Reg infiintare,organizare si functionare a AP Anexa la HCL nr.244/2008

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  brasovcity.ro 

Anexa la HCL nr. 244 / 2008

Regulamentul de înfiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din Municipiul Brasov

CAP. I.

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Asociatiile de proprietari din municipiul Brasov se înfiinteaza, organizeaza si functioneaza cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative:

Legea nr.114/1996, republicata si modificata – Legea locuintei;

Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007;

Legea contabilitatii nr.82/1991, cu toate completarile si modificarile ulterioare;

Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1969/2007 – privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1040/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica nr. 233/2004;

Ordinul nr. 255/2006 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 233/2004;

HG nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate

de alimentare cu energie termica.

Art. 2. Termenii utilizati în prezentul regulament au urmatorul înteles:

Asociatia de proprietari = forma de asociere autonoma non-profit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu;

Cladire – bloc de locuinte - condominiu = proprietate imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comuna;

Proprietate individuala - apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care împreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese în prezenta lege sau în acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietati individuale dintr-un condominiu trebuie considerat în acelasi mod ca si dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;

Proprietate comuna = toate partile dintr-un condominiu, care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate;

Cota – parte indiviza = cota de proprietate care îi revine fiecarei proprietati individuale din proprietatea comuna, si este înscrisa în actul de proprietate; se calculeaza pentru fiecare apartament corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a proprietatii individuale si totalul suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor individuale;

Cheltuieli ale asociatiei de proprietari = cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei care sunt legate de exploatarea, reparatia ori întretinerea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sunt facturate individual catre proprietatile individuale.

CAP. II.

ÎNFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

Art. 3. Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala a proprietarilor, care este alcatuita din toti proprietarii membrii ai asociatiei de proprietari.

Art. 4. Structura organizatorica a asociatiei de proprietari cuprinde obligatoriu urmatoarele functii:

presedinte, reprezentantul legal al asociatiei de proprietari;

administrator atestat în conditiile Legii nr. 230/2007 si a H.G. nr. 1588/2007;

contabil;

casier;

comisie de cenzori;

comitet executiv;

alte functii stabilite de adunarea generala a proprietarilor.

Art. 5. (1) Adunarea generala a proprietarilor alege dintre membri sai comitetul executiv al asociatiei de proprietari, format dintr-un numar impar de membri, dintre care unul va fi desemnat ca presedinte al asociatiei de proprietari prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor din cadrul adunarii generale.

Adunarea generala mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori.

Comitetul executiv are urmatoarele atributii:

duce la îndeplinire hotarârile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;

emite, daca este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;

întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;

reglementeaza folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, în conformitate cu actele normative în vigoare;

întocmeste sau propune planuri de masuri si activitati, conform cu responsabilitatile ce le revin, si urmareste realizarea lor;

supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, în mod special situatia încasarilor si a platilor lunare;

pentru realizarea scopului si a activitatilor asociatiei de proprietari, angajeaza si demite personalul necesar, încheie si reziliaza contracte cu persoane fizice/juridice;

îsi asuma obligatii, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;

initiaza sau apara în procese, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;

stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;

avizeaza documentele asociatiei de proprietari;

asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;

asigura urmarirea comportarii în timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;

gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;

exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotarârile adunarii generale;

aproba lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform hotarârii adunarii generale;

stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna; stabileste perioada

pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, conform hotarârii adunarii generale;

s) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru rezolvarea acestora, conform hotarârii adunarii generale;

s) ia toate masurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectueaza reparatii la partile comune, urmând ca sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza.

Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal întrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

Deciziile comitetului executiv se consemneaza în registrul de decizii al comitetului executiv si se afiseaza la avizier.

Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia în conditiile legii.

Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor,indemnizatiilor, remuneratiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului încadrat cu contract individual de munca sau în baza unei conventii civile de prestari de servicii, în limita bugetului aprobat de adunarea generala.

Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, încheie sau reziliaza contracte în ceea ce priveste activitatea de administrare si întretinere a cladirii, a partilor comune de constructii/a instalatiilor, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanica, instalatii etc. Angajarea personalului necesar asociatiei de proprietari se face de catre comitetul executiv, reprezentat de presedinte, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare.

Comitetul executiv decide asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor.

Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de management pe perioada cât asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.

Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund, personal sau solidar, dupa caz, în fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

Art. 6. (1) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia în derularea contractelor angajate de aceasta si îsi asuma obligatii în numele acesteia. El reprezinta asociatia de proprietari în relatiile cu tertii, inclusiv în actiunile initiate de asociatie împotriva unui proprietar care nu si-a îndeplinit obligatiile fata de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarâre a adunarii generale a proprietarilor.

Presedintele asociatiei de proprietari supravegheaza si urmareste aplicarea hotarârilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere. Acesta, în functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotarârile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare.

Presedintele asociatiei de proprietari urmareste îndeplinirea obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor si punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv.

Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.

Stampila asociatiei de proprietari se pastreaza si se foloseste numai de catre presedinte sau de vicepresedinte.

În cazul în care presedintele se afla în imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi îndeplinite de catre un vicepresedinte, numit de presedintele asociatiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea sa fie convocata o adunare generala pentru a alege un nou presedinte.

(7) Presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe baza de contract de mandat, în limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarâre a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Art. 7. (1) Adunarea generala a proprietarilor alege dintre membri asociatiei de proprietari un cenzor sau o comisie de cenzori formata dintr-un numar impar de membri, iar în situatia în care nu se poate alege comisie de cenzori dintre membri asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate pe baza de contract sau conventie de prestari servicii.

Cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotarârii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.

Cenzorul angajat sau contractat din afara asociatiei de proprietari poate fi remunerat, conform hotarârii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.

Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund, personal sau solidar, în fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

Art. 8. Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, în principal, urmatoarele atributii:

a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotarârilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor; b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;

c) verifica semestrial gestiunea financiar-contabila;

d) cel putin o data pe an, întocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunând masuri.

Art. 9. Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991,completata si modificata, a OMF nr. 1040/2004 si a OMF nr. 1969/2007, în partida dubla sau în partida simpla, prin optiune,potrivit hotarârii adunarii generale a asociatiei de proprietari.

Art. 10. Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii în partida simpla vor depune la Registratura Primariei Municipiului Brasov, în atentia Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari, situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, întocmita potrivit prevederilor O.M.F. nr. 1969/2007, pâna la data de 1 martie pentru situatia la 31 decembrie si pâna la data de 1 septembrie pentru situatia la 30 iunie.

Art. 11. Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii în partida dubla vor depune bilant contabil anual, conform prevederilor legale.

Art. 12. (1) Activitatea de administrare a condominiului include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie.

Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.

Art. 13. Administratorul asociatiei de proprietari, persoana fizica sau juridica, are atributiile prevazute în Legea nr. 230/2007 si în H.G. nr. 1588/2007. În plus fata de acestea, adunarea generala a asociatiei de proprietari poate conveni cu acesta si alte atributii, cu respectarea actelor normative în vigoare.

Art. 14. (1) Contabilul raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii, în conditiile legii. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii în partida simpla, administratorul de imobil poate cumula si functia de contabil.

Administratorul care îndeplineste si functia de contabil în partida simpla are obligatia sa întocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale,registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 15. Casierul raspunde de efectuarea operatiunilor de încasari si plati în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii în partida simpla, administratorul atestat poate cumula si functia de casier. În acest caz, nu va avea dreptul sa cumuleze si functia de contabil.

Art. 16. Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din întretinerea, repararea si exploatarea condominiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 si a H.G. nr. 1588/2007.

Art. 17. Din momentul constituirii unei asociatii de proprietari, reprezentantul legal al acesteia are obligatia ca în termen de 30 de zile sa depuna la Registratura Primariei municipiului Brasov un înscris care sa cuprinda urmatoarele date:

denumirea asociatiei de proprietari;

sediul si adresa de corespondenta a asociatiei de proprietari;

telefon de contact;

persoana de contact (reprezentant legal) cu datele de identificare ale acesteia (adresa, telefon, datele din BI/CI);

structura organizatorica.

CAP. III.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARILOR

Art. 18. Proprietarii, pe lânga drepturile si îndatoririle prevazute în statutul asociatiei de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii:

A. Drepturi:

sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a asociatiei de proprietari;

sa îsi înscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi în structura organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au capacitatea deplina de exercitiu;

sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, la cerere, la orice document al acesteia;

sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie în termen de 7 zile;

sa foloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinatiei pentru care au fost construite;

sa îsi închirieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si îndeplinirea responsabilitatilor legate de asociatia de proprietari.

