cp_Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-anpc 

begin copy/paste

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 700/2012 din 11/07/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 18/07/2012

Hotarare privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare Autoritate, este institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(2)Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.

(3)Finantarea Autoritatii se realizeaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea are ca principale obiective:

a) crearea unui cadru legislativ national in domeniul protectiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeana;

b) desfasurarea activitatii de informare si educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au in calitate de consumatori;

c)desfasurarea activitatilor de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

d) protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte;

e)efectuarea activitatii de analiza si marcare a metalelor pretioase si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase;

f)autorizarea persoanelor fizice si juridice, in conditiile legii, sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

g)asigurarea, ca autoritate romana desemnata, a aplicarii Programului de atestare a Procesului Kimberley.

Art. 3. - (1) Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

a)participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;

b)asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;

c)propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum si interzicerea penalitatilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;

d)elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;

e)initiaza, negociaza si participa, in conditiile legii, la incheierea de conventii, acorduri, protocoale si alte intelegeri interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniu, precum si cu organisme neguvernamentale;

f) participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

g)prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

h)desfasoara activitati de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

i) controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor , referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie facand controalele igienicosanitare si sanitar-veterinare la producatori, in cazul produselor alimentare;

j) constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii , importului,comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii , inclusiv servicii financiare, care nu sunt in concordanta cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege , sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;

k)controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

l)solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;

m)coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;

n)sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;

o)efectueaza, prin prelevari de probe din produsele alimentare si nealimentare, analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;

p) efectueaza sau finanteaza studii , teste comparative si cercetari in domeniu cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;

q)stabileste relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din strainatate, pentru realizarea de studii, cercetari si teste comparative;

r)desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele si serviciile destinate acestora; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;

s) sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;

s) sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor;

t) sustine infiintarea unor organisme de mediere in domeniul protectiei consumatorilor;

t) informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

u) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor , in conditiile legii;

v)desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;

w)acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru operatorii economici;

x)stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii;

y)stabileste si percepe taxe si tarife pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, pentru activitati de analiza, marcare si expertizare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

z)fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;

aa)urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;

bb)asigura aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnata;

cc)autorizeaza operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

dd)stabileste si aproba marcile de certificare, de garantie proprie si de trasabilitate, pe baza de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

ee)efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

ff)efectueaza operatiuni de marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate;

gg)acorda consultanta de specialitate si sprijin in vederea realizarii de coduri de conduita, la solicitarea operatorilor economici;

hh)instituie procedurile legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte;

ii)comunica Comisiei Europene masurile legislative adoptate in domeniile guvernate de directivele,

regulamentele si deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

(2)Autoritatea controleaza respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeana din domeniul sau de competenta.

(3)Autoritatea este punct national de contact pentru sistemul de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase - RAPEX intre statele membre si Comisie, in baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generala a produselor - GPSD.

(4)Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate.

(5)Taxele si tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.

Art. 4. - (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Autoritatea colaboreaza cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvernamentale.

(2)Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informatiile necesare de la Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in baza unui protocol incheiat cu aceste institutii, precum si de la institutiile financiar-bancare, in conditiile legii.

(3)Institutiile prevazute la alin. (2) furnizeaza relatiile si informatiile solicitate si elibereaza copii certificate de pe documentele necesare definitivarii controlului, in conditiile legii.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2)Functiile de presedinte si vicepresedinte sunt asimilate cu functia de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat.

(3)Presedintele Autoritatii are calitatea de ordonator secundar de credite.

(4)Presedintele Autoritatii conduce activitatea acesteia si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii nationale si internationale si cu persoane juridice si fizice romane si straine.

(5)In exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.

(6) Vicepresedintii indeplinesc atributiile si insarcinarile delegate de presedinte prin ordin.

Art. 6. - (1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, compartimente, precum si birouri si colective temporare, conform actelor normative in vigoare.

(2)Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, compartimentelor din aparatul Autoritatii, precum si ale structurilor teritoriale subordonate, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii, care se aproba prin ordin al presedintelui.

(3)Numarul maxim de posturi aprobat este de 668, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 107, iar pentru comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor 561.

(4)Autoritatea are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii, care indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii incredintate de presedinte, conform actelor normative in vigoare.

(5)In cazul in care presedintele nu isi poate exercita temporar atributiile curente, acestea sunt indeplinite de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat prin ordin.

(6)In structura Autoritatii functioneaza Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice.

(7)Autoritatea indruma si controleaza activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate si desfasoara actiuni operative pe intreg teritoriul tarii, in baza sarcinilor si atributiilor stabilite de presedinte.

(8)Autoritatea, prin conducerea si directiile/serviciile sale, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate structurilor teritoriale subordonate si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de supraveghere si control.

