Legea nr. 223/2015  privind pensiile militare de stat actualizata la data de 2016

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-lege5.ro 

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Art. 1. Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este garantat de stat si se exercita, în conditiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat. Art. 2. Principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat sunt urmatoarele:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la acesta;

b) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeasi situatie juridica, în ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;

c) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;

d) principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial;

e) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea si administrarea, de sine statatoare, a sistemului pensiilor militare de stat de catre institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;

f) principiul recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora pe timpul carierei.

Art. 3.

În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) militar - cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, soldatul si gradatul profesionist, asa cum sunt definiti de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare, militarul angajat pe baza de contract, jandarmul angajat pe baza de contract, precum si preotul militar, asa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar;

functionar public cu statut special - functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare încadrat în Ministerul Justitiei sau în unitati subordonate acestuia, astfel cum este definit de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata;

d) pensionar militar - persoana definita la lit. a)-c), care beneficiaza de pensie militara de stat în conditiile prezentei legi;

e) vechimea în serviciu - perioada în care o persoana din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala s-a aflat în una dintre urmatoarele situatii:

1. a avut calitatea de cadru militar/politist/functionar public cu statut special, în activitate;

2. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract/jandarm angajat cu contract/politist de frontiera angajat cu contract/soldat si gradat voluntar/soldat si gradat profesionist;

3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învatamânt din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala pentru formarea cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special, cu exceptia învatamântului liceal;

4. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;

5. a fost în captivitate;

6. a îndeplinit activitati pastoral-misionare, duhovnicesti si religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, prin încheierea unui contract individual de munca;

f) vechime cumulata - perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în munca, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obtinerii unei pensii în conditiile legii;

g) vechime efectiva - vechimea prevazuta la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfasurata în conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, respectiv grupa I si/sau a II-a de munca;

h) stagiu potential - perioada de timp prevazuta de prezenta lege acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru vechimea nerealizata din cauza afectiunilor invalidante;

i) stagiu de cotizare - perioada în care persoanele prevazute la lit. a)-c) au datorat/platit contributii de asigurari sociale de stat în sistemul public de pensii;

j) vârsta standard de pensionare - vârsta stabilita de prezenta lege, la care se poate obtine pensie pentru limita de vârsta, în conditiile legii, precum si vârsta din care se opereaza reducerile prevazute de lege;

k) case de pensii sectoriale - casele de pensii care functioneaza în subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Român de Informatii, care îndeplinesc atributiile prevazute de prezenta lege si functioneaza cu respectarea legislatiei în vigoare privind protectia informatiilor clasificate în institutiile din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala.

Art. 4.

Sistemul pensiilor militare de stat acopera riscurile activitatii specifice sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, interzicerea sau restrângerea exercitiului unor drepturi si libertati din României, precum si pierderile de venituri datorate invaliditatii, batrânetii sau decesului.

Art. 5.

(1) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Român de Informatii asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special si exercita controlul aplicarii acestora.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurari sociale cuvenite pensionarilor militari se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele institutiilor prevazute la alin. (1).

Art. 6.

Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizeaza prin case de pensii sectoriale.

Art. 7.

(1) În sistemul pensiilor militare de stat, evidenta drepturilor de pensii militare de stat si a drepturilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal, daca legea nu prevede altfel.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii români, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au înregistrat rezidenta/sederea în România, pentru care casele de pensii sectoriale stabilesc drepturile de pensie si întocmesc documentatii de plata si/sau efectueaza plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale sunt furnizate acestora, gratuit, de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii sectoriale, de catre autoritatile, institutiile publice sau orice alta institutie care detine astfel de informatii.

Art. 8.

Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acopera contravaloarea pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurari sociale, sumele necesare organizarii si functionarii sistemului pensiilor militare de stat si a altor prestatii prevazute de lege.

Art. 9.

Conditiile de munca în care se desfasoara activitatea militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special pot fi:

a) normale;

b) deosebite;

c) speciale;

d) alte conditii.

Art. 10.

Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special detasati în afara institutiei din care fac parte beneficiaza de conditiile de munca specifice functiilor din care au fost detasati sau functiilor asimilate/similare, dupa caz.

