cp OUG 111 2011 privind comunicatiile electronice


 

    Ca sa fiu sigur ca nu dispare din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" o fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-legeaz.net 

    Pe scurt va puteti lamuri despre ce este vorba citind articolul salvat local Sursa-adevarul.ro/ .


CAPITOLUL V
Drepturile utilizatorilor finali

SECTIUNEA 1
Contractele

Art. 50

(1) Contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pot fi încheiate pentru o perioada contractuala initiala de cel mult 24 de luni.

(2) Consumatorilor li se va oferi si posibilitatea de a încheia contracte pentru a beneficia de serviciile prevazute la alin. (1) cu o durata de cel mult 12 luni.

(3) La cerere, alti utilizatori finali pot încheia contracte în conditiile alin. (1) si (2) si ale art. 51.

(4) Contractelor reglementate de prezenta sectiune li se aplica în mod corespunzator prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte acte normative din domeniul protectiei consumatorilor.


Art. 51

(1) Contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor contine, într-o forma clara, inteligibila si usor accesibila, urmatoarele clauze minime privitoare la:

a) datele de identificare a furnizorului;

b) serviciile furnizate;

c) în cazul contractelor încheiate pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului, optiunea abonatului de a include sau de a nu include datele sale cu caracter personal în baze de date în vederea furnizarii de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, precum si, în cazul în care acesta opteaza pentru includerea în registrul abonatilor, indicarea datelor în cauza;

d) preturile si tarifele aferente fiecarui serviciu sau produs contractat împreuna cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalitatile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind totalitatea tarifelor practicate, modalitatile de plata, precum si precizarea daca exista eventuale diferente de cost datorate modalitatilor diferite de plata;

e) durata contractului, conditiile privind reînnoirea si încetarea furnizarii serviciilor si a contractului, precum si conditiile în care opereaza suspendarea furnizarii serviciului;

f) despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora în cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite si a celorlalte clauze contractuale;

g) metodele prin care se poate initia procedura de solutionare a litigiilor prevazuta la art. 118;

h) categoriile de masuri ce pot fi luate de furnizori în cazul aparitiei unor incidente, amenintari si vulnerabilitati privind securitatea sau integritatea retelei sau serviciilor.

(2) Clauza prevazuta la alin. (1) lit. b) va stabili, printre altele:

a) daca se ofera sau nu acces la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si daca este transmisa informatia de localizare a apelantului pentru asigurarea serviciilor de urgenta, precum si daca exista limitari în ceea ce priveste accesul la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, realizat potrivit prevederilor art. 70;

b) informatii privind orice alte conditii care limiteaza accesul sau utilizarea anumitor servicii si aplicatii;

c) nivelurile minime de calitate a serviciilor oferite, incluzând cel putin termenul de conectare initiala la reteaua si/sau serviciile oferite de furnizor, termenul de remediere a deranjamentelor, termenul de solutionare a reclamatiilor, precum si, daca este cazul, nivelul minim al altor parametri de calitate stabiliti de ANCOM;

d) informatii privind procedurile de masurare si gestionare a traficului în scopul de a evita congestionarea segmentelor de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, precum si privind impactul acestor proceduri asupra calitatii serviciului;

e) tipurile de servicii de asistenta tehnica si de servicii de relatii cu clientii oferite, precum si modalitatile prin care aceste servicii pot fi contactate;

f) daca este cazul, restrictiile impuse de furnizor în ceea ce priveste utilizarea echipamentului terminal.

(3) Clauza prevazuta la alin. (1) lit. e) include, atunci când este cazul:

a) durata contractuala minima sau perioada minima de utilizare a serviciilor pentru a beneficia de anumite promotii sau avantaje;

b) orice tarife legate de asigurarea portabilitatii numerelor si a altor identificatori;

c) toate sumele datorate de abonati la încetarea contractului, inclusiv, daca este cazul, recuperarea anumitor costuri legate de echipamentul terminal contractat.

(4) Contractele prevazute la alin. (1), cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plata asimilate, se încheie în scris, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil si usor de citit, cu un font având marimea de cel putin 12p, sau, dupa caz, prin mijloace de comunicatie la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. În cazul contractelor încheiate în scris, culoarea de fond a hârtiei trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(5) La momentul achizitionarii serviciilor pentru care plata se face în avans, se pun la dispozitia utilizatorilor finali conditiile generale privind furnizarea acestora, care vor contine informatiile corespunzatoare clauzelor minime prevazute la alin. (1)-(3) si vor fi redactate în scris, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil si usor de citit, iar culoarea de fond a hârtiei trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(6) ANCOM poate solicita includerea în contractele prevazute la alin. (1) a informatiilor furnizate în acest scop de catre autoritatile publice competente referitoare la utilizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice în scopul implicarii în activitati ilegale sau în scopul diseminarii de continut daunator, precum si a informatiilor referitoare la mijloacele de protectie împotriva riscurilor la adresa sigurantei personale, a vietii private si a prelucrarii datelor cu caracter personal, mentionate la art. 60 alin. (11), relevante pentru serviciile furnizate.