B. Obligatii:

sa mentina în bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate încalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celorlalti proprietari din condominiu;

sa accepte accesul în apartamentul sau în spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci când este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se repare ori sa se înlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, când accesul se poate face fara preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari;

sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite în termenul stabilit cota de contributie care le revine în cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;

sa ia masuri, în cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, dupa caz, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor,se va avea în vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al întregii cladiri. În cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, conform prevederilor legale în vigoare; lucrarile de reparatii, interventii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;

sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei sau alte persoane care actioneaza în numele lor au provocat daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu;

la înstrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobânditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plata catre asociatia de proprietari existente la data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante sau având consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la proprietatea care este înstrainata;

la dobândirea proprietatii, sa depuna în copie, la asociatie, actul de proprietate;

sa modifice instalatiile de distributie a utilitatilor în interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai în conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, în care se arata efectele modificarii instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotarî asupra efectuarii modificarii. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat;

nu pot ocupa functii în comitetul executiv si în comisia de cenzori membri având grade de rudenie, pâna la gradul al 4-lea inclusiv.

CAP. IV

CONTROLUL FINANCIAR, CONTABIL SI DE GESTIUNE LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Art. 19. Prin prezentul act normativ se reglementeaza modul de efectuare a controlului financiar - contabil si de gestiune la asociatiile de proprietari, de catre persoanele împuternicite, în limita competentelor date de normele legale în vigoare.

Art. 20. Controlul se va efectua în prezenta a minim 2 angajati ai Serviciului Relatii cu Asociatii de Proprietari din cadrul Directiei Juridice si de Administratie Publica Locala si are ca obiectiv verificarea, controlul si îndrumarea activitatii asociatiei de proprietari pentru functionarea acesteia conform reglementarilor legale în vigoare, în mod eficient si în interesul proprietarilor pe care îi reprezinta.

Art. 21. Pentru buna desfasurare a controlului financiar, contabil si de gestiune la asociatiile de proprietari, acestea sunt obligate sa puna la dispozitia persoanelor împuternicite de catre Primar prin dispozitie pentru efectuarea controlului, toate documentele solicitate conform listei de mai jos:

Statutul asociatiei de proprietari, Acordul de Asociere al asociatiei de proprietari, Codul fiscal, atestatul administratorului, contractele încheiate cu furnizorii si alti prestatori de servicii, contracte de munca si conventii civile încheiate cu personalul asociatiei,contractul de administrare (daca este cazul), acte de donatii, preluari, popriri, alte contracte de vânzare

– cumparare, contracte de închiriere a spatiilor comune, conventii anuale, procese verbale încheiate de comisia de cenzori, rapoarte de activitate, rapoarte si procese verbale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Internelot si Reformei Administrative,auditori financiari, expertize contabile si tehnice, s.a.m.d., în urma controalelor efectuate;

Registrul – jurnal;

Extrasul de cont lunar (sau oglinda soldului si operatiunilor bancare), pentru fiecare cont;

Registrul de evidenta a cererilor, solicitarilor si reclamatiilor proprietarilor;

Listele de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari;

Situatia soldurilor elementelor de pasiv si de activ/Bilant;

Registrul cu Procese Verbale ale Adunarii Generale a asociatiei de proprietari;

Registrul de Decizii al Comitetului Executiv;

Bugetele anuale de Venituri si Cheltuieli ale asociatiei de proprietari;

Chitantiere cu încasarile efectuate;

Registru de casa;

Documente bancare (Ordine de Plata, CEC-uri, extrase de cont, etc.);

Bonuri de consum, facturi fiscale si chitante pentru cheltuielile efectuate;

Decont de cheltuieli;

Jurnal de operatiuni diverse;

Fise pentru operatiuni diverse;

Contract de garantie “în numerar” sau “suplimentara”;

Registrul pentru evidenta fondului de rulment;

Registrul pentru evidenta fondului de reparatii;

Registrul – inventar, lista de inventariere, fisa de evidenta a obiectelor de inventar;

Registru pentru evidenta sumelor speciale;

Registru pentru evidenta fondului de penalizari;

Fisele de atributii pentru personalul angajat al asociatiei de proprietari;

Alte documente justificative, solicitate, care sa lamureasca situatia de fapt a asociatiei de proprietari.