Art. 11.

(1) Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotarârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare.

(2) Prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificarile ulterioare, aplicabile militarilor din cadrul Ministerului Justitiei, se aplica si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au trecut în rezerva/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 12.

În sistemul pensiilor militare de stat se acorda urmatoarele drepturi:

a) pensii militare de stat;

b) alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 13.

Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special pot beneficia de o singura pensie militara de stat.

CAPITOLUL II Sistemul pensiilor militare de stat

Art. 14.

În sistemul pensiilor militare de stat se acorda urmatoarele categorii de pensii:

a) pensia de serviciu;

b) pensia de invaliditate;

c) pensia de urmas.

SECTIUNEA 1 Pensia de serviciu

Art. 15.

Pensia de serviciu poate fi:

a) pentru limita de vârsta;

b) anticipata;

c) anticipata partiala.

Art. 16.

(1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de vârsta militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limita de vârsta;

b) au o vechime efectiva de cel putin 25 de ani, din care cel putin 15 ani reprezinta vechimea în serviciu.

(2) Vârsta standard de pensionare pentru limita de vârsta, prevazuta la alin. (1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei vârste se realizeaza prin cresterea vârstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 17.

(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ conditiile de vechime prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b), au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limita de vârsta diminuata cu 5 ani si se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt trecuti în rezerva ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;

b) sunt trecuti în rezerva sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.

(2) La acordarea pensiei de serviciu anticipate, diminuarea vârstei standard de pensionare cu 5 ani prevazuta la alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 18.

(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata partiala militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectiva de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani vechime în serviciu, si care se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt trecuti în rezerva ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;

b) sunt trecuti în rezerva sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.

(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale pentru militarii, politistii si functionarii publici cu statut special în activitate prevazuti la alin. (1) se calculeaza pentru numarul anilor de vechime în serviciu stabiliti în conditiile art. 3 lit. e), la care se adauga sporurile acordate conform art. 24.

(3) La împlinirea vârstei standard de pensionare, prevazuta de prezenta lege, pensia de serviciu anticipata partiala devine pensie de serviciu pentru limita de vârsta, iar cuantumul pensiei militare se recalculeaza prin raportare la vechimea cumulata calculata la data trecerii în rezerva ori a încetarii raporturilor de serviciu.

Art. 19.

Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezerva ori a încetarii raporturilor de serviciu nu îndeplinesc conditiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel putin 10 ani, beneficiaza de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limita de vârsta prevazuta de prezenta lege, pentru numarul anilor de vechime în serviciu, stabiliti în conditiile art. 3 lit. e), la care se adauga sporurile acordate conform art. 24.

Art. 20.

La împlinirea vârstei prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei militare de serviciu pentru limita de vârsta, pensia de serviciu anticipata devine, din oficiu, pensie de serviciu pentru limita de vârsta.

Art. 21.

(1) Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care, la data trecerii în rezerva/retragere sau încetarii raporturilor de serviciu, îndeplinesc conditiile de vechime prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) alin. (2), astfel:

a) pentru activitate realizata în conditii de munca deosebite:

Vechime realizata în conditii deosebite si/sau în grupa a II-a de munca (ani împliniti) Reducerea vârstei prevazute la art. 16 alin. (2):
Ani Luni
6 1 -
8 1 6
10 2 -
12 2 6
14 3 -
16 3 6
18 4 -
20 4 6
22 5 -
24 5 6
26 6 -
28 6 6
30 7 -
32 7 6
35 8 -

b) pentru activitate realizata în conditii de munca speciale si alte conditii:

Vechime realizata în conditii speciale si alte conditii si/sau în grupa I de munca (ani împliniti) Reducerea vârstei prevazute la art. 16 alin. (2):
Ani Luni
2 1 -
3 1 6
4 2 -
5 2 6
6 3 -
7 3 6
8 4 -
9 4 6
10 5 -
11 5 6
12 6 -
13 6 6
14 7 -
15 7 6
16 8 -
17 8 6
18 9 -
19 9 6
20 10 -
21 10 6
22 11 -
23 11 6
24 12 -
25 12 6
26 de ani si peste 13 -
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!