(7) În cazul în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificarii unilaterale, acesta este obligat sa notifice în avans abonatul cu privire la intentia sa, astfel încât acesta sa beneficieze de un termen de cel putin 30 de zile pentru exercitarea dreptului de denuntare unilaterala a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificarile propuse, fara plata niciunor penalitati sau despagubiri.

(8) Notificarea se va realiza prin mijloace care sa asigure transmiterea acesteia catre fiecare abonat.

(9) În cuprinsul notificarii se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în conditiile prevazute la alin. (7).

(10) În cazul în care considera ca furnizorii nu implementeaza în mod corespunzator prevederile alin. (7)-(9), ANCOM va stabili, prin decizie a presedintelui ANCOM, formatul si modalitatile de transmitere a notificarii.


Art. 52

(1) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile ulterioare, nu se aplica în ceea ce priveste contractele reglementate de prezentul paragraf.

(2) Prevederile prezentului paragraf se completeaza cu cele ale Legii nr. 365/2002, republicata.

Art. 53

(1) Înainte de încheierea unui contract la distanta, utilizatorul final trebuie sa fie informat, în timp util si în mod clar, corect si complet, cel putin asupra urmatoarelor elemente:

a) datele de identificare a furnizorului, iar, în cazul convorbirilor telefonice, si scopul comercial al comunicarii;

b) caracteristicile esentiale ale serviciilor oferite, precum si perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor;

c) contravaloarea planului tarifar, precizând numarul de minute, creditul sau traficul de date inclus, daca este cazul, extraoptiunile disponibile si contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri si pentru minutele ori traficul de date suplimentar, dupa caz, tariful de conectare sau instalare, precum si valoarea totala aferenta întregii perioade contractuale initiale, cu toate taxele incluse;

d) conditiile de utilizare a minutelor incluse, a creditului sau a traficului inclus, dupa caz;

e) daca este cazul, pretul echipamentului terminal oferit, modalitatile de efectuare a platii, precum si modalitatea si costurile de livrare a acestuia;

f) data la care este considerat încheiat contractul, în conditiile alin. (2);

g) data activarii serviciului contractat, precum si, în cazul livrarii unor echipamente terminale, data livrarii acestora;

h) daca este cazul, durata contractuala minima, precum si conditiile de încetare a contractului înainte de termen si penalitatile aplicabile;

i) dreptul de a denunta unilateral contractul si termenul de exercitare a acestuia;

j) modalitatile prin care pot fi obtinute informatii detaliate privind oferta comerciala a furnizorului.

(2) Daca partile nu au convenit altfel, data încheierii contractului la distanta este data primirii de catre utilizatorul final a mesajului de confirmare referitor la comanda sa.


Art. 54

Utilizatorului final trebuie sa i se transmita în scris, în forma tiparita sau pe un alt suport durabil la dispozitia sa si la care acesta are acces, sau, daca se solicita astfel, în forma electronica, cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii contractului, urmatoarele informatii:

a) informatiile prevazute la art. 53 alin. (1):

b) informatiile prevazute la art. 51 alin. (1)-(3), suplimentare fata de cele prevazute la lit. a);

c) conditiile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala, în conformitate cu art. 55;

d) conditiile de returnare a echipamentelor, în cazul în care utilizatorul final îsi exercita dreptul de denuntare unilaterala, potrivit art. 55;

e) adresa, numarul de telefon sau fax, precum si adresa de e-mail la care utilizatorul final poate depune o reclamatie;

f) informatiile privind service-ul postvânzare;

g) garantiile oferite pentru echipamentele terminale livrate.


Art. 55

(1) Utilizatorul final are dreptul de a denunta unilateral contractul încheiat la distanta, fara plata vreunor penalitati sau despagubiri si fara invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile lucratoare.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) începe sa curga:

a) în cazul furnizarii de servicii, de la data încheierii contractului sau de la data transmiterii informatiilor prevazute la art. 54, daca aceasta este ulterioara încheierii contractului, cu conditia ca transmiterea sa fie efectuata în interiorul termenului de 90 de zile prevazut la alin. (3);

b) în cazul în care furnizarea serviciului include si livrarea unui echipament terminal, de la data livrarii acestuia.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul în care informatiile prevazute la art. 54 nu au fost transmise utilizatorului final, termenul în care utilizatorul final are dreptul de a denunta unilateral contractul încheiat la distanta, fara plata vreunor penalitati sau despagubiri si fara invocarea vreunui motiv este de 90 de zile si începe sa curga de la data încheierii contractului sau, dupa caz, de la data livrarii echipamentului terminal.

