful ocolului silvic;
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) șe transmit, în vederea decontării, trimestrial, în primele 10 zile ale
trimestrului următor, structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură:
(3) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) și contractul de servicii silvice cu dovada că acesta a fost
înregistrat la Garda Forestieră, se transmit anual, la prima cerere de decontare.
Art. 3. - (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
verifică documentele prevăzute la art. 1 alin (2), și în situaţia în care este conformă procedează astfel:
a) Inspectorul şef avizează Fişa de calcul;
b) întocmește decontul justificativ privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea
gestionării durabile a fondului forestier, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul
silvic, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Procedură;
c) transmite, documentația, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare, către structura coordonatoare
din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 10 zile.
(2) În situaţia în care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură constată neconformităţi în documentele prevăzute de art.1 alin (2) solicită ocolului silvic care asigură
12
serviciile silvice, clarificări, informaţii sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau
respinge motivat documentaţia depusă.
(3) Documentaţia se transmite către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură cuprinde următoarele:
a) cererea de decontare;
b) fişa de calcul a sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care
efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
c) formularul de decont justificativ;
(4) Structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică
documentația prevăzută la alin. (3) şi o transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, la direcţia care
gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(5) Un exemplar în copie a documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează şi de către structura
coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 4. - (1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură primeşte și analizează documentația şi transmite plățile către structura teritorială de specialitate a
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care efectuează plățile către ocoalele
silvice care asigură serviciile silvice, până cel târziu la finalul primei luni din trimestrului următor;
(2) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (3), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate din
alocaţiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct şi se înregistrează în conturi
separat de orice alte cheltuieli.
(3) Plăţile efectuate din alocaţiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
Art. 5. Calculul alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier se
face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta Procedură.
13
Anexa nr. 1
la Procedură
Se avizează,
Inspector-șef
Fişa de calcul a sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice
Nr.
Suprafața
Suprafața pe
Valoare
Valoare totală
crt.
-ha-
forme de relief
unitară/ha
-lei-
-ha-
câmpie
deal
munte
Total
Șef ocol silvic
……………………………
14
Anexa nr. 2
la Procedură
- model -
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Garda Forestieră
DECONT JUSTIFICATIV*)
pe trimestrul
, anul
2. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice:
judeţul
, localitatea
, Ocolul silvic
2. Beneficiarii lucrării:
Nr
Numele și prenumele
CNP
Tipul, nr. și
Nr.
și
data
UP
ua
Suprafața
Valoare
data
contractului
de
-ha-
-lei-
crt
actului de
servicii silvice
proprietate
Total
3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:
Denumirea
Sediul: Comuna/Oraşul
, str
nr
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Numărul unic de înregistrare fiscală
Contul ocolului silvic în care se transmit sumele………………………………………………………………
Inspector-şef,
(numele şi prenumele)
L.S./S.S.
Șef serviciu financiar-contabil,
------------
*) Se întocmeşte un singur decont pentru toate persoanele fizice care nu desfășoară activități economice, ale
căror păduri sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic.
15
Anexa nr. 3
la Schemă
METODOLOGIE
de calcul a cheltuielilor destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată
a persoanelor fizice care nu desfășoară activități economice, cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha
Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss), se calculează cu formula:
Vtss = Vss * Sp
Sp - suprafaţa aflată în proprietate - ha;
Vss = ((Smbe * 12 / Smc) + Ca * 12 / Smc) * 110%
Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar - lei
Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului
precedent efectuării administrării - lei;
Smc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:
- 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;
- 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301-800 m;
- 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;
Ca - valoare cote angajator aferente Smbe - lei
10% - cheltuieli indirecte
16