Imprimatele documentelor de mai jos, vor avea OBLIGATORIU forma si continutul conform O.M.F. nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Art. 22. Afisarea la loc vizibil a notei de constatare încheiata în urma controlului efectuat de catre reprezentantii Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari, din cadrul Primariei municipiului Brasov si prezentarea concluziilor si masurilor impuse în urma controlului constituie obligatii ale reprezentantului legal al asociatiei de proprietari.

Art. 23. Prin control se verifica modalitatea de arhivare a documentelor legale, în functie de natura lor, în mod cronologic, conform normelor Legii nr.16/1996 – Legea Arhivelor Nationale. Documentele se îndosariaza cronologic în functie de tipul si destinatia lor, pâna la capacitatea maxima a mijlocului de îndosariere (biblioraft, dosar). Dupa îndosariere filele se numeroteaza în coltul din dreapta jos, iar pe ultima fila se specifica numarul filelor pe care le are dosarul, data arhivarii, semnatura si stampila asociatiei, iar ulterior se snuruieste si sigileaza. Documentele contabile cu regim special se arhiveaza pe o perioada de minim 10 ani, având în vedere ca statele de plata a drepturilor salariale se arhiveaza pe o perioada de 50 de ani.

Art. 24. Presedintele, administratorul, contabilul si casierul au obligatia prezentarii în scris note explicative solicitate de catre echipa de control în termen de 3 zile de la data solicitarii.

CAP. V

CONTRAVENTII

Art. 25 . Constituie contraventie, daca nu este savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, urmatoarele fapte:

A. Retinute în sarcina Asociatiei de Proprietari:

modul de folosire si gestiune nestatutar si contrar intereselor proprietarilor care compun asociatia, a fondurilor proprii si obtinute din alte activitati,

neconformarea privind existenta si modul de întocmire a:

rapoartelor anuale de activitate,

notificarilor lunare privind situatia încasarilor si platilor,

verificarilor trimestriale ale gestiunii asociatiei de proprietari, ale comisiei de cenzori, prezentate Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari,

în legatura cu aspecte asupra carora adunarea generala a proprietarilor trebuie sa se pronunte.

nealegerea membrilor comitetului executiv si a presedintelui;

refuzul angajarii unui administrator atestat;

refuzul angajarii unui contabil;

refuzul angajarii unui casier;

adoptarea unor hotarâri în cadrul adunarii generale privind modul de folosire a sumelor încasate din venituri în alte scopuri decât cele prevazute de actele normative în vigoare;

adoptarea unor hotarâri în cadrul adunarii generale fara respectarea prevederilor legale cu privire la repartizarea cheltuielilor în cadrul asociatiei de proprietari;

adoptarea unor hotarâri în cadrul adunarii generale cu privire la conditionarea platii cotelor lunare de întretinere de plata altor fonduri si taxe impuse de asociatia de proprietari prin hotarârea adunarii generale a proprietarilor;

modificarea aspectului proprietatii comune, precum si a elementelor constructive ale cladirii fara aprobarile si autorizatiile legale;

neluarea masurilor conform îndrumarilor si sanctiunilor ce decurg din nota de constatare încheiata în urma efectuarii controlului financiar – contabil si de gestiune de catre reprezentantii compartimentului specializat din cadrul Primariei municipiului Brasov, în termenul precizat în nota de constatare;

refuzul constituirii fondului de rulment si/sau fondului de reparatii;

nerespectarea prevederilor art. 7,9 si 16 din prezentul Regulament;

refuzul de a efectua lucrarile de reparatii care se impun, la partile din proprietatea comuna.

B. Retinute în sarcina membrilor Comisiei de Cenzori:

neîntocmirea si neprezentarea în fata adunarii generale a proprietarilor a raportului de activitate;

neefectuarea verificarii executiei bugetare la sfârsitul anului;

neverificarea semestriala a gestiunii asociatiei de proprietari;

neverificarea legalitatii actelor si documetelor, a hotarârilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;

neverificarea si/sau nesemnarea lunara a listelor de plata si a contributiilor la cheltuielile asociatiei de proprietari;

contrasemnarea unor documente ce contin informatii neconforme cu realitatea.

