HOTARÂRE Nr.861 din 22 iulie 2009


 

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-avocatnet.ro 

begin copy/paste

pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

HOTARÂRE Nr. 861 din 22 iulie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 18 august 2009

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 99 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale, prevazute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Procedura de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond, prevazuta în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Folosirea alocatiilor în alte scopuri decât cele prevazute la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul silvic cu atributii de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
ART. 4
Prevederile art. 3 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 6
(1) Formele de sprijin prevazute la art. 97 alin. (1) lit. a), la art. 97 alin. (1) lit. b) pentru persoane juridice si la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finanta numai dupa primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.
(2) Toate formele de sprijin prevazute în Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi continuate dupa data de 1 ianuarie 2010 numai dupa primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.
ART. 7
La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.071/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri pentru gestionarea durabila a acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 23 august 2006.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sârbu

p. Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Cristian Fainisi,
secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 22 iulie 2009.
Nr. 861.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale

ART. 1
Fundamentarea anuala a necesarului de fonduri pentru lucrarile si/sau actiunile prevazute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate din subordine, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind elaborarea, aprobarea si finantarea actiunilor din fondurile bugetare.
ART. 2
(1) Consiliul tehnico-economic al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura analizeaza si avizeaza propunerea de defalcare a alocatiei bugetare destinate proprietarilor de paduri, pentru gestionarea durabila a acestora, întocmita de directiile de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(2) Propunerea de defalcare se face în raport cu importanta si prioritatea lucrarilor sau actiunilor necesare de realizat.
(3) Defalcarea alocatiilor bugetare, avizate în conformitate cu prevederile alin. (1), se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
ART. 3
(1) Administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice cu suprafete mai mici sau egale cu 30 ha se realizeaza de catre ocoalele silvice, la cerere, cu respectarea principiului teritorialitatii.
(2) Calculul alocatiilor bugetare destinate administrarii sau serviciilor silvice, dupa caz, pentru proprietarii prevazuti la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevazute în anexa nr. 1, plata acestora facându-se lunar în contul ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz.
(3) Calculul drepturilor financiare cuvenite drept compensatii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza, datorita functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determina restrictii în recoltarea de masa lemnoasa pentru proprietarii prevazuti la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevazute în anexa nr. 2.
(4) Sumele destinate actiunilor de regenerare a padurilor, prevazute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc ca diferenta între sumele necesare pentru finantarea integrala a lucrarilor prevazute la art. 33 alin. (3) lit. a) - d) din acest act normativ, stabilite pe baza de deviz, si cele calculate la nivelul maxim pentru fondul de conservare si regenerare a padurilor, conform prevederilor legale.
(5) Devizele pentru sumele prevazute la alin. (4) se întocmesc de catre ocoalele silvice care asigura serviciile silvice si se aproba de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, care au si obligatia verificarii modului de calcul pe baza caruia s-a stabilit nivelul maxim al fondului de conservare si regenerare a padurilor.
(6) Acordarea sumelor prevazute la alin. (4) se face numai dupa utilizarea integrala a bugetului din fondul de conservare si regenerare a padurilor.
(7) Programarea, promovarea, urmarirea derularii în timp si receptia serviciilor si lucrarilor efectuate, pentru actiunile prevazute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac potrivit reglementarilor legale privind prevenirea, constatarea, evaluarea si aprobarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si celor privind investitiile publice, de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, în colaborare cu directiile de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, conform competentelor legale, în baza solicitarilor ocoalelor silvice care asigura serviciile silvice.
(8) Atribuirea contractelor de servicii si lucrari pentru actiunile prevazute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit procedurilor legale privind achizitiile publice, de catre ocoalele silvice care asigura serviciile silvice.
(9) Sumele prevazute anual în bugetul de stat destinate refacerii padurilor si a cailor forestiere de transport afectate de calamitati naturale sau de incendii se aloca numai daca sumele constituite la nivel maxim în fondul de conservare si regenerare a padurilor sunt insuficiente.
(10) Documentatiile tehnico-economice pentru actiunile prevazute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza si se aproba conform prevederilor legale în vigoare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