(4) Daca, în perioada prevazuta la alin. (3), informatiile prevazute la art. 54 sunt transmise utilizatorului final, termenul de 14 zile lucratoare pentru denuntarea unilaterala a contractului începe sa curga din acel moment.

(5) În cazul în care utilizatorul final decide sa denunte unilateral contractul în conditiile alin. (1) si utilizeaza serviciul înainte sa îsi exercite acest drept, acesta va achita contravaloarea serviciilor de care a beneficiat în perioada dintre data activarii serviciului si data încetarii contractului si, daca este cazul, costurile directe ale returnarii echipamentului terminal.

(6) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (5), în cazul în care utilizatorul final îsi exercita dreptul de denuntare unilaterala potrivit dispozitiilor prezentului articol si, dupa caz, returneaza echipamentul terminal în conditiile stabilite de furnizor, acesta din urma are obligatia sa ramburseze sumele platite de utilizatorul final în avans, fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denuntarii unilaterale a contractului de catre utilizatorul final.


Art. 56

Sarcina probei privind îndeplinirea obligatiilor de informare a utilizatorului final, existenta consimtamântului utilizatorului final la încheierea contractului, precum si sarcina verificarii ori stabilirii identitatii utilizatorului final cu care este încheiat contractul la distanta revin furnizorului de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.


Art. 57

(1) Cu exceptia cazului în care partile au convenit altfel, începerea furnizarii serviciului si, dupa caz, livrarea echipamentului terminal se realizeaza în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului.

(2) În cazul în care nu poate executa contractul în cauza deoarece serviciul sau echipamentul respectiv nu este disponibil, furnizorul trebuie sa informeze utilizatorul final despre aceasta indisponibilitate, precum si, daca este cazul, sa ramburseze sumele deja achitate de utilizatorul final în termen de cel mult 30 de zile de la data informarii cu privire la indisponibilitate.


Art. 58

(1) În cazul furnizarii de servicii sau livrarii de echipamente terminale fara consimtamântul utilizatorului final, acesta este exonerat de efectuarea oricarei contraprestatii.

(2) Lipsa raspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi considerata consimtamânt.

(3) În cazul prevazut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate de catre furnizor.


Art. 59

Sunt considerate mijloace de comunicatie la distanta, printre altele, urmatoarele:

a) imprimatul neadresat;

b) imprimatul adresat;

c) scrisoarea tipizata;

d) publicitatea tiparita cu bon de comanda;

e) catalogul;

f) telefonul cu interventie umana;

g) telefonul fara interventie umana (automat de apel, audiotext);

h) videofonul (telefon cu imagine);

i) videotextul (microordinator, ecran tv cu tastatura sau ecran tactil);

j) mijloacele electronice;

k) telecopiatorul (fax).SECTIUNEA a 2-a
Transparenta

Art. 60

(1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia publicului informatii transparente, comparabile, adecvate si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, sumele percepute la momentul încetarii contractului, daca este cazul, precum si celelalte conditii privind accesul la serviciile oferite si utilizarea acestora, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunostinta de cauza.

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor privi:

a) datele de identificare a furnizorului;

b) serviciile oferite;

c) mecanismele de solutionare a litigiilor, inclusiv cele puse la dispozitie de furnizori;

d) asigurarea unor servicii din sfera serviciului universal, inclusiv, daca este cazul, facilitatile si serviciile prevazute la art. 84 alin. (3)-(12).

(3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveste:

a) descrierea serviciilor oferite;

b) tarifele de conectare, acces si utilizare, întretinere si reparatii, facilitatile tarifare standard, sistemele de tarifare speciale si particularizate pentru un anumit tip de utilizator sau de necesitati, precum si orice alte tarife, inclusiv cele legate de echipamentul terminal;

c) cazurile, procedura de acordare si modul de calcul al despagubirilor sau al sumelor de restituit utilizatorilor finali;

d) tipurile de servicii de asistenta tehnica oferite;

e) termenii si conditiile contractuale standard, durata contractuala minima, daca este cazul, conditiile de încetare a contractului, precum si, acolo unde este cazul, procedurile si tarifele legate în mod direct de portabilitatea numerelor si a altor identificatori.

(4) Informatiile vor fi aduse la cunostinta publicului într-o forma clara, accesibila si comprehensibila.

(5) ANCOM poate detalia categoriile de informatii prevazute la alin. (1) si poate stabili în legatura cu acestea informatii suplimentare care trebuie aduse la cunostinta publicului, precum si modalitatile în care aceste informatii vor fi publicate.