C. Retinute în sarcina membrilor Comitetului Executiv:

adoptarea unor hotarâri care nu respecta prevederile legislatiei în vigoare referitoare la organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

refuzul organizarii adunarii generale anuale sau ori de câte ori este necesar;

neîntocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

neîndeplinirea atributiilor care decurg din exercitarea contractului de mandat;

stabilirea unor functii în cadrul asociatiei de proprietari fara hotarârea adunarii generale a proprietarilor;

neîndeplinirea sarcinilor ce le revin conform prevederilor legale în vigoare.

D. Retinute în sarcina Presedintelui asociatiei de proprietari:

aplicarea neadecvata a reglementarilor legale în vigoare, a hotarârilor Consiliului Local, referitoare la organizarea si functionarea activitatii asociatiilor de proprietari conform atributiilor presedintelui (specificate în statutul asociatiei de proprietari, conform Legii nr. 230/2007 si H.G. nr. 1588/2007 si a Hotarârilor Adunarii Generale a proprietarilor);

obstructionarea si eschivarea de la controlul financiar, contabil si de gestiune efectuat de catre reprezentantii Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariei municipiului Brasov, precum si/sau, refuzul colaborarii si prezentarii documentelor solicitate pentru control; amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei

refuzul de a întocmi notele explicative solicitate cu ocazia verificarilor sau controalelor financiar-contabile si de gestiune de catre inspectorii Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari; amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei

neluarea de masuri conform îndrumarilor si recomandarilor ce decurg din nota de constatare încheiata în urma controlului efectuat de catre reprezentantii compartimentului specializat din cadrul Primariei municipiului Brasov, în termenul legal precizat în nota de constatare; amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei

neprezentarea SRAP a tuturor modificarilor intervenite în structura organizatorica a asociatiei de proprietari, în termen de 30 de zile de la data modificarii;

nedepunerea în termen legal a Bilantului (pentru organizarea contabilitatii în partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (în cazul organizarii contabilitatii în partida simpla);

depunerea Bilantului (pentru organizarea contabilitatii în partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (în cazul organizarii contabilitatii în partida simpla) care contine date neconforme cu situatia existenta în cadrul asociatiei de proprietari;

neafisarea la loc vizibil si neaducerea la cunostinta adunarii generale a proprietarilor a rezultatelor controlului în conditiile prevederilor art. 22 din prezentul Regulament;

aplicarea vizelor pe documentele emise de asociatie care contin informatii eronate sau neconforme cu realitatea;

stabilirea unor functii în cadrul asociatiei de proprietari fara hotarârea adunarii generale a proprietarilor;

angajarea unui administrator persoana fizica sau juridica, neatestat, respectiv neautorizat;

neangajarea unui administrator atestat;

necorelarea acordarii remuneratiilor si primelor angajatilor asociatiei de proprietari, cu hotarârile comitetului executiv si/sau a adunarii generale a proprietarilor;

stabilirea cuantumului precum si reactualizarea indemnizatiilor angajatilor asociatiei de proprietari – fara hotarârea comitetului executiv si/sau a adunarii generale a proprietarilor;

validarea prin semnatura si stampila a unor liste lunare de plata pe care nu sunt evidentiate consumurile reale si sunt majorate tarifelor practicate de furnizor.

calcularea penalizarilor fara respectarea Legii nr. 230/2007 si a H.G. nr. 1588/2007;

deschiderea contului bancar (sau CEC) al asociatiei de proprietari în nume propriu;

îngradirea proprietarilor în dreptul de folosire a spatiilor din proprietatea comuna;