(11) Lucrarile de combatere a bolilor si daunatorilor din padurile proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, prevazute la art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se executa în baza procedurilor de achizitie publica organizate de ocoalele silvice care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, pe baza de comenzi date de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sub coordonarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
ART. 4
(1) În scopul sprijinirii înfiintarii asociatiilor de proprietari de paduri si dezvoltarii acestora prin achizitia de logistica necesara administrarii si gospodaririi eficiente a padurilor, se acorda de la bugetul de stat urmatoarele alocatii:
a) asociere de minimum 100 ha - 500 lei;
b) asociere de peste 100 ha si pâna la 200 ha inclusiv - 1.500 lei;
c) asociere de peste 200 ha si pâna la 500 ha inclusiv - 2.500 lei;
d) asociere de peste 500 ha - 3.500 lei.
(2) Alocatiile bugetare prevazute la alin. (1) se acorda o singura data dupa înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala aceasta îsi are sediul.
ART. 5
Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:
a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 3;
c) fisa de calcul al sumelor pentru asigurarea administrarii sau serviciilor silvice, dupa caz, întocmita de ocolul silvic care efectueaza administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, si avizata de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
ART. 6
Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:
a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 4;
c) copie de pe documentul de proprietate;
d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, dupa caz, valabil pe perioada pentru care se solicita alocatia bugetara;
e) fisa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensatii, prevazute la art. 3 alin. (3), întocmita de ocolul silvic care efectueaza administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, si avizata de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
f) copie de pe descrierea parcelara din amenajamentul silvic în vigoare, certificata de ocolul silvic care efectueaza administrarea sau serviciile silvice, dupa caz.
ART. 7
Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:
a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 5;
c) copie de pe documentul de proprietate;
d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, dupa caz;
e) situatia de lucrari întocmita de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, însusita de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
f) procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate;
g) copie de pe factura fiscala emisa de persoana juridica care a executat lucrarea;
h) nota de constatare a reprezentantului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, din care sa rezulte clar respectarea prevederilor art. 3 alin. (9) si (10).
ART. 8
Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:
a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 6;
c) copie de pe documentul de proprietate;
d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, dupa caz;
e) situatia de lucrari întocmita de persoana juridica care a executat lucrarea însusita de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, si de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
f) copie de pe factura fiscala emisa de persoana juridica care a executat lucrarea.
ART. 9
Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:
a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 7, respectiv modelului prevazut în anexa nr. 8, dupa caz;
c) copie de pe documentul de proprietate;
d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, dupa caz;
e) situatia de lucrari întocmita de persoana juridica care a executat lucrarea însusita de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, si de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
f) borderoul situatiilor de lucrari;
g) procese-verbale de receptie a lucrarilor executate pentru refacerea padurilor;
h) copie de pe factura fiscala emisa de persoana juridica care a executat lucrarea;
i) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
j) proces-verbal de receptie a serviciilor de proiectare si de verificare a proiectelor tehnice;
k) copie a contractului pentru dirigintii de santier pentru refacerea cailor forestiere de transport.
ART. 10
Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:
a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 9;
c) copie de pe factura fiscala;
d) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;
e) copie de pe actul constitutiv al asociatiei din care sa rezulte suprafata de padure inclusa în asociatie.
ART. 11
Decontarea cheltuielilor aferente lucrarilor prevazute la art. 97 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pe baza de factura fiscala, numai în baza avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, potrivit anexei nr. 10.
ART. 12
(1) Documentele primare, actele de decontare si de evidenta a cheltuielilor efectuate din alocatiile bugetare aprobate se îndosariaza distinct si se înregistreaza în conturi, separat de orice alte cheltuieli.
(2) Sumele necesare decontarii se transmit de catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, în termen de 30 de zile, catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau ocoalele silvice care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, în limita fondurilor alocate autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu aceasta destinatie.
(3) Platile efectuate din alocatiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementarilor legale în vigoare.
ART. 13
Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
end copy/paste
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!