(9)Personalul din cadrul Autoritatii are atributii de supraveghere, inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intreg teritoriul tarii.

Art. 7. - (1) Autoritatea are in subordine, ca entitati cu personalitate juridica, 8 comisariate regionale

pentru protectia consumatorilor si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti. Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti sunt reglementate prin hotarare a Guvernului. Entitatile cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2)Comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competente limitate teritorial, si sunt conduse de comisari-sefi.

(3)Comisarii-sefi au calitatea de ordonatori tertiari de credite si indeplinesc in aceasta calitate toate atributiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.

(4)Functiile publice de conducere de comisari-sefi sunt asimilate din punct de vedere salarial cu functia publica de conducere de director.

(5)Comisariatele regionale au in structura comisariate judetene pentru protectia consumatorilor,institutii publice fara personalitate juridica, ce sunt coordonate de comisari-sefi adjuncti, asimilati din punct de vedere salarial cu functia de conducere de sef serviciu sau sef birou, dupa caz.

(6) Structura organizatorica detaliata a Autoritatii, a comisariatelor regionale, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de functii, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii, conform actelor normative in vigoare.

Art. 8. - (1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere si control, avand calitatea de functionar public, numit in functii publice specifice, care poate lua masuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a constatarii incalcarii legislatiei de protectie a consumatorilor si a masurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contraventiei.

(2)In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul imputernicit al Autoritatii are dreptul sa aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, in conditiile prevazute de lege si este investit cu autoritatea publica a statului, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor, precum si a obligatiilor de serviciu.

(3)Personalul Autoritatii beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec in activitatea sa, de natura sa ii influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.

(4) Prin ordin al presedintelui Autoritatii, comisarii din cadrul structurilor teritoriale subordonate pot exercita atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intregul teritoriu al tarii.

Art. 9. - (1) Personalul Autoritatii imputernicit sa efectueze controale si verificari este obligat sa pastreze secretul profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, conform actelor normative in vigoare.

(2) Procedura de control si procedura de rezolvare a reclamatiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.

Art. 10. - Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Autoritate, daca in urma controlului nu se constata vinovatia operatorului economic. In caz contrar, cheltuielile se suporta de operatorul economic.

Art. 11. - In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Autoritatea poate beneficia de consultanta si asistenta din tara sau din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare profesionala a personalului sau, in limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din tara ori din strainatate, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Autoritatea are in dotare 103 autoturisme, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale in vigoare, din care 97 de autoturisme pentru comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor, pentru desfasurarea activitatilor specifice de supraveghere si control.

(2) Autoritatea poate avea in dotare o autospeciala blindata pentru transportul de valori, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale in vigoare, pentru Directia generala metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley.

Art. 13. - (1) Personalul structurilor subordonate Autoritatii se preia/se transfera, in limita posturilor aprobate, de catre comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor.

(2) Comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor nou-infiintate preiau de la comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor desfiintate, pe baza de protocol de predare-preluare, cladirile, spatiile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri aflate in patrimoniu, necesare desfasurarii activitatii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 14. - (1) Autoritatea se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

(2) Incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face in termenele si cu procedurile prevazute de lege pentru fiecare categorie de personal.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 16. - La anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, litera C, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - 668 de posturi, exclusiv demnitarii". Art. 17. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind

organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 612 din 30 august 2010, se abroga.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, Daniel Chitoiu Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Bogdan Cristian Nica Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Mariana Campeanu Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,Florin Georgescu

Bucuresti, 11 iulie 2012. Nr. 700.

ANEXA Nr. 2

ENTITATI

cu personalitate juridica, ce functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

I. Unitati finantate integral de la bugetul de stat:

1.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iasi), care grupeaza judetele Iasi, Botosani, Neamt, Suceava, Bacau si Vaslui, cu sediul in municipiul Iasi

2.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Vest (Timis), care grupeaza judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, cu sediul in municipiul Timisoara

3.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), care grupeaza judetele Cluj, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare si Salaj, cu sediul in municipiul Cluj

4. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Centru (Brasov), care grupeaza judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si Alba, cu sediul in municipiul Brasov

5.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galati), care grupeaza judetele Constanta, Buzau, Tulcea, Braila, Galati si Vrancea, cu sediul in municipiul Galati.

6.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploiesti), care grupeaza judetele Prahova, Dambovita, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Teleorman, cu sediul in municipiul Ploiesti

7.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov, care grupeaza municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti

8.Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova), care grupeaza judetele Dolj, Olt, Valcea, Gorj si Mehedinti, cu sediul in municipiul Craiova

II. Institutii finantate din venituri proprii:

1. Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti.

end copy/paste
Documentul a fost "tradus" din pdf in html cu   pdfonline
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!