îngradirea proprietarilor în dreptul de a cunoaste toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si de a avea acces, la cerere, la orice document al acesteia;

refuzul nejustificat de a acorda avizele necesare executarii unor lucrari;

refuzul nejustificat de a elibera adeverinte din care sa rezulte lipsa/existenta datoriilor proprietarilor catre asociatia de proprietari;

neînregistrarea cererilor, sesizarilor si contestatiilor scrise cu privire la repartizarea cotelor de întretinere si nerespectarea termenului legal de 7 zile pentru raspunsul la aceste contestatii;

nerestituirea fondului de rulment în situatiile de schimbare a dreptului de proprietate asupra apartamentului, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate nu se stipuleaza altfel;

nerestituirea fondului de rulment în situatia diminuarii cheltuielilor lunare, conform deciziei comitetului executiv;

nerestituirea fondului de rulment chiriasului, în situatia schimbarii domiciliului, daca acesta a participat la constituirea acestuia;

folosirea sumelor încasate din fondul de rulment în alte scopuri decât cele prevazute de actele normative în vigoare;

folosirea sumelor încasate din venituri în alte scopuri decât cele prevazute de actele normative în vigoare;

refuzul organizarii adunarii generale cel putin o data pe an, în primul trimestru, sau ori de câte ori proprietarii solicita organizarea acestora;

neîncheierea formelor de angajare pentru personalul angajat al asociatiei de proprietari;

neîncheierea contractelor de mandat pentru personalul ales dintre membri asociatiei de proprietari;

nerespectarea prevederilor cu privire la repartizarea cheltuielilor în cadrul asociatiei de proprietari;

schimbarea destinatiei spatiilor comune fara avizul comitetului executiv si fara acceptul proprietarilor direct afectati cu care se învecineaza pe orizontal si vertical spatiul supus schimbarii;

executarea unor lucrari de reparatii sau întretinere la partile din proprietatea comuna fara a fi supuse aprobarii adunarii generale a proprietarilor – cu exceptia cazurilor în care aceste lucrari au caracter de urgenta (înlocuirea unor robineti, tevi, becuri, întrerupatoare, etc.);

repartizarea cheltuielilor pentru spatiile cu alta destinatie din cadrul condominiului fara încheierea de conventii sau fara hotarârea comitetului executiv, în cazul în care proprietarii/chiriasii acestor spatii refuza încheierea conventiei;

neurmarirea la zi a cartii tehnice;

nerezolvarea situatiilor litigioase aparute în cadrul asociatiei de proprietari si neprezentarea modului de solutionare a acestora în fata adunarii generale a proprietarilor;

neactionarea în instanta de judecata a proprietarilor restantieri la plata cotelor lunare de contributie pe o perioada mai mare de 90 de zile;

neînregistrarea cererii de înscriere a privilegiului imobiliar asupra apartamentelor detinute de proprietarii restantieri din condominiu;

neîntocmirea fiselor de atributii pentru personalul angajat al asociatiei de proprietari (presedinte, administrator, contabil, casier si membrii comitetului executiv);

nerespectarea prevederilor art. 6,9,10 si 11 din prezentul Regulament;

E. Retinute în sarcina Administratorului:

aplicarea neadecvata a reglementarilor legale în vigoare, a hotarârilor Consiliului Local, referitoare la organizarea si functionarea activitatii asociatiilor de proprietari conform atributiilor adminsitratorului (specificate în statutul asociatiei de proprietari, conform Legii nr. 230/2007 si HG nr. 1588/2007), a hotarârilor adunarii generale a proprietarilor si deciziilor comitetului executiv;

obstructionarea si eschivarea de la controlul financiar, contabil si de gestiune efectuat de catre reprezentantii Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariei municipiului Brasov, precum si / sau, refuzul colaborarii si prezentarii documentelor solicitate pentru control; amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei

refuzul de a întocmi notele explicative solicitate cu ocazia verificarilor sau controalelor financiar, contabile si de gestiune de catre inspectorii Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari; amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei

neluarea de masuri conform îndrumarilor si sanctiunilor ce decurg din nota de constatare încheiata în urma controlului efectuat de catre reprezentantii Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariei municipiului Brasov, în termenul legal precizat în nota de constatare; amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei

detinerea functiei de administrator fara atestat eliberat de catre Consiliul Local Brasov;

neconstituirea garantiei materiale la nivelul stabilit de adunarea generala a membrilor asociatiei de proprietari;

deschiderea contului bancar (sau CEC) al asociatiei de proprietari în nume propriu;

îngradirea dreptului proprietarilor de a folosi spatiile din proprietatea comuna;

impunerea în mod abuziv la plata cotelor lunare de întretinere a unui numar mai mare sau mai mic de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati în cadrul condominiului;

neîntocmirea si neafisarea listei de plata în termen de maxim 5 zile de la data primirii ultimei facturi;

neevidentierea pe listele de plata a tuturor consumurilor reale si majorarea tarifelor practicate de furnizor;

recuperarea prin listele lunare de plata a unor sume sume diferite de cele din facturile emise de furnizorii de utilitati;

nedepunerea în termen legal a Bilantului (pentru organizarea contabilitatii în partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (în cazul organizarii contabilitatii în partida simpla), în situatia în cumularii si functiei de contabil;

depunerea Bilantului (pentru organizarea contabilitatii în partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (în cazul organizarii contabilitatii în partida simpla) care contine date neconforme cu situatia existenta în cadrul asociatiei de proprietari, în situatia cumularii functiei de contabil;

calcularea penalizarilor fara respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 si HG nr. 1588/2007, în situatia cumularii si functiei de casier;

necitirea contoarelor individuale din apartamentele proprietate la termenele stabilite prin hotarârea adunarii generale a proprietarilor sau a comitetului executiv;

nefolosirea formatului tipizat impus de O.M.F. nr. 1969/2007 pentru întocmirea listelor de plata si/sau necompletarea tuturor câmpurilor impuse prin acesta;

neîntocmirea Registrului Jurnal în situatia în care cumuleaza si functia de contabil;

cumularea în acelasi timp de catre administrator a functiilor de contabil si casier;

nerestituirea fondului de rulment în situatiile de schimbare a dreptului de proprietate asupra apartamentului, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate nu se stipuleaza altfel;

nerestituirea fondului de rulment în situatia diminuarii cheltuielilor lunare, conform deciziei comitetului executiv;

nerestituirea fondului de rulment chiriasului, în situatia schimbarii domiciliului, daca acesta a participat la constituirea acestuia;

eliberarea chitantelor fara evidentierea tuturor sumelor defalcate (ex.: contributia la cheltuieli lunare /luna/ data, fond de reparatii, penalizari, etc.) în situatia cumularii si functiei de casier;

neeliberarea chitantei separat la încasarea fondului de rulment pentru situatia în care cumuleaza functia de casier;

nefolosirea documentelor cu regim special impuse de legislatia în vigoare;

folosirea sumelor încasate din fondul de rulment în alte scopuri decât cele prevazute de actele normative în vigoare;

folosirea sumelor încasate din venituri în alte scopuri decât cele prevazute de actele normative în vigoare;

nerespectarea prevederilor cu privire la repartizarea cheltuielilor în cadrul asociatiei de proprietari;

decontarea unor cheltuieli administrative (telefonie, bonuri benzina, abonament transport în comun etc.) fara decizia comitetului executiv;

executarea unor lucrari de reparatii sau întretinere la partile din proprietatea comuna fara a fi supuse hotarârii adunarii generale a proprietarilor – cu exceptia cazurilor în care aceste lucrari au caracter de urgenta (înlocuirea unor robineti, tevi, becuri, întrerupatoare, etc.);

schimbarea destinatiei spatiilor comune fara avizul comitetului executiv si fara acceptul proprietarilor direct afectati cu care se învecineaza pe orizontal si vertical spatiul supus schimbarii;

includerea în listele de plata a unor sume modificate, marite nejustificat pentru indemnizatiile si/sau primele angajatilor asociatiei de proprietari – fara acordul adunarii generale a proprietarilor si/sau deciziei comitetului executiv;

repartizarea cheltuielilor pentru spatiile cu alta destinatie din cadrul condominiului fara încheierea de conventii sau fara hotarârea comitetului executiv, în cazul în care proprietarii/chiriasii acestor spatii refuza încheierea conventiei;

gestionarea eronata si în detrimentul intereselor proprietarilor asociatiei, a patrimoniului (a mijloacelor materiale, banesti, a fondului de rulment si a altor fonduri constituite, a dobânzilor aferente acestor fonduri, neachitarea la termen a facturilor de utilitati);

F. Retinute în sarcina Casierului:

necompletarea la zi a Registrului de casa;

completarea Registrului de casa în mod eronat, cu omisiuni, sau pe un alt format decât cel prevazut de Regulamentul privind operatiunile de casa;

eliberarea chitantelor fara evidentierea tuturor sumelor defalcate (ex.: fond de reparatii, penalizari, etc.);

neeliberarea chitantei separat la încasarea fondului de rulment;

folosirea unor chitantiere fara regim special aprobat de legislatia în vigoare;

neîntocmirea proceselor verbale de constatare a diferentelor de casa atât cu ocazia controalelor comisiei de cenzori, cât si în cazul altor situatii posibile si/sau însusirea plusurilor de casa;

neoperarea chitantelor în registrul de casa la data întocmirii lor;

cumularea functiei de contabil;

deschiderea contului bancar (sau CEC) al asociatiei de proprietari în nume propriu;

neconstituirea garantiei materiale prevazuta de art. 12 din Legea 22/1969 (respectiv de minim un salariu si de maxim trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depasi valoarea bunurilor încredintate);

calcularea penalizarilor fara respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 si HG nr. 1588/2007;

refuzul de a întocmi notele explicative solicitate cu ocazia verificarilor sau controalelor financiar, contabile si de gestiune de catre inspectorii Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

G. Retinute în sarcina Contabilului:

necompletarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment,registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizari;

neconformarea privind cerinta solicitarii si pastrarii (arhivarii) extraselor de cont lunare (sau oglinda soldului si operatiunilor bancare), pentru fiecare cont (al asociatiei de proprietari) în parte;

nerespectarea prevederilor privind modalitatea de arhivare a documentelor legale conform art. 23 din prezentul regulament;

neoperarea tuturor documentelor de încasari, plati, facturi, documente bancare, etc. si necorelarea cu listele de plata si cu celelalte documente contabile, financiare;

cumularea functiei de casier;

nedepunerea în termen legal a Bilantului (pentru organizarea contabilitatii în partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (în cazul organizarii contabilitatii în partida simpla);

depunerea Bilantului (pentru organizarea contabilitatii în partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (în cazul organizarii contabilitatii în partida simpla) care contine date neconforme cu situatia existenta în cadrul asociatiei de proprietari;

refuzul de a întocmi notele explicative solicitate cu ocazia verificarilor sau controalelor financiar, contabile si de gestiune de catre inspectorii Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

H. Retinute în sarcina Proprietarilor:

neexecutarea lucrarilor de întretinere, reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate în folosinta exclusiva a proprietarului, daca acestea sunt de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi sau partilor de proprietate comuna;

schimbarea destinatiei locuintei fara autorizatiile si aprobarile legale; amenzi cuprinse între: 200 – 1.000 lei;

modificarea instalatiilor de distributie a utilitatilor în cadrul apartamentului propriu fara referatul tehnic de specialitate emis de furnizorul de utilitati si fara decizia comitetului executiv;

modificarea aspectului proprietatii comune, precum si a elementelor constructive ale cladirii fara aprobarile si autorizatiile legale; amenzi cuprinse între: 2500 – 5.000 lei.

ocuparea si folosirea abuziva a spatiilor comune.

Art. 26. Neprezentarea persoanelor nominalizate prin invitatii în data si la locul stabilit, în vederea efectuarii controlului financiar – contabil si de gestiune, constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 27 din prezentul Regulament.

Art. 27. Contraventiile prevazute în prezentul Regulament, se sanctioneaza cu AVERTISMENT sau cu AMENDA cuprinsa între 500 si 3000 lei, cu exceptia urmatoarelor contraventii:

art. 25 lit. D pct. 2, 3 si 4 pentru care se aplica amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei;

art. 25 lit. E pct. 2, 3 si 4 pentru care se aplica amenzi cuprinse între: 700 – 3000 lei;

art. 25 lit. H pct.2 pentru care se aplica amenzi cuprinse între: 200 – 1.000 lei;

art. 25 lit. H pct. 4 pentru care se aplica amenzi cuprinse între: 2500 – 5.000 lei.

Art. 28. Contraventiile prevazute prin prezentul Regulament se constata si sanctioneaza pe baza de proces-verbal de contraventie de catre persoanele împuternicite în acest scop de catre Primarul Municipiului Brasov.

Art. 29. Prevederile art. 25 din prezentul regulament referitoare la constatarea, aplicarea sanctiunii, plata si încasarea amenzii, precum si caile de atac, se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001, aprobate cu completari si modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 30. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contraventie sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazuta în prezentul Regulament.

Art. 31. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu toate actele normative în vigoare

Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!