(6) ANCOM poate oferi în mod direct sau prin intermediul unor terti informatii comparative privind tarifele si conditiile de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului.

(7) Alte persoane au dreptul de a utiliza, în mod gratuit, informatiile publicate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în scopul de a oferi ghiduri comparative privind tarifele si conditiile de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau aplicatii similare.

(8) ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului urmatoarele obligatii:

a) sa informeze abonatii cu privire la tarifele speciale aplicabile pentru accesul la anumite numere sau servicii; pentru anumite categorii de servicii, ANCOM poate impune ca informatiile referitoare la tarif sa fie furnizate imediat înainte de realizarea conexiunii apelului;

b) sa informeze abonatii despre orice modificare privind accesul la numarul unic pentru apeluri de urgenta sau asigurarea informatiilor de localizare a apelantului, în cadrul serviciilor la care acestia au subscris;

c) sa informeze abonatii cu privire la orice modificare a conditiilor ce limiteaza accesul sau utilizarea anumitor servicii sau aplicatii, acolo unde astfel de conditii sunt permise de cadrul legal;

d) sa puna la dispozitia publicului informatii referitoare la procedurile de masurare si gestionare a traficului pentru a evita congestionarea unor segmente de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, precum si la impactul acestor proceduri asupra calitatii serviciului;

e) sa informeze abonatii cu privire la dreptul de a opta pentru includerea sau neincluderea datelor lor cu caracter personal în baze de date în vederea furnizarii de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, precum si, în cazul în care abonatii opteaza pentru includere, de a stabili datele cu caracter personal ce vor fi incluse, în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

f) sa informeze în mod detaliat, într-o forma accesibila si cu regularitate abonatii cu dizabilitati cu privire la serviciile sau echipamentele care le sunt destinate.

(9) Din proprie initiativa sau la solicitarea autoritatilor publice competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sa puna la dispozitia publicului informatii de interes general, prin aceleasi modalitati utilizate în comunicarea cu propriii abonati.

(10) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia sa puna la dispozitia publicului, în mod gratuit, informatiile prevazute la alin. (9), în conditiile stabilite de ANCOM.

(11) Solicitarile autoritatilor publice competente, prevazute la alin. (9), vor fi transmise ANCOM într-o forma standardizata si vor cuprinde, în special:

a) cele mai frecvente modalitati de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice în scopul angajarii în activitati ilicite sau diseminarii de continut daunator, în special în cazul în care astfel de activitati pot aduce atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor, inclusiv drepturilor de proprietate intelectuala si drepturilor conexe, precum si consecintele juridice ale încalcarii acestora;

b) mijloacele de protectie împotriva riscurilor la adresa sigurantei personale, a vietii private si a datelor cu caracter personal, aferente utilizarii serviciilor de comunicatii electronice.

Transparenta

Art. 61

(1) ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135, obligatia de a publica informatii comparabile, adecvate si actualizate privind calitatea serviciilor oferite, precum si masurile adoptate pentru a asigura accesul în conditii echivalente al utilizatorilor finali cu dizabilitati. La cererea ANCOM, aceste informatii îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate.

(2) ANCOM poate stabili continutul, forma si modalitatea în care informatiile prevazute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabilitati, beneficiaza de informatii complete, corecte, comparabile si usor accesibile.

(3) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmeaza sa fie masurati si orice alte elemente necesare pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite, inclusiv eventuale mecanisme de certificare a calitatii, tinând cont, daca este cazul, de indicatorii de calitate, definitiile si metodele de masurare prevazute în anexa nr. 1.

(4) Pentru a preveni degradarea serviciului si obstructionarea sau încetinirea traficului prin retele, ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului un set minim de cerinte privind calitatea serviciului.

(5) Înainte de adoptarea masurilor prevazute la alin. (4), ANCOM va transmite Comisiei Europene si Organismului autoritatilor europene de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, denumit în continuare OAREC, un rezumat al motivelor actiunii, masurile propuse si obiectivele urmarite.

(6) ANCOM poate adopta masura prevazuta la alin. (4), cu luarea în considerare a observatiilor si recomandarilor Comisiei Europene.

Disponibilitatea serviciilor si echipamentelor

Art. 62

(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul retelelor publice de comunicatii electronice fixe si mobile au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maxima a acestor servicii, în caz de perturbare grava a functionarii retelei sau în caz de forta majora.

(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuarii de apeluri de urgenta.

(3) ANCOM poate sa impuna furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului masurile minime pe care acestia trebuie sa le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzator a obligatiilor care le revin în temeiul alin. (1) si (2).


mai departe descarcati singuri de pe site   Art. 63 
accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului

 


    E-mail            © 2009~2085 OSCII-Lab       Home    Popescu-Colibasi  
free counters