HOTARÂRE Nr.861 din 22 iulie 2009-anexa2


 

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-avocatnet.ro 

begin copy/paste

pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

HOTARÂRE Nr. 861 din 22 iulie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond
ANEXA 2

PROCEDURA
de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

ART. 1
În scopul gestionarii durabile a padurilor, indiferent de forma de proprietate, proprietarii de paduri din România sunt obligati sa asigure, prin ocoale silvice care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, pentru padurile pe care le au în proprietate.
ART. 2
(1) Ocoalele silvice constituite în conditiile legii sunt obligate, la cerere, sa asigure pe baze contractuale administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, dupa caz, pentru proprietarii de paduri, cu respectarea principiului teritorialitatii si cu adaptarea corespunzatoare a statutului de functionare.
(2) Pentru suprafetele de fond forestier mai mici sau egale cu 30 ha, decontarea costurilor administrarii sau serviciilor silvice se realizeaza în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la normele metodologice.
(3) Pentru suprafetele de fond forestier mai mari de 30 ha, ocoalele silvice sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sa faca publice limitele minime si maxime ale valorii tarifelor de administrare sau asigurarea serviciilor silvice, dupa caz.
(4) Ofertele de tarife prevazute la alin. (3) se publica de fiecare ocol silvic care are activitate pe raza unei unitati administrativ-teritoriale, la locul de afisaj al primariei unitatii administrativ-teritoriale respective, cu obligatia actualizarii anuale si urmaririi existentei acestora.
(5) Tarifele prevazute la alin. (2) si (3) se fundamenteaza de catre ocolul silvic si se aproba de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(6) În tarifele prevazute la alin. (2) si (3) nu se includ:
a) cheltuielile necesare pentru aprovizionarea materiala în vederea realizarii lucrarilor de împaduriri, a lucrarilor de combatere a daunatorilor forestieri si a unor lucrari a caror necesitate rezulta din aparitia unor situatii exceptionale;
b) cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor silvice.
(7) Cheltuielile prevazute la alin. (6) se suporta de catre proprietar.
ART. 3
Ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice este obligat sa realizeze lucrarile tehnice necesare pentru a asigura managementul corespunzator al proprietatii forestiere respective, cu aplicarea regulilor regimului silvic.
ART. 4
(1) Ocolul silvic este obligat sa comunice structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, care are competenta teritoriala, situatia contractelor încheiate, pe tipuri, si anume servicii silvice sau de administrare, pe proprietari si pe unitatile administrativ-teritoriale unde se gasesc padurile pentru care au fost încheiate contracte.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.
(3) Dupa îndeplinirea obligatiei prevazute la alin. (2), comunicarea se face în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract.
ART. 5
Ocolul silvic este obligat sa întocmeasca evidenta constituirii si utilizarii fondului de conservare si regenerare a padurilor pentru fiecare proprietar.
ART. 6
Obligatiile proprietarilor de paduri, prevazute la art. 17 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de marimea proprietatii si de forma de proprietate, sunt preluate de ocolul silvic înfiintat de proprietar sau de ocolul silvic cu care acesta are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice.
ART. 7
Preluarea unei suprafete de fond forestier pentru care nu este încheiat contract de administrare sau de servicii silvice ori contractul a încetat din orice motive, si anume prin reziliere, prin expirarea termenului si altele asemenea sau daca ocolului silvic i s-a retras autorizatia de functionare, se face la solicitarea proprietarului, prin control de fond.
ART. 8
Contractul de administrare sau de servicii silvice se semneaza odata cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond.
ART. 9
Controlul de fond se va efectua, în cel mult 30 de zile de la data solicitarii, de catre un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice care raspunde de silvicultura, în prezenta proprietarului sau a unui împuternicit al acestuia, a unui delegat al ocolului silvic care urmeaza sa asigure administrarea sau serviciile silvice, împuternicit de catre seful de ocol, a padurarului care preia si, dupa caz, a padurarului care preda suprafata de fond forestier.
ART. 10
Controlul de fond prevazut la art. 7 urmareste urmatoarele aspecte:
a) limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încalcari de hotar;
b) starea bornelor de hotar si a limitelor amenajistice;
c) identificarea arborilor, puietilor sau lastarilor taiati, rupti ori scosi din radacini, fara drept, prin parcurgerea întregii suprafete, evaluarea prejudiciilor si calculul pagubelor;
d) modul de delimitare pe teren a zonelor si traseelor autorizate pentru pasunat, adapat si adapostire, dupa caz.
end copy/paste
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!