cp_ORDONANTA nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii


 

    Sunt articole care exemplifica ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-cdep.ro 


Art. 1. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati în interes general sau în interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii în conditiile prezentei ordonante.

(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup;
d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
f) respectarea ordinii publice.

Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, încheiate în conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

CAPITOLUL II
Înfiintarea asociatiilor si a fundatiilor

Sectiunea 1
Constituirea si înscrierea asociatiei

Art. 4. - Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care,pe baza unei întelegeri , pun în comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activitati în interes general, comunitar sau, dupa caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si/sau în bani al asociatilor;
g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
i) semnaturile asociatilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobândire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

Sectiunea 1
Organizarea si functionarea asociatiei

Art. 20. - Organele asociatiei sunt:

a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Art. 21. - (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

(2) Competenta adunarii generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotarâta de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres în statut.

(4) Adunarea generala se întruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).

(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.

Art. 22. - (1) Asociatul care, într-o anumita problema supusa hotarârii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele în linie colaterala sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Art. 23.- (1) Hotarârile luate de adunarea generala, în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotriva.

Art. 24. - (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componenta sa.

(2) În exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.

Art. 25. - Dispozitiile art. 22 se aplica în mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate în justitie, în conditiile prevazute la art. 23.

Art. 26. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).

Art. 27. - (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.

(2) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri înscrisi pâna la data întrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

(3) În realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:

a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului

 


    E-mail            © 2009~2085 OSCII-Lab       Home    Popescu-Colibasi